1 VSPH 412/2011-B-30
KSUL 70 INS 5807/2009 1 VSPH 412/2011-B-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníků: a) Eva Hostková, nar. 30. května 1972, bytem Bohosudovská 1481, 415 01 Teplice, b) Lubomír Hostek, nar. 20. února 1972, bytem Bohosudovská 1481, 415 01 Teplice, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Lubomíra Davida, sídlem Svatoplukova 12/2081, 415 01 Teplice, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 5807/2009-B-23 ze dne 16. března 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 5807/2009-B-23 ze dne 16. března 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem napadeným usnesením v bodě I. výroku odvolal z funkce insolvenčního správce JUDr. Lubomíra Davida (dále jen odvolatel) s účinností od zveřejnění v insolvenčním rejstříku, v bodě II. výroku rozhodl, že insolvenčním správcem manželů Hostkových je SVOBODA-VRŠANSKÝ, v.o.s. a v bodě III. výroku uložil odvolanému správci, aby doklady k insolvenčnímu řízení sp.zn. KSUL 70 INS 5807/2009 předal stávajícímu správci.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že byl zjištěn úpadek dlužníka a dlužnice v separátně vedených řízeních sp.zn. KSUL 70 INS 5807/2009 a KSUL 70 INS 15916/2010, usnesením soudu č.j. KSUL 70 INS 5807/2009-B-21 ze dne 16. března 2011 došlo ke spojení řízení. Soud zdůraznil, že jediným důvodem pro odvolání správce bylo právě spojení obou řízení. Protože tuto situaci insolvenční zákon neřeší, ponechal soud ve funkci toho ze správců, jenž disponuje platným povolením k činnosti podle zákona č. 312/2006 Sb. a je řádně zapsán v seznamu insolvenčních správců. Odvolatel co insolvenční správce dlužnice Evy Hostkové tohoto oprávnění pozbyl k 1. lednu 2010 (§ 40 odst. 2 z.č. 312/2006 Sb.).

Proti tomuto usnesení se odvolatel odvolal do bodu I. výroku, namítal, že řízení manželů byla spojena až po zjištění úpadku obou manželů, přičemž u dlužnice již probíhá oddlužení, dlužníku dosud povoleno nebylo a spojením řízení dojde k tomu, že oddlužení nebude probíhat po dobu 5 let, jak určuje insolvenční zákon. Zdůraznil, že v praxi soudu není skutečnost pozbytí oprávnění k výkonu činnosti správce důvodem pro ukončení činnosti správce a je možné dokončení činnosti v insolvenčním řízení zahájeném před 1. lednem 2010. Spojení obou řízení -2-KSUL 70 INS 5807/2009 považoval za rozporné se zákonem a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 31 odst. 1 IZ z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Pro posouzení, zda odvolání bylo podáno důvodně, je rozhodující ta skutečnost, že usnesením ze dne 16. března 2011 bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že řízení ve věcech vedených u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 70 INS 5807/2009 a sp.zn. KSUL 70 INS 15916/2010, se spojují ke společnému řízení, které bude vedeno pod sp.zn. KSUL 70 INS 5807/2009. Jakkoli proti tomuto usnesení není, jak správně účastníky řízení poučil insolvenční soud, odvolání přípustné, pokládá Vrchní soud v Praze za vhodné s ohledem na odvolací argumentaci k tomu uvést, že sdílí stanovisko insolvenčního soudu o potřebě obě řízení týkající se manželů Hostkových spojit, neboť je toho názoru, že podají-li manželé samostatné insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení, pak, svědčí-li výsledky jejich insolvenčních řízení o tom, že mají majetek a závazky, jež spadají do jejich společného jmění, insolvenční soud tyto jejich návrhy posoudí a projedná společně, tj. dle § 112 o.s.ř. je spojí ke společnému (jedinému) řízení. V jeho rámci soud o návrzích obou dlužníků-manželů společně rozhodne, tedy-při splnění zákonem stanovených podmínek-zjistí jejich (společný) úpadek a povolí jeho řešení oddlužením (s ustanovením jediného insolvenčního správce), uskuteční společné přezkoumání všech přihlášených pohledávek za dlužníky a projedná podmínky schválení jejich oddlužení, včetně formy jeho provedení; budou-li k tomu výsledky těchto jednání dávat podklad, schválí společné oddlužení těchto dlužníků.

S ohledem na výše řečené lze sice souhlasit s odvolatelem, že bylo namístě obě řízení spojit ještě před rozhodnutím o úpadku, leč nestalo-li se tak, není ani za takového stavu rozumného důvodu vést tato řízení odděleně a odepírat tím účastníkům (oběma dlužníkům i jejich věřitelům) veškerá dobrodiní a výhody plynoucí z jednoho řízení, při vědomí toho, že úspěšnost institutu oddlužení v případě manželů je založena jen na předpokladu (pro oba stojí a padá na podmínce), že ekonomická nabídka těchto dlužníků umožňuje uspokojit v minimálním zákonném rozsahu každý z jejich závazků podléhajících oddlužení, tj. jak jejich závazky tvořící společné jmění, tak i případný výlučný závazek jednoho z manželů.

Takto na věc nahlíženo jeví se logickým i správným závěr insolvenčního soudu, že ve spojeném řízení z povahy věci má být činným jen jeden insolvenční správce (jemuž náleží i jedna odměna), čehož nelze dosáhnout jinak, než odvoláním druhého správce z funkce.

Insolvenčnímu soudu nelze ani důvodně vytýkat, pokud za rozhodující kriterium pokládal to, že veřejná obchodní společnost SVOBODA-VRŠANSKÝ disponuje platným povolením k činnosti podle zákona č. 312/2006 Sb., byť lze -3-KSUL 70 INS 5807/2009 přisvědčit odvolateli v tom, že sama tato skutečnost by v souzené věci netvořila překážku výkonu insolvenčního správce u těch osob, které tuto funkci zastávaly před 1. lednem 2010.

Protože neobstojí ani odvolatelova argumentace, že v případě dlužníka Lubomíra Hostka dosud nebylo povoleno oddlužení (opak je pravdou, stalo se tak usnesením ze dne 2. února 2011 č.j. KSUL 70 INS 15916/2010-A-10), odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14. června 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová