1 VSPH 420/2011-A-18
KSUL 71 INS 14291/2010 1 VSPH 420/2011-A-18

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Most, Javorová 3105, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. února 2011, č.j. KSUL 71 INS 14291/2010-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. února 2011, č.j. KSUL 71 INS 14291/2010-A-7, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl insolvenční návrh Lucie anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužnice návrhem doručeným mu dne 26.11.2010 domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení a že usnesením ze dne 1.12.2010, jež jí bylo doručeno dne 6.12.2010, vyzval dlužnici k předložení povinných příloh, tedy seznamu majetku včetně svých pohledávek a seznamu závazků, a poučil ji o jejich náležitostech a o následcích, nebude-li návrh řádně a včas doplněn. Protože dlužnice povinné seznamy nepředložila, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

V podání ze dne 20.2.2011 označeném jako vyjádření k usnesení KSUL 71 INS 14291/2010 , dlužnice uvedla, že dne 26.11.2010 podala návrh na oddlužení a dne 6.12.2010 dostala výzvu, aby návrh opravila a doplnila. Tvrdila, že tak učinila, ale později zjistila, že všechny dokumenty, které soudu jako opravu zaslala, byly nahrány k insolvenčnímu návrhu p. Tomáše Hajného pod číslem KSUL 71 INS 15269/2010 . Z těchto důvodů požádala soud I. stupně o přehodnocení zamítnutí .

Protože uvedené podání zjevně postrádalo náležitosti odvolání dle § 205 odst. 1 o.s.ř., když v něm dlužnice neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh), vyzval ji soud I. stupně usnesením ze dne 21.3.2011 (A-13) k odstranění těchto vad podání ve lhůtě 5 dnů ode dne jeho doručení s poučením podle § 43 o.s.ř. o odmítnutí odvolání, nebude-li přes tuto výzvu odvolání opraveno a doplněno.

Ačkoliv na výzvu ze dne 21.3.2011 (A-13), jež jí byla doručena dne 28.3.2011 vložením do domovní schránky, dlužnice nereagovala, Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 IZ).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ (tedy jménem a příjmením, případně obchodní firmou, dále bydlištěm či sídlem a identifikačním číslem, dále je třeba rovněž uvést výši závazku). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (A-1). V jeho kolonce č. 21 určené pro podání insolvenčního návrhu dlužnice vyznačila, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku a řádně popsala též rozhodující skutečnosti, jež její úpadek osvědčují. K tomuto návrhu však dlužnice nepřipojila povinné přílohy, a to seznam majetku včetně svých pohledávek a seznam závazků (§ 104 IZ) a neučinila tak ani po výzvě soudu I. stupně ze dne 1.12.2010 (A-6), v níž jí bylo podrobně vysvětleno, jak má doplnění provést. Odvolací soud prověřil, že požadované seznamy se nenalézají ani ve spisu vedeném u soudu I. stupně pod sp. zn. KSUL 71 INS 15269/2010 (v uvedené věci byl insolvenční návrh dlužníka Tomáše Hajného rovněž odmítnut), jak dlužnice tvrdila. Ve shodě se soudem I. stupně zjistil též odvolací soud, že listinami připojenými u insolvenčního návrhu (A-2) dlužnice své zákonné povinnosti nedostála.

Na základě zjištění, že dlužnice, ač k tomu byla soudem I. stupně řádně vyzvána, nesplnila povinnost dle § 104 IZ a svůj insolvenční návrh o řádný seznam majetku a závazků, jenž je jeho obligatorní přílohou, nedoplnila, postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné poukázat, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužnice insolvenční návrh znovu podala.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 14. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová