1 VSPH 431/2011-A-24
KSPL 54 INS 6290/2010 1 VSPH 431/2011-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Chebská 94/58, Karlovy Vary, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 6290/2010-A-17 ze dne 15. února 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 6290/2010-A-17 ze dne 15. února 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, jež byla původně uložena ve výši 50.000,-Kč a k odvolání dlužníka byla usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 905/2010-A-13 ze dne 3.1.2011 snížena na 5.000,-Kč. Protože dlužník požadovanou zálohu neuhradil, soud insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a uvedl, že má důchod ve výši 6.941,-Kč a požadovanou zálohu není schopen zaplatit.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z obsahu odvolání odvolací soud dovodil, že dlužník jím brojil proti napadenému usnesení a domáhal se jeho zrušení či změny.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu vyplývá, že Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka proti usnesení soudu I. stupně č.j. KSPL 54 INS 6290/2010-A-7 ze dne 24.8.2010 usnesením č.j. 2 VSPH 905/2010-A-13 ze dne 3.1.2011 snížil zálohu na náklady -2-KSPL 54 INS 6290/2010

řízení z 50.000,-Kč na 5.000,-Kč. Dlužník však zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo je nezastaví a event. přikročí k vymáhání vyměřené zálohy. V daném případě měl soud I. stupně zjevně zato, že pro pokračování insolvenčního řízení nemá-v důsledku nezaplacení zálohy na jeho náklady-vytvořeny podmínky, a proto je zastavil.

Odvolací soud se s postupem soudu I. stupně zcela ztotožňuje v situaci, kdy se z obsahu insolvenčního spisu ukazuje, že dlužník peněženími prostředky ani významnějším zpeněžitelným majetkem nedisponuje a lze dovodit, že by při vymáhání vyměřené zálohy soud I. stupně nebyl úspěšný.

Jestliže soud I. stupně za této situace zastavil řízení o insolvenčním návrhu odvolatele, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová