1 VSPH 427/2012-B-44
KSUL 44 INS 916/2010 1 VSPH 427/2012-B-44

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: FRIENDS CARGO, s.r.o., sídlem Děčín I, Dobrovského 1402/2, identifikační číslo 27328295, o odvolání věřitelky: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Děčín 9, Na Pěšině 258, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 916/2010-B-30 ze dne 11. října 2011,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce, podle které: a) příjmy majetkové podstaty činí 78.956,60 Kč, b) výdaje z majetkové podstaty vynaložené v souvislosti s udržováním, zpeněžováním a správou majetkové podstaty činí 11.125,40 Kč, c) náhrada hotových výdajů insolvenčního správce činí 35.673,-Kč, d) předpokládané výdaje spojené s ukončením konkursu činí 1.000,00 Kč, e) odměna insolvenčního správce se určuje ve výši 54.000,-Kč, přičemž tato odměna je splatná po právní moci tohoto usnesení z účtu majetkové podstaty ve výši 31.158,20 Kč a ve výši 22.841,80 Kč bude po právní moci tohoto usnesení uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím účtárny soudu, f) zůstatek k rozvrhu pro uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou a nezajištěných věřitelů činí 0,-Kč, bodě II. výroku podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ zrušil konkurs na majetek dlužníka z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je zcela nepostačující, a v bodě III. výroku insolvenčnímu správci uložil povinnost oznámit soudu uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky, splnění povinností uložených daňovými předpisy, předat dlužníku potřebné účetní záznamy, zbývající majetek, zajistit činnost evidenční a archivační a další činnosti související se zrušením konkursu.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 6.9.2011 mu byla doručena konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, soud účastníky řízení o konečné zprávě uvědomil vyhláškou ze dne 9.9.2011 a konečnou zprávu zveřejnil v insolvenčním rejstříku a na úřední desce dne 9.9.2011. Námitky proti konečné zprávě nebyly podány. Soud shledal konečnou zprávu jako věcně správnou s tím, že zůstatek k rozvrhu pro uspokojení věřitelů je nulový, a postupem podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující.

Proti tomuto usnesení se do bodu I. výroku odvolala věřitelka a navrhovala, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení co do výroku o schválení odměny a výdajů insolvenčního správce. Namítala, že od dlužníka jako bývalého zaměstnavatele nedostala mzdu za měsíce srpen až listopad 2009, že za dlužníkem má pohledávku ve výši 51.062,-Kč, z části (co do částky 11.856,-Kč) získala dlužnou částku od Úřadu práce v Děčíně. Vzhledem k nevyplacené mzdě se sama věřitelka dostala do finančních potíží. -2-KSUL 44 INS 916/2010 Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ustanovení § 304 odst. 1 až 5 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené. O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření.

K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání uvede ve vyhlášce na úřední desce; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru. Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že ji schválí, nařídí její doplnění nebo změnu, popřípadě odmítne ji přijmout.

Rozhodnutí shora uvedené insolvenční soud vyvěsí na úřední desce soudu. Zvlášť toto rozhodnutí doručí insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohou podat věřitelé, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 6.9.2011 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce (B-26), dne 9.9.2011 byla konečná zpráva vyvěšena na úřední desce soudu I. stupně a věřitelé byli vyhláškou o konečné zprávě ze dne 9.9.2011 (B-27) upozorněni na možnost podat ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění v insolvenčním rejstříku námitky proti konečné zprávě. Konečná zpráva byla projednána a schválena soudem I. stupně dne 11.10.2011.

Proti konečné zprávě nebyly ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího zveřejnění podány žádné námitky, jak plyne z obsahu insolvenčního rejstříku. Věřitelka podala toliko námitky proti napadenému usnesení, kterým soud konečnou zprávu schválil, přičemž soud I. stupně poskytl v napadeném usnesení poučení o tom, kdo je k podání námitek proti schválení konečné zprávy aktivně legitimován. Jelikož věřitelka nepodala proti konečné zprávě námitky, nesplňuje předpoklad uvedený v § 304 odst. 5 poslední věta IZ, a proto nebyla k podání odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy aktivně legitimována.

Na základě shora uvedených úvah dospěl odvolací soud k závěru, že věřitelka nebyla k podání odvolání oprávněna, a proto postupoval podle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. dubna 2012

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová