1 VSPH 425/2013-A-12
MSPH 77 INS 1807/2013 1 VSPH 425/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení zahájeném k návrhu navrhovatele: Martin Odvárka, nar. 21. května 1968, bytem Dřetovice 141, proti dlužníkovi: TAUBER, spol. s r.o., identifikační číslo osoby 27105059, sídlem Kladno, L.Zápotockého 2171, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 1807/2013-A-6 ze dne 24. ledna 2013,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 1807/2013-A-6 ze dne 24. ledna 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku vyslovil svoji místní nepříslušnost a v bodě II. výroku rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Praze.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podle § 85 odst. 3 o.s.ř. je obecným soudem dlužníka okresní soud, v jehož obvodě má dlužník sídlo, tento okresní soud spadá do obvodu Krajského soudu v Praze, a proto podle § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že adresa uvedená v usnesení není shodná s adresou uvedenou na vyhlášce (A-2), že o zahájení řízení rozhodl místně nepříslušný soud, že byly poškozeny zájmy dlužníka, který jedná o poskytnutí investičního úvěru, a že navrhovatel (bývalý zaměstnanec) dlužníka poškodil v rozsahu vyšším než 1 mil. Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7 odst. 2 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 11 odst. 1 věty prvé o.s.ř. pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 85 odst. 3 o.s.ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 85a o.s.ř. platí, je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Shora uvedená právní úprava navazuje na rozdělení věcné příslušnosti mezi soudy okresní a krajské podle § 9 odst. 1 až 3 o.s.ř. a upravuje místní příslušnost krajského soudu, pokud je příslušný pro řízení ve věci v prvním stupni. Zákon pro takové řízení stanoví místní příslušnost krajského soudu podle obecného soudu účastníka, ovšem pouze pro případy, u kterých se místní příslušnost řídí právě obecným soudem účastníka. Jestliže jde o případy místní příslušnosti jiné-výlučné nebo na výběr dané podle § 87 o.s.ř. nebo 88 o.s.ř.-řídí se i místní příslušnost krajského soudu hledisky v těchto případech rozhodnými.

Z obsahu spisu a jeho příloh odvolací soud zjistil, že podle údajů uvedených v obchodním rejstříku má dlužník sídlo v obvodu Okresního soudu v Kladně, sídlo v Kladně bylo uvedeno rovněž v pracovní smlouvě insolvenčního navrhovatele a v okamžitém zrušení pracovního poměru navrhovatele. Dlužník v odvolání proti napadenému usnesení netvrdil, že by měl sídlo jinde než v obvodu Okresního soudu v Kladně, který spadá podle Přílohy 2 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), do obvodu Krajského soudu v Praze.

Při vědomí zásady perpetuatio fori vyjádřené v § 11 odst. 1 o.s.ř. a shora uvedených skutečností má odvolací soud za to, že k projednání a rozhodnutí věci je místně příslušný Krajský soud v Praze, do jehož působnosti spadá sídlo dlužníka, a proto bylo postoupení věci Krajskému soudu v Praze důvodné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. března 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová