1 VSPH 41/2011-B-15
KSCB 25 INS 11432/2010 1 VSPH 41/2011-B-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka DIVETA, s.r.o., identifikační číslo 25569414, sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 123/36, zast. Mgr. Martinou Mičánovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Husova tř. 1633/40, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 11432/2010-A-8 ze dne 14. října 2010,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 11432/2010-A-8 ze dne 14. října 2010 se v bodě III. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs (bod I. a II. výroku), jejichž účinky stanovil k okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Františka Penze (bod III. výroku), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem, ke sdělení zajišťovacích práv váznoucích na jeho majetku (body V. a VI. výroku), dlužníky dlužníka vyzval k plnění ve prospěch insolvenčního správce (bod VII. výroku), nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na 10.12.2010 (body VIII. a IX. výroku), insolvenčnímu správci uložil zpracovat seznam přihlášených pohledávek (bod X. výroku) a uzavřel, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XI. výroku). Usnesení soud blíže neodůvodnil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal do bodu III. výroku a namítal, že majoritním věřitelem dlužníka je Galerie Dvořák, a.s. Insolvenční správce Ing. Penz je současně insolvenčním správcem akciové společnosti KAREL DVOŘÁK (insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSCB 28 INS 2546/2010), tato společnost je propojena s akciovou společností Galerie Dvořák, mají totožné statutární orgány. Z této skutečnosti dovozoval možnost ovlivňování insolvenčního řízení správcem v neprospěch ostatních věřitelů dlužníka a ve prospěch věřitele majoritního. Proto navrhoval usnesení v napadeném rozsahu zrušit a věc vrátit soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Z vyjádření věřitele Galerie Dvořák, a.s. plyne, že s námitkou podjatosti správce ve věci nesouhlasil a domníval se, že postup dlužníka je veden se záměrem ztížit předání objektu Hotelu Dvořák, jenž měl dlužník v nájmu a jenž má být předán novému nájemci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že není důvodné.

Podle § 24 odstavce prvého IZ je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 26 IZ proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.

Odvolací soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 2546/2010-A-4 z 15.3.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka KAREL DVOŘÁK, a.s. a insolvenčním správcem tohoto dlužníka byl ustanoven Ing. František Penz.

Z obsahu odvolání dlužníka neplyne, že by ustanovený insolvenční správce nesplňoval předpoklady pro výkon funkce. Pokud jde o námitku, že insolvenční správce tuto funkci vykonává i v insolvenčním řízení vedeném na majetek akciové společnosti KAREL DVOŘÁK, tato skutečnost nijak nesvědčí o podjatosti správce v insolvenčním řízení dlužníka. Insolvenční zákon nestanoví, že by jedna a tatáž osoba nemohla být ustanovena do funkce insolvenčního správce pro vícero řízení, proto tato skutečnost není způsobilá založit důvodné podezření z podjatosti správce ve věci, a to ani za situace, kdy osoba oprávněná jednat za dlužníkem, v jehož insolvenčním řízení vystupuje týž insolvenční správce, je zároveň osobou oprávněnou jednat za dlužníkova majoritního věřitele.

Protože odvolací soud neshledal odvolání důvodným, postupoval podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. února 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová