1 VSPH 424/2013-A-17
MSPH 93 INS 27858/2012 1 VSPH 424/2013-A-17

USNES EN Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: GLASTONE, s.r.o., identifikační číslo osoby 28461053, sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zahájeném k návrhu věřitele: Zbyněk Štěrba, nar. 12. září 1985, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 298, o odvolání věřitele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 27858/2012-A-8 ze dne 10. ledna 2013,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 27858/2012-A-8 ze dne 10. ledna 2013 se v bodu I. výroku potvrzuje, v bodu III. výroku se mění tak, že se dlužníku povinnost zaplatit soudní poplatek neukládá.

II. Odvolání proti bodu II. výroku se odmítá.

III. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Od ůvo d ně n í:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zastavil insolvenční řízení, v bodě II. výroku zrušil usnesení ze dne 19.11.2012 (A-6) a uložil věřiteli povinnost uhradit soudní poplatek za návrh podle položky č. 4 písm. c) Sazebníku soudních poplatků ve výši 2.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 19.11.2012 (A-6) byl insolvenční návrh odmítnut, protože navrhovatel jej vzal zpět do právní moci usnesení. Podáním ze dne 15.11.2012 doručeným soudu dne 22.11.2012 vzal věřitel návrh zpět. Protože usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu nebylo v době podání zpětvzetí pravomocné, soud usnesení o odmítnutí návrhu zrušil a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se věřitel odvolal do všech bodů výroku a namítal, že uvěřil slibu jednatele dlužníka, že mu dlužník dosud nevyplatil mzdy a nic neobdržel ani od Sdružení za čistotu práva. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím o insolvenčním návrhu.

Z insolvenčního spisu se podává, že insolvenční navrhovatel vzal návrh zpět podáním ze dne 15.11.2012, které bylo podáno k poštovní přepravě dne 20.11.2012, přičemž insolvenční návrh byl odmítnut pro vady usnesením ze dne 19.11.2012 (A-6).

Zpětvzetí insolvenčního návrhu je dispozičním oprávněním navrhovatele. Protože navrhovatel insolvenční návrh vzal zpět a neodvolal tento úkon ve smyslu § 41a odst. 4 o.s.ř. podáním došlým nejpozději současně s tímto úkonem, insolvenční soud správně insolvenční řízení zastavil; odvolací soud proto napadené usnesení v bodu I. výroku podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Odvolání proti bodu II. výroku o zrušení předchozího usnesení ze dne 19.11.2012 odvolací soud odmítl jako nepřípustné dle § 218 písm. c) o.s.ř., neboť svou povahou jde o usnesení, jímž se upravuje vedení řízení (§ 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

Důvodným shledal odvolací soud odvolání proti bodu III. výroku, neboť v tomto insolvenčním řízení napadeným usnesením ze dne 10.1.2013 insolvenční soud nerozhodoval ve smyslu výše zmíněného § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o insolvenčním návrhu, nýbrž o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí takového návrhu, tedy insolvenčnímu navrhovateli poplatková povinnost nevznikla.

O nákladech řízení před soudy obou stupňů bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 211 o.s.ř. za situace, kdy procesně úspěšnému dlužníku žádné náklady nevznikly.

Odvolací soud toliko pro úplnost pokládá za vhodné doplnit, že navrhovateli nebrání nic v tom, aby insolvenční návrh podal znovu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. března 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová