1 VSPH 395/2016-P8-10
KSPH 62 INS 15638/2015 1 VSPH 395/2016-P8-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka: Vojtěch Vašata, nar. 4. prosince 1984, bytem Kralupy nad Vltavou, Havlíčkova 901/21, o odvolání věřitele č. 3 Alspirata, s.r.o., IČO 02756421, sídlem Praha 4, Choceradská 3046/12, zast. JUDr. Pavlem Budilem, advokátem se sídlem Benešov, Masarykovo nám. 4, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 15638/2015-P8-2 ze dne 3. prosince 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 15638/2015-P8-2 ze dne

3. prosince 2015, se v bodech I. a II. výroku mění tak, že se přihláška pohledávky

věřitele č. 3 Alspirata, s.r.o., IČO 02756421, sídlem Praha 4, Choceradská 3046/12,

n e o d m í t á a jeho účast v insolvenčním řízení n e k o n č í.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 3 Alspirata, s.r.o. (dále jen věřitel č. 3 ) v celkové výši 13.115,-Kč a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele č. 3 v insolvenčním řízení o přihlášce č. P8 končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitel č. 3 přihlásil do řízení pohledávku v celkové výši 13.115,-Kč. Insolvenční správce jej vyzval k odstranění vady přihlášky, výzva byla věřiteli doručena dne 24.9.2015, věřitel vady přihlášky neodstranil. Proto soud rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky a o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že k výzvě správce podal dne 25.9.2015 mailem podání, kterým přihlášku doplnil, zaslal i přílohy, které si správce vyžádal, lhůtu k doplnění přihlášky zachoval. Doplnění zaslal mailem se zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu soudu, přijetí mailu mu bylo soudem potvrzeno, současně zaslal na vědomí doplnění i insolvenčnímu správci. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a aby byla věřiteli přiznána náhrada nákladů odvolacího řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 188 odst. 1 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout.

Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Pro odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil jej, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán.

Přihláška pohledávky musí ve smyslu § 174 odst. 2 IZ obsahovat též důvod vzniku přihlašované pohledávky; tímto důvodem se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv například právní kvalifikace vztahu, z něhož pohledávka povstala. Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky.

Jde-li o pohledávku vykonatelnou, pak platí z povahy věci, že tvrzení o důvodu vzniku lze založit též na rozhodnutí, smíru nebo listině, pro kterou se pohledávka stala vykonatelnou. Je ovšem jistého rozdílu mezi tím, zda jde o rozhodnutí či jiný titul, která je výsledkem důkazního řízení před soudem či správním úřadem, resp. o rozhodnutí, které se podle zákona vydává bez dokazování a často i bez odůvodnění, jako je tomu u platebního rozkazu. V prvních příkladech je pohledávka co do důvodu svého vzniku dostatečně individualizována uloženou povinností k zaplacení peněžité částky na základě skutečností, které se podávají z odůvodnění těchto rozhodnutí.

Je-li titulem vykonatelné pohledávky platební rozkaz, pak lze důvod vzniku pohledávky též doložit žalobou (rozkazní žalobou), jelikož jen z ní se ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 OSŘ podávají skutečnosti, z nichž vyplývá uplatněné a posléze platebním rozkazem přiznané právo. Blíže viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009 sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10.

Z obsahu spisu plyne, že věřitel č. 3 do řízení přihlásil pohledávku ve výši 13.115,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky uvedl rozsudek Okresního soud v Benešově č.j. 10 C 91/2010-24 ze dne 20.1.2011, kterým bylo žalovanému dlužníkovi uloženo zaplatit právnímu předchůdci věřitele pohledávku ve výši 3.090,-Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení ve výši 8.880,-Kč. Věřitel č. 3 dále ohledně důvodu vzniku pohledávky odkázal na smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 20.5.2014 uzavřenou s právním předchůdcem věřitele (UP RPOMOTION, s.r.o.).

Z obsahu výzvy insolvenčního správce ze dne 23.9.2015 plyne, že správce věřitele č. 3 vyzval k uvedení právního důvodu vzniku pohledávky tak, aby ji bylo možno nezaměnitelně identifikovat.

K výzvě správce zaslal věřitel č. 3 prostým mailem doplnění přihlášky pohledávky podáním ze dne 25.9.2015. Ačkoli v odvolání věřitel č. 3 tvrdil, že na výzvu správce reagoval mailem se zaručeným elektronickým podpisem, z obsahu této zprávy jakož i z potvrzení soudu o doručení podání s běžným číslem 79492/2015 plyne, že věřitel mail zaslal jak soudu I. stupně tak správci jen jako prostý mail bez zaručeného elektronického podpisu, přičemž z obsahu spisu neplyne, že by tento mail ve smyslu § 42 odst. 2 o.s.ř. doplnil.

Odvolací soud však prvně přezkoumal obsah výzvy insolvenčního správce ze dne 23.9.2015 a obsah přihlášky pohledávky a dospěl k závěru, že pro výzvu správce nebyl důvod, když věřitel č. 3 přímo v přihlášce pohledávky uvedl, že pohledávka plyne ze smlouvy o postoupení pohledávky mezi věřitelem č. 3 a právním předchůdcem věřitele a dále byla přiznána rozsudkem Okresního soudu v Benešově č.j. 10 C 91/2010-24 ze dne 20.1.2011 (který věřitel k přihlášce přiložil), přičemž v řízení vedeném před Okresním soudem v Benešově proběhlo dokazování, nešlo o platební ani jiný rozkaz, na základě kterého byla pohledávka právnímu předchůdci věřitele č. 3 přiznána, z čehož lze dovodit, že pro pochybnosti ohledně právního důvodu vzniku pohledávky nebyl důvod.

Ze shora uvedených skutečností odvolací soud dovodil, že pro výzvu insolvenčního správce nebyl dán důvod, a proto ani skutečnost, zda k výzvě správce věřitel č.3 přihlášku doplnil, nemá pro rozhodování odvolacího soud význam a ani nebrání tomu, aby byla pohledávka předmětem přezkumného řízení.

Odvolací soud ze shora uvedených důvodů podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené usnesení tak, jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. září 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík