1 VSPH 423/2016-A-12
KSPA 44 INS 28138/2015 1 VSPH 423/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků (manželů): Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 8740 676 a Lenka anonymizovano , nar. 24. 12. 1976, oba bytem Borová 123, 569 82 Borová, zahájené návrhem dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. j. KSPA 44 INS 28138/2015-A-6 ze dne 10. prosince 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích,

č. j. KSPA 44 INS 28138/2015-A-6 ze dne 10. prosince 2015 se v bodu I. výroku

potvrzuje. Bod II. výroku usnesení se m ě n í tak, že se rozhodnutí o náhradě

nákladů řízení nevydává.

Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením z 10. 12. 2015 odmítl ve výroku I. insolvenční návrh dlužníků Jana anonymizovano a Lenky anonymizovano . Ve výroku II. pak rozhodl o tom, že dlužníci nemají právo na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo odůvodněno tím, že dne 11. 11. 2015 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud odkázal na § 104 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) a uvedl, že dlužníci nedoložili k insolvenčnímu návrhu seznam zaměstnanců. Nepřiznání náhrady nákladů řízení pak soud odůvodnil tím, že žádné náklady, o nichž by bylo třeba rozhodnout, nevznikly. isir.justi ce.cz

Soud vyzval usnesením č. j. KSPA 44 INS 28138/2015-A-4 ze dne 16. 11. 2015 dlužníky, aby ve lhůtě do 7 dnů od doručení usnesení doplnili chybějící seznam zaměstnanců, přičemž je poučil, jak toto doplnění provést. Zároveň soud vyzval dlužníky k doplnění návrhu na povolení oddlužení, a to o prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů, a dále o kopii oddacího listu. Dlužníci doplnili dne 25. 11. 2015 svůj návrh o prohlášení Lenky anonymizovano , z dalších soudem požadovaných dokumentů ale nedodali ničeho. Soud proto postupoval dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Dlužníci napadli usnesení včas podaným společným odvoláním, ve kterém navrhli rozhodnutí zrušit a v insolvenčním řízení pokračovat. Odvolání odůvodnili tím, že dodali všechny soudem požadované dokumenty, včetně seznamu závazků, majetku a zaměstnanců, a soud prvního stupně proto nepostupoval správně, když insolvenční návrh odmítl.

Dne 18. 12. 2015 pak bylo soudu doručeno podání dlužníků datované 30. 11. 2015, které obsahovalo požadované prohlášení obou manželů a kopii oddacího listu.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníků důvodným.

Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odst. 2 Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 104 odst. 1 insolvenčního zákona Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 4 insolvenčního zákona Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dlužníci v rozporu s § 104 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona nepřipojili ke svému insolvenčnímu návrhu seznam zaměstnanců. Soud prvního stupně proto v souladu s § 128 odst. 2 insolvenčního zákona vyzval dlužníky mj. k předložení uvedeného seznamu ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení a poučil dlužníky o následcích nesplnění této výzvy. Dlužníci na tuto výzvu reagovali podáním došlým soudu prvního stupně dne 25. 11. 2015, kterým ovšem seznam zaměstnanců nedoplnili (v tomto směru neodpovídá skutečnosti odvolací tvrzení, že seznam zaměstnanců byl dlužníky dodán). Soud prvního stupně proto rozhodl po právu dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, když insolvenční návrh dlužníků odmítl.

Stran výroku o náhradě nákladů řízení pak odvolací soud uvádí, že podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Protože insolvenční zákon neupravuje postup insolvenčního soudu při rozhodování o nákladech řízení v případě, kdy je insolvenční návrh zamítnut, odmítnut nebo kdy je insolvenční řízení zastaveno pro zpětvzetí návrhu, je v takových případech třeba přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu. Dle § 142 odst. 1 o. s. ř. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V předmětném insolvenčním řízení však byli dlužníci jedinými účastníky řízení, v takovém případě je proto bezpředmětné, aby insolvenční soud rozhodoval o náhradě nákladů řízení. Kromě toho podle § 170 písm. f) insolvenčního zákona se jako pravidlo v insolvenčním řízení neuspokojují náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Z uvedených důvodů odvolací soud v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení v bodu I výroku jako věcně správné a bod II. výroku usnesení v souladu s § 220a odst. 1 písm. a) a § 167 odst. 2 o. s. ř. změnil, neboť toto rozhodnutí nemělo být vydáno.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 5. září 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost: Jana Berná