1 VSPH 396/2013-P1602-7
KSPH 37 INS 23802/2012 1 VSPH 396/ 2013-P1602-7

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy J UDr. Františka Kučery a soudců J UDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla V insolvenčním řízení dlužníka: LESS & FOREST, s.r.0., identifikační číslo 27106632, sídlem Bohdaneč 136, o odvolání věřitele Michala Táborského, nar. 15. září 1971, bytem Bílá Lhota, Měník 16, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 23802/ 2012-P1602-2 ze dne 19. prosince 2012, takto:

Usnesení Krajského soudu V Praze č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-

P1602-2 ze dne 19. prosince 2012 s e p o t V r z uj e .

Odůvodněnh

Krajský soud vPraze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky věřitele č. 1477 Michala Táborského a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Vodůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitelé byli usnesením o úpadku vyzvání k přihlašování pohledávek ve lhůtě do 1.11.2012, věřitel podal přihlášku k poštovní přepravě dne 19.11.2012, tedy opožděně, a proto ji soud postupem podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel Včas odvolal. Namítal, že přihlášku zaslal dne 25.10.2012 Krajskému soudu v Praze, přihláška byla zatížena vadou spočívající vnesprávném označení dlužníka (Less, a.s.), věřiteli byla doručena výzva k opravě přihlášky dne 5.11.2012. Správně vyplněnou přihlášku (s označením dlužníka jako LESS & FOREST, a.s.) zaslal věřitel Krajskému soudu v Praze dne 19.11.2012, tuto soud považoval za novou přihlášku. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.Vrozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, apoučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta kpřihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), aje-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku ainsolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Kotázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že kzachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem vrozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže ktomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Z obsahu insolvenčního rejstříku ve Věci této a ve Věci vedené pod sp. zn. KSPH 37 INS 23815 / 2012 plyne, že věřitel do tohoto řízení vedeného proti dlužníkovi LESS, a.s., identifikační číslo 26115271, sídlem Bohdaneč 136, přihlásil pohledávku ve výši 19.158,-Kč z titulu smlouvy o dílo č. 27063/2012 ze dne 1.7.2012 přihláškou podanou k poštovní přepravě dne 25.10.2012. Věřitel v přihlášce této pohledávky výslovně označil dlužníka jako LESS, a.s., specifikoval jej identifikačním číslem a sídlem a uvedl spisovou značku KSPH 37 INS 23815/2012. Dne 19.11.2012 věřitel podal k poštovní přepravě další přihlášku pohledávky do řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 37 INS 23802 / 2012 (na přihlášce pohledávky byla uvedena sp. zn. KSPH 37 INS 23815 / 2012) proti dlužníkovi LESS & FOREST, s.r.o.

Z obsahu přihlášky pohledávky ze dne 19.11.2012 tedy neplyne, že by šlo o opravu či doplnění přihlášky pohledávky ze dne 25.10.2012. Jestliže věřitel podal Včas přihlášku pohledávky do řízení vedeného pro dlužníkovi LESS, a.s., nemůže tato přihláška být v řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 37 INS 23815/ 2012 považována za včas podanou přihlášku do insolvenčního řízení dlužníka LESS & FOREST, s.r.o., přičemž na této skutečnosti nemůže ničeho změnit ani tvrzená výzva insolvenční správkyně, neboť obě shora uvedené přihlášky byly adresovány do rozličných insolvenčních řízení a včasnost jedné přihlášky (v případě dlužníka LESS, a.s.) nemůže vést k závěru, že včasná bude automaticky i přihlášky zaslaná do řízení dlužníka LESS & FOREST, s.r.o. (když soud I. stupně správně konstatoval, že přihlašovací lhůta vusnesení A-13 ze dne 2.10.2012 marně uplynula dne 1.11.2012), protože se jedná o dva různé dlužníky odlišné firmou a identifikačním číslem (byť jejich adresa sídla byla shodná).

Ze shora uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru o věcné správnosti napadeného usnesení, a proto je postupem podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského souduvPraze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. března 2013

J UDr. František K u č e r a, V.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová