1 VSPH 407/2016-B-179
KSPL 29 INS 12829/2013 1 VSPH 407/2016-B-179

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Františka Kučery v insolvenčním řízení dlužnice Růženy Beňákové, IČO 61166634, bytem Resslova 656/21, Plzeň, za účasti státního zastupitelství, zahájeném návrhem dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12829/2013-B-77 ze dne 20. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12829/2013-B-77 ze dne 20. ledna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením rozhodl, že zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužnice ze dne 19.1.2016 není účinné.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně 7.5.2013 domáhala zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 18.6.2013, které nabylo právní moci v bodě I. a II. výroku dne 21.6.2013 a v bodě III. výroku dne 9.7.2013, byl zjištěn její úpadek a bylo rozhodnuto o jeho řešení oddlužením. Podáním doručeným soudu dne 19.1.2016 vzala dlužnice insolvenční návrh zpět. Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh vzala zpět až po právní moci rozhodnutí o úpadku, soud postupoval podle ust. § 130 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o neúčinnosti zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala nesprávnost postupu soudu prvního stupně z důvodu zmanipulování celého insolvenčního řízení soudcem a insolvenčním správcem. Na usnesení č.j. KSPL 29 INS 12829/2013-B-97 ze dne 8.2.2016, kterým ji soud prvního stupně vyzval k doplnění odvolání, dlužnice nereagovala a odvolání nedoplnila.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným. isir.justi ce.cz

Z obsahu odvolání odvolací soud dovodil, že dlužnice napadá uvedené usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že její zpětvzetí insolvenčního návrhu je neúčinné a domáhá se jeho změny.

Podle ust. § 130 odst. 3 insolvenčního zákona platí, byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 18.6.2013, které již v celém rozsahu nabylo právní moci, byl zjištěn úpadek dlužnice. Podáním ze dne 19.1.2016, doručeným soudu téhož dne, dlužnice vzala insolvenční návrh zpět. Protože se tak stalo až poté, co soud zjistil její úpadek, nebylo možné zpětvzetí insolvenčního návrhu účinně podat, a proto bude v insolvenčním řízení dlužnice nadále pokračováno.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jakožto věcně správné podle ust. § 219 o. s. ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 16. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík