1 VSPH 393/2009-A-77
KSPA 56 INS 2645/2008 1 VSPH 393/2009-A-77 1 VSPH 455/2009-A-78 1 VSPH 456/2009-A-79

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní věci dlužníka: Krajské regionální centrum Pardubického kraje, sídlem v Pardubicích-Staré Město, Pernštýnská 7, identifikační číslo 75076071, o insolvenčním návrhu: a) dlužníka a b) věřitele Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 4-Podolí, Na Vápenném 257/1, t.č. ve Vazební věznici Praha-Pankrác, Soudní 988/1, Praha 4, o odvoláních Josefa anonymizovano proti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-19 ze dne 16. prosince 2008, č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-56 ze dne 1. července 2009 a č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-57 ze dne 1. července 2009,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-19 ze dne 16. prosince 2008 se zrušuje a řízení o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitele se zastavuje.

II. Odvolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-56 ze dne 1. července 2009 se odmítá.

III. Odvolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-57 ze dne 1. července 2009 se odmítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-19 ze dne 16.12.2008 v bodě I. výroku zastavil řízení ve věci insolvenčního návrhu dlužníka Krajské regionální centrum Pardubického kraje (dále též jen dlužník) a v bodě II. výroku rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění soud zejména uvedl, že dne 8.7.2008 podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, který za něj podepsal Josef Šofr označený funkcí ředitele krajského centra. K návrhu připojil listinu označenou jako Jmenování do funkce a podepsanou Josefem Podejmou coby místopředsedou správní rady, podle níž byl Josef Šofr dne 1.9.2006 jmenován do funkce ředitele krajského regionálního centra s tím, že tímto dnem se zakládá jeho pracovní poměr k uvedenému subjektu. Z této listiny ovšem nevyplývá, jaká jsou ředitelova 1 VSPH 455/2009 1 VSPH 456/2009 oprávnění, zda byl do funkce jmenován oprávněnou osobou, o jaké krajské regionální centrum se jednalo, jaké je jeho sídlo a identifikační číslo, a u kterého subjektu vykonával J. Podejma funkci místopředsedy správní rady. Proto soud v rámci zkoumání podmínek řízení dle § 103 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) vyzval dlužníka ve smyslu § 21 odst. 1 a 5 o.s.ř. usnesením ze dne 15.7.2008 k tomu, aby doložil oprávnění Josefa anonymizovano za něj jednat. Nato dlužník předložil dne 4.9.2008 listinu ze dne 11.5.2006 označenou jako Jmenovací dekret č.j. 2006/I/0I podepsaný dne 15.5.2006 opět J. Podejmou jako místopředsedou správní rady. V průvodním dopisu zmínil, že předkládá i manažerskou smlouvu a zřizovací listinu, tyto doklady však přiloženy nebyly. Podle předloženého Jmenovacího dekretu je s odkazem na stanovy neidentifikovaného subjektu jmenován Josef Šofr krajským účetním radou blíže neurčeného krajského regionálního centra. Podle zjištění soudu vyplývajících např. z registru ekonomických subjektů přitom mělo být krajských regionálních center zřízeno více. Protože oprávnění Josefa anonymizovano jednat za dlužníka listiny jím předložené nedokládají a další avizované doklady k tomu dlužník přes výzvu soudu neposkytl, vytčený nedostatek podmínky řízení nebyl odstraněn a soud podle § 104 odst. 2 o.s.ř. insolvenční řízení o návrhu dlužníka zastavil. Pro úplnost dodal, že i kdyby podmínky řízení byly splněny, musel by dlužníkův insolvenční návrh pro jeho vady dle § 128 odst. 1 IZ odmítnout. Dále soud uvedl, že o insolvenčním návrhu věřitele Josefa anonymizovano podaném dne 5.11.2008, jímž dle § 107 IZ k řízení přistoupil, bude rozhodnuto samostatně. O nákladech řízení rozhodl soud dle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal Josef Šofr, který namítal, že podmínky řízení splněny byly, a s ohledem na své vazební stíhání žádal o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř. Upozornil také na nesrovnalost, již spatřuje v tom, že ačkoli soud napadeným usnesením řízení o návrhu dlužníka zastavil, vzápětí ho usnesením č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-29 vyzval k předložení seznamu majetku a závazků.

Usnesením č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-56 ze dne 1.7.2009 Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, odmítl odvolání Josefa anonymizovano proti usnesení téhož soudu č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-50 ze dne 21.5.2009, jímž zamítl návrh Josefa anonymizovano na ustanovení jeho zástupce v insolvenčním řízení. Učinil tak s odůvodněním, že proti uvedenému usnesení ze dne 21.5.2009, jež bylo Josefu Šofrovi doručeno do vlastních rukou na jím označenou korespondenční adresu dne 28.5.2009, podal jmenovaný odvolání doručené soudu dne 16.6.2009 a předané k poštovní přepravě dne 15.6.2009. Protože patnáctidenní odvolací lhůta začala běžet dne 29.5.2009 a marně uplynula dnem 12.6.2009, je zřejmé, že odvolání bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty, a soud je proto dle § 208 odst. 1 o.s.ř. jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení se Josef Šofr včas odvolal. V odvolání doplněném podáním ze dne 3.8.2009 namítal, že usnesení č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-50 mu bylo doručeno do Vazební věznice Praha-Pankrác již dne 11.6.2009 (písemnost byla evidována v knize došlé pošty pod č.j. 1311/09), a protože odvolání podal 1 VSPH 455/2009 1 VSPH 456/2009 prostřednictvím vězeňské služby (pod č.j. 1611/09) dne 15.6.2009, odvolací lhůta byla podle něj zachována. Proto požadoval napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Usnesením č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-57 ze dne 1.7.2009 Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, odmítl odvolání Josefa anonymizovano proti usnesení téhož soudu č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-51 ze dne 21.5.2009, jímž zamítl insolvenční návrh věřitele Josefa anonymizovano a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení. Učinil tak s odůvodněním, že uvedené usnesení ze dne 21.5.2009 bylo oběma účastníkům řízení doručeno do vlastních rukou na jimi označené korespondenční adresy, a to dlužníku dne 26.5.2009 a věřiteli dne 28.5.2009. Proti uvedenému rozhodnutí se dlužník a věřitel Josef Šofr společně odvolali podáním doručeným soudu dne 16.6.2009, jež bylo předáno k poštovní přepravě dne 15.6.2009. Protože patnáctidenní lhůta k podání odvolání počala dlužníku běžet dne 27.5.2009 a marně uplynula 10.6.2009, a věřiteli Josefu Šofrovi počala tato lhůta běžet dne 29.5.2009 a marně uplynula dne 12.6.2009, je zřejmé, že odvolání podali opožděně. Proto je soud dle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Toto usnesení napadl včasným odvoláním doplněným podáním ze dne 3.8.2009 Josef Šofr. Namítal, že i usnesení č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-51 ze dne 21.5.2009 mu bylo doručeno do Vazební věznice Praha-Pankrác již dne 11.6.2009 (písemnost byla evidována v knize došlé pošty pod č.j. 1312/09), a jeho odvolání podané (pod č.j. 1610/09) prostřednictvím vězeňské služby dne 15.6.2009 bylo včasné. Proto žádal, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadená usnesení i řízení jejich vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 103 o.s.ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 1 o.s.ř.). Jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). 1 VSPH 455/2009 1 VSPH 456/2009

Mezi podmínky řízení patří i způsobilost být účastníkem řízení (procesní způsobilost). Podle § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu); jinak jen ten, komu ji zákon přiznává. Nedostatek procesní způsobilosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který nelze než řízení zastavit.Podle § 21 odst. 5 o.s.ř. každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

V daném případě bylo insolvenční řízení zahájeno dne 8.7.2008 na základě insolvenčního návrhu dlužníka označeného jako Krajské regionální centrum Pardubického kraje, identifikační číslo 75076071, s posléze uvedeným sídlem v Pardubicích-Staré Město, Pernštýnská 7. Návrh podepsal za dlužníka jako ředitel krajského centra Josef Šofr. Týž Josef Šofr poté insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 5.11.2008 dle § 107 IZ přistoupil k insolvenčnímu řízení jako další navrhovatel-věřitel dlužníka. Obsah insolvenčních návrhů v kontextu dalších procesních podání a údajů registru ekonomických subjektů vedeného Českým statistickým úřadem nasvědčuje tomu, že dlužník označený jako Krajské regionální centrum Pardubického kraje má být organizační jednotkou občanského sdružení Česká účetní rada.

Podle § 6 a násl. zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, občanské sdružení, jež je právnickou osobou, vzniká registrací, o které rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR (dále jen ministerstvo). Mají-li být dle § 6 odst. 2 písm. e) cit. zákona zřízeny organizační jednotky sdružení, které budou oprávněny jednat vlastním jménem, a tedy i vlastním jménem nabývat práv a povinností, a jako takové budou subjektem práva-právnickou osobou, je třeba ve stanovách sdružení připojených k návrhu na jeho registraci obsáhnout ustanovení o těchto organizačních jednotkách. Změnu stanov sdružení upravuje § 11 téhož zákona s tím, že za podmínek stanovených v jeho odstavci 3 ministerstvo do 10 dnů od doručení oznámení o změně stanov podle odstavce 1 zašle sdružení jedno vyhotovení změny stanov, na němž vyznačí, že bere změnu na vědomí.

Šetřením v registru občanských sdružení vedeném ministerstvem odvolací soud zjistil, že je v něm registrováno občanské sdružení Česká účetní rada se sídlem v Praze 3-Žižkově, Olšanská 1a, identifikační číslo 26983567. Stanovy tohoto sdružení, které byly spolu se smlouvou o sdružení schváleny dne 28.7.2004 ustavující schůzí jeho Správní rady, byly ministerstvem registrovány dne 29.11.2004, změna těchto stanov byla ministerstvem vzata na vědomí dne 21.6.2006 (k tomuto okamžiku stanovy vázaly účinnost jejich změny). Ustanovení o organizačních jednotkách sdružení jakožto samostatných subjektů práva (tj. ustanovení dle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb.) ovšem neobsahují původní ministerstvem registrované stanovy sdružení (ty zmiňují jen poradní regionální centra, jež neupravují výslovně jako své organizační jednotky s vlastní právní subjektivitou), ale obsahují je teprve stanovy ve znění jejich změny vzaté ministerstvem na vědomí (účinné) dnem 21.6.2006. Podle tohoto znění stanov-dle čl. 5.2.1 písm. d) a čl. 6- 1 VSPH 455/2009 1 VSPH 456/2009 může Kongres, nejvyšší orgán sdružení Česká účetní rada, zřizovat svým usnesením (vzešlým z hlasování jeho členů-delegátů) jako organizační jednotky tohoto sdružení s vlastní právní způsobilostí (právní subjektivitou) krajská regionální centra. Ta dle čl. 6.1 mají být zřizována v krajských městech České republiky s tím, že za ně navenek jedná krajský účetní rada jmenovaný českým účetním radou, jímž je předseda správní rady (čl. 5.11.1).

Podle zjištění odvolacího soudu ve složce vedené v registru občanských sdružení pro Českou účetní radu nejsou obsaženy listiny, jež prokazují, že toto sdružení (dle svých stanov) zřídilo jako svoji organizační jednotku Krajské regionální centrum Pardubického kraje, které je v daném insolvenčním řízení označeno jako dlužník. Stejně tak se v předmětné složce nenacházejí žádné listiny, jež by prokazovaly, že za tohoto dlužníka (pokud má právní subjektivitu) je v návrhu podepsaný Josef Šofr oprávněn jednat. Takové oprávnění nedokládají ani listiny, jež J. Šofr soudu prvního stupně na základě jeho výzvy ze dne 15.7.2008 předložil. Jmenovaný nabídl listinu podepsanou dne 1.9.2006 Josefem Podejmou jako místopředsedou správní rady s razítkem Krajského regionálního centra Pardubického kraje, podle níž je Josef Šofr jmenován do funkce ředitele krajského regionálního centra zakládající jeho pracovní poměr. Stanovy sdružení však nezmiňují, že by osoba takovéto funkce byla oprávněna za krajské regionální centrum navenek jednat, tuto působnost přiznává nové znění stanov vzaté ministerstvem na vědomí dne 21.6.2006 jen krajskému účetnímu radovi. J. Šofr sice předložil i listinu označenou jako Jmenovací dekret č.j. 2006/I/01 ze dne 11.5.2006 (podepsaný dne 15.5.2006 neoznačeným členem správní rady a opatřený razítkem České účetní rady v ČR), podle níž je jmenován krajským účetním radou (oprávněným dle čl. 9.1 stanov jednat navenek za krajské regionální centrum), tato listina však byla vydána před účinností nového znění stanov České účetní rady a odkazuje na konkrétní články jejích původních stanov registrovaných dne 29.11.2004, které samostatné organizační jednotky tohoto sdružení, a tedy ani osoby oprávněné za ně jednat, neupravují, osobu krajského účetního rady a jeho postavení nijak nezmiňují.

Proto odvolací soud výzvou ze dne 17.9.2009 vyzval Krajské regionální centrum Pardubického kraje i Českou účetní radu, aby předložily listiny prokazující právní subjektivitu dlužníka označeného jako Krajské regionální centrum Pardubického kraje (rozhodnutí příslušného orgánu občanského sdružení Česká účetní rada o zřízení této její organizační jednotky vydané dle tehdy platných stanov sdružení, jež ustanovení o organizačních jednotkách jakožto samostatných subjektech práva obsahují), a aby předložily listiny prokazující oprávnění Josefa anonymizovano za označeného dlužníka jednat (doklad o jeho jmenování do funkce krajského účetního rady provedeného v souladu s tehdy platnými stanovami České účetní rady).

Na tuto výzvu Josef Šofr podáním ze dne 1.10.2009 sdělil, že předkládá doklad o právní subjektivitě Krajského regionálního centra Pardubického kraje. 1 VSPH 455/2009 1 VSPH 456/2009

K podání připojil dokument označený jako Zřizovací listina ze dne 30.4.2006 opatřený jeho podpisem s označením funkce předsedy Správní rady České účetní rady. V listině se uvádí, že v souladu s ustanovením čl. 5.2.1 d) vydává Česká účetní rada usnesení, kterým schvaluje zřízení své organizační složky pod názvem Krajské regionální centrum Pardubického kraje. Dále se zde uvádí, že v souladu se zmíněným rozhodnutím se vydává zřizovací listina č.j. 13/2006 ze dne 30.4.2006, a to s níže uvedeným zněním, které v čl. I. až VII. vymezuje osobu zřizovatele (Českou účetní radu), název, sídlo a identifikační číslo Krajského regionálního centra Pardubického kraje jako organizační složky občanského sdružení, jeho účel a předmět činnosti, hlavní účel činnosti, působnost (odkazem na úpravu provedenou zvláštním předpisem) a také statutární orgán s tím, že v souladu s čl. 5.4.3. c) stanov České účetní rady jmenuje předseda správní rady do funkce krajského účetního rady Josefa anonymizovano . Závěrečná ustanovení zřizovací listiny upravují platnost její změny (vázanou na rozhodnutí Kongresu České účetní rady) a účinnost. K podání připojil J. Šofr plnou moc ze dne 31.5.2009, jíž ho Krajské regionální centrum Pardubického kraje (za nějž se sám podepsal) zmocňuje k přijímání, vyřizování a odesílání veškeré písemné korespondence spojené s daným insolvenčním řízením.

Z obsahu výše uvedených listin je zřejmé, že vznik (zřízení) Krajského regionálního centra Pardubického kraje jakožto organizační jednotky občanského sdružení Česká účetní rada vybaveného právní subjektivitou neprokazují. Předložené zmocnění k nakládání s korespondencí v insolvenčním řízení z toho hlediska žádného významu nemá, a Zřizovací listina zjevně potřebný důkaz o zřízení předmětné organizační jednotky sdružení nepředstavuje. Nejenže byla vydána dříve, než změna stanov upravující zřízení těchto jednotek jako subjektů práva (na něž listina odkazuje) nabyla účinnosti, ale navíc ani není tím právním aktem, jímž se podle nového znění stanov organizační jednotky sdružení zřizují-tím je dle čl. 5.2.1 písm. d) a čl. 6, jak uvedeno výše, usnesení Kongresu České účetní rady.

Protože v daném insolvenčním řízení nebyl ze strany navrhovatelů nabídnut důkaz o tom, že jimi označený dlužník Krajské regionální centrum Pardubického kraje byl vskutku ve smyslu § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb. jako organizační jednotka občanského sdružení Česká účetní rada vybavená vlastní právní způsobilostí zřízen, a takovou skutečnost se odvolacímu soudu nepodařilo zjistit ani jeho vlastním šetřením, nelze mít za prokázané, že uvedený dlužník je existujícím právním subjektem-právnickou osobou, a že je tak dle § 19 o.s.ř. způsobilý být účastníkem daného insolvenčního řízení. Nedostatek podmínek řízení spočívající v absenci procesní způsobilosti účastníka řízení v době jeho zahájení může vést jedině k zastavení řízení dle § 104 odst. 1 o.s.ř., a jelikož se tento nedostatek v daném případě týká dlužníka, proti němuž insolvenční návrhy směřují, nelze než celé insolvenční řízení-řízení o insolvenčním návrhu dlužníka i přistoupivšího věřitele-zastavit. 1 VSPH 455/2009 1 VSPH 456/2009

Protože soud prvního stupně napadeným usnesením č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-19 ze dne 16.12.2008 zastavil insolvenční řízení jen ve vztahu k insolvenčnímu návrhu dlužníka, ačkoli podle výše uvedených zjištění byl v době zahájení řízení dán takový neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, pro který toto řízení nemůže proběhnout, odvolací soud dle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. usnesení ze dne 16.12.2008 zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. c) téhož zákona rozhodl o zastavení insolvenčního řízení v celém rozsahu. Tímto rozhodnutím odvolacího soudu se insolvenční řízení končí, a tudíž se stala bezpředmětnými odvolání Josefa anonymizovano směřující proti usnesením č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-56 a č.j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-57 ze dne 1.7.2009, jimiž soud prvního stupně odmítl pro opožděnost jeho odvolání podaná proti usnesením ze dne 21.5.2009. Z toho důvodu postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání směřující proti usnesením ze dne 1.7.2009 odmítl.

O nákladech řízení před soudem prvního stupně a soudem odvolacím rozhodl odvolací soud ve smyslu § 224 odst. 1 o.s.ř. dle § 146 odst. 1 písm. c) téhož zákona.

P o u č e n í : Proti bodu I. výroku tohoto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích; ve zbytku proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 23. října 2009

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová