1 VSPH 409/2009-P89-7
KSPL 54 INS 4491/2008 1 VSPH 409/2009-P89-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Průmstav Develop, s.r.o. se sídlem v Plzni, Alej Svobody 56/881, identifikační číslo 27976742, o odvolání TK PLUS, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Za Kosteleckou ul. 51, identifikační číslo 25310593, zast. JUDr. Jiřím Černoškem, advokátem se sídlem v Prostějově, Komenského 23, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 4491/2008-P89-2 ze dne 22. června 2009

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 4491/2008-P89-2 ze dne 22. června 2009 se mění tak, že se přihláška věřitele TK PLUS, s.r.o. ze dne 19. června 2009 neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužníka Průmstav Develop, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSPL 54 INS 4491/2008-P89-2 ze dne 22.6.2009 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele TK PLUS, s.r.o. (dále jen odvolatel) se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 4491/2008-A-70 ze dne 19.5.2009 rozhodl o úpadku dlužníka a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili na předepsaném formuláři ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Přitom soud věřitele podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Odvolatelova přihláška pohledávek v celkové výši 1 mil. Kč byla soudu doručena dne 22.6.2009. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška byla soudu doručena nejpozději dne 18.6.2009. Protože prominutí zmeškání lhůty dle § 58 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) s ohledem na dikci § 173 odst. 1 a 4 IZ nepřichází v úvahu, postupoval soud podle § 185 IZ a rozhodl, jak uvedeno výše.

Toto usnesení Krajského soudu v Plzni napadl odvolatel včasným odvoláním, v němž požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a jeho pohledávku uznal jako řádně a včas podanou. Namítal, že usnesením ze dne 19.5.2009 zveřejněným dne 20.5.2009 byla stanovena třicetidenní lhůta pro přihlášení pohledávek, a jelikož přihlášku předal držiteli poštovní licence dne 19.6.2009, podal ji ve smyslu § 57 odst. 1 až 3 o.s.ř. včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ). Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku ze dne 19.5.2009 stanovil věřitelům dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ (v souladu s § 136 odst. 3) k podání přihlášek do insolvenčního řízení lhůtu 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Protože toto usnesení se podle § 89 odst. 1 IZ stalo účinným okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a k tomu v daném případě došlo dne 20.5.2009 (v 6,29 hodin), lhůta k podávání přihlášek ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. počala běžet následujícím dnem, tj. dne 21.5.2009, a její poslední den připadl dle § 57 odst. 2 o.s.ř. na 19.6.2009 (tedy nikoli na den 18.6.2009, jak dovodil soud prvního stupně).

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta k podání přihlášek stanovená dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ v rozhodnutí o úpadku je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Soud prvního stupně vyšel při vydání napadeného usnesení pouze ze zjištění, že mu odvolatelova přihláška byla doručena dne 22.6.2009. Odvolací soud však ze spisu zjistil, že odvolatel svoji přihlášku ze dne 19.6.2009 doručoval insolvenčnímu soudu poštou, jak tvrdil, a protože podle podací obálky ji skutečně odevzdal k poštovní přepravě dne 19.6.2009, podal přihlášku dle § 57 odst. 3 o.s.ř. ve lhůtě, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Na základě shora uvedených zjištění a úvah dospěl odvolací soud k závěru, že odvolatel podal přihlášku včas, a protože tak ohledně ní (ve smyslu § 173 odst. 1 IZ) nenastal následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, nebyly dány důvody k odmítnutí odvolatelovy přihlášky dle § 185 IZ. Proto odvolací soud postupoval dle § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2009

JUDr. František Kučera , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová