1 VSPH 435/2010-B-24
MSPH 96 INS 2752/2009 1 VSPH 435/2010-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Josefa Klečáka, nar. 13. srpna 1982, bytem v Praze, Havlíčkovo nám. 9, o odvolání opatrovníka dlužníka Mgr. Tomáše Krejčího, advokáta se sídlem v Praze 1, Pařížská 204/21, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 2752/2009-B-5 ze dne 24. března 2010,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 2752/2009-B-5 ze dne 24. března 2010 se v bodě II. výroku mění tak, že se Mgr. Tomáši Krejčímu stanoví odměna za výkon funkce opatrovníka ve výši 1.800,-Kč, jež bude uhrazena z prostředků Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 2752/2009-B-5 ze dne 24.3.2010 v bodě I. výroku zprostil Mgr. Tomáše Krejčího výkonu funkce opatrovníka dlužníka Josefa Klečáka, a v bodě II. výroku opatrovníkovi nepřiznal žádnou náhradu nákladů řízení proto, že opatrovníku žádné náklady nevznikly ani je neuplatnil.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. MSPH 96 INS 2752/2009-A-17 ze dne 19.6.2009 byl do funkce opatrovníka dlužníka Josefa Klečáka ustanoven Mgr. Tomáš Krejčí (dále jen opatrovník), a to z důvodu, že po dlužníku celostátně pátrala Policie ČR. Podáním ze dne 1.3.2010 se opatrovník domáhal zproštění své funkce z důvodu, že již bylo zjištěno, kde se dlužník nachází, je mu možno doručovat písemnosti, a proto pominuly důvody ustanovení opatrovníka do funkce.

Proti tomuto usnesení se opatrovník včas odvolal do bodu II. výroku a namítal, že byl v souladu s § 29 odst. 3 o.s.ř. ustanoven opatrovníkem dlužníka z důvodu jeho neznámého pobytu a že mu v souvislosti s výkonem této funkce vznikl nárok na úhradu odměny za přípravu a převzetí věci dle § 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu ve výši 300,-Kč, za podání odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 2752/2009-A-17 ze dne 19.6.2009 podle § 11 odst. 2 písm. c) advokátního tarifu ve výši 150,-Kč, za odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 2752/2009-B-5 ze dne 24.3.2010 podle téhož ustanovení a v téže výši a nárok na náhradu hotových výdajů podle § 13 advokátního tarifu v celkové výši 900,-Kč (3 x 300,-Kč). Z výše uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení nebo aby napadené usnesení změnil a podle § 140 odst. 2 o.s.ř. mu přiznal odměnu za právní služby v celkové výši 1.500,-Kč plus 20% DPH, tedy celkem mu přiznal 1.800,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Odměnu advokáta, který byl ustanoven opatrovníkem účastníka řízení, platí stát, a to ve výši stanovené podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o mimosmluvní odměně ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif). Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu dopadá výslovně jen na odměnu opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. U opatrovníka ustanoveného pro některý z těchto taxativně uvedených důvodů se pro stanovení odměny považuje za tarifní hodnotu částka 500,-Kč, jíž odpovídá odměna ve výši 300,-Kč za jeden úkon (§ 7 bod 1 advokátního tarifu).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že opatrovník učinil v řízení skutečně tři úkony, jak rozvedeno v odůvodnění odvolání, proto odvolací soud podle § 220 odst. 3 o.s.ř. napadené usnesení změnil a opatrovníku odměnu (včetně paušální náhrady vzniklých nákladů) v jím požadované výši přiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. srpna 2010

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová