1 VSPH 396/2012-A-26
KSPA 56 INS 23962/2011 1 VSPH 396/2012-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Spojil, Na Strejčku 160, IČO 60920530, zast. JUDr. Davidem Hladíkem, advokátem, sídlem Pardubice, 17. listopadu 623, zahájeném na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 28. února 2012, č.j. KSPA 56 INS 23962/2011-A-19,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 28. února 2012, č.j. KSPA 56 INS 23962/2011-A-19, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, uložil dlužnici Lence anonymizovano (dále jen dlužnice), aby do 15 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 20.12.2011 obdržel insolvenční návrh dlužnice, z něhož zjistil, že dlužnice vlastní ve společném jmění manželů (SJM) běžné vybavení domácnosti (mikrovlnná trouba, mobilní telefon, zabezpečovací zařízení atd.), má 27 věřitelů, jimž dluží nejméně 2,954.353,40 Kč, a že vyjma zůstatku na účtu u České spořitelny, a.s. (1.116,-Kč) nemá hotové finanční prostředky. Citoval § 108 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se závěrem, že v případě zjištění úpadku dlužnice a jeho řešení konkursem činí odměna insolvenčního správce nejméně částku 45.000,-Kč, s DPH pak částku 54.000,-Kč. S přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužnice a k tomu, že záloha by měla umožnit aktivní činnost insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, rozhodl soud I. stupně o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Připomněla, že insolvenční návrh podala proto, že tím plnila svoji zákonnou povinnost, že obdobný návrh podal též její manžel, který byl rovněž vyzván k zaplacení zálohy ve stejné výši, a že oba nejsou s to naráz zaplatit 60.000,-Kč. Výše jejich dluhů je tak vysoká proto, že oba podnikali, nyní však s podnikatelskou činností skončili, našli si zaměstnání, nicméně jejich příjem sotva stačí na bydlení a nezbytné potřeby jejich dvou dětí. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy dle § 108 IZ je především překlenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finančních prostředků potřebných k úhradě prvotních nákladů insolvenčního řízení a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srovnej § 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje, jen pokud jde o insolvenčního navrhovatele odlišného od dlužníka, který je jeho zaměstnancem a jehož pohledávka uplatněná v návrhu spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Z insolvenčního návrhu dlužnice ze dne 19.12.2011 a jeho příloh vyplývá, že se dlužnice domáhá zjištění svého úpadku a rozhodnutí o jeho řešení konkursem, že dlužnice má 27 věřitelů, jimž dluží cca 3 miliony Kč, je vdaná, má vyživovací povinnost vůči manželovi a dvěma nezletilým dětem a pobírá blíže neurčenou mzdu.

Z uvedeného je zřejmé, že úpadek dlužnice bude řešen konkursem, popř. nepatrným konkursem dle § 314, 315 IZ. V konkursu tvoří náklady insolvenčního řízení-mimo jiné-vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce-ta dosahuje v případě jejího určení dle § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně částky 45 tis. Kč. V konkursu dosažený výtěžek (určený k uspokojení nákladů insolvenčního řízení a poté k rozvržení mezi věřitele) je generován jak ze zpeněžení majetku dlužnice (včetně zpeněžení věcí, jež nejsou z majetkové podstaty vyloučeny-§ 207 odst. 1 IZ), tak z postižitelné části příjmů, jež dlužnice v průběhu konkursu získá (§ 207 odst. 2 IZ).

Odvolací soud sdílí názor soudu I. stupně, že s ohledem na rozsah a skladbu majetku dlužnice (věci osobní potřeby) nelze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením (zpeněžením majetku podléhajícího konkursu) mohou být získány finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to ani s přihlédnutím k možným dalším přínosům podstaty odpovídajícím postižitelné části očekávaných budoucích příjmů dlužnice, jež mají být tvořeny jen její mzdou. Okolnost, že insolvenční návrh podal též manžel dlužnice, jenž byl rovněž vyzván k zaplacení zálohy na náklady (svého) insolvenčního řízení, je pro posouzení dané věci bezpředmětná, neboť každé insolvenční řízení je vedeno separátně. Protože z těchto důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, včetně její výše, napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 10. dubna 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva