1 VSPH 39/2018-P15-8
č. j. KSPH 72 INS 18971/2017 1 VSPH 39/2018-P15-8

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátč složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční véci dlužníků: a) Rastislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Husovo nám. 59 / 9, 294 71 Benátky nad Jizerou b) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Husovo nám. 59/9, 294 71 Benátky nad ]izerou o odvoláni véřitelky: Anacreon, a. s., IČO 24667161, sídlem Husitská 544/63, 130 00 Praha 3 zastoupená advokátkou Mgr. Šimonou Maškovou sídlem Boušova 792, 190 00 Praha 9 proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 72 INS 18971/2017 P15 3 ze dne 7. prosince 2017 takto: Usnesení Krajského soudu v Praze &. j. KSPI I 72 INS 18971/2017-P15 3 ze dne 7. prosince 2017 se mění tak, že se oprava přihlášky pohledávky Anacreon, a. s. doručená soudu dne 1. prosince 2017 neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č. j. KSPH 72 INS 13971/2017 P15 3 ze dne 7. 12. 2017 odmítl v insolvenčním řízení vedeném na majetek manželů Rastislava a ]any anonymizovano (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) doplnění přihlášky pohledávky Anacreon, a.s. (dále jen odvolatelka) doručené dne 1. 12. 2017 pro opoždénost a deklaroval, že se ktomuto podání dále nepřihlíží.

V odůvodnéní usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 24. 10. 2017 (č. d. AJ)) rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením, současné vyzval véřitele, kteří do té doby nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku, tj. do 23. 11. 2017 Podáním doručenym dne 3. 11. 2017 přihlásila odvolatelka do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 94758546 Kč. Podánírn doručenym dne 1. 12. 2017 opravila odvolatelka přihlášku pohledávky tak, že v kolonce č. 6 (Důvod vzniku) a kolonce č. 11 (Další okolnosti) změnila číslo smlouvy o úvěru z chybné uvedeného 3501402853 na 5887606823. Soud dovodil, že oprava přihlášky spočívala ve zménč právního důvodu vzniku pohledávky, jež nelze učinit po uplynutí lhůty určené k přihlašování pohledávek, a proto opravu přihlášky pro opoždénost odmitl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zménil tak, že opravu přihlášky připustí. V odvolání uvedla, že dne 3. 11. 2017 přihlásila do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužníci a administrativním pochybením došlo ktomu, že vpřihlášce byla chybné označena smlouva o ůvéru, na jejímž základé

Shodu s prvopiscm potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10. z nei 'n rz. imo lůHfl/LUIÍ 1 VSPH 39 / 2018 pohledávka vznikla. Po zjištění této chyby opravila přihlášku podáním ze dne 1. 12. 2017, v němž uvedla správné označení smlouvy. Měla za to, že soud prvního stupně pochybil, když opravu zjevné písařské chyby pro opožděnost odmítl, nebot? z předložených důkazů bylo zřejmé, že důvodem vzniku pohledávky byla smlouva o úvěru č. 3887606823.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zaháj ení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihHží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle ust. Š 173 odst. 2 téhož zákona se přihlašují ipohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož ipohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány vykonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle ust. Š 173 odst. 3 téhož zákona lze přihlásit ipohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. $ 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. Š 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat vyzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. Š 173 odst. 1 téhož zákona; je li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. Š 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

. jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. Š 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvoláni přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 24. 10. 2017 (č. d. A 9) zjistil soud úpadek dlužrňků, povolil jeho řešení oddluženírn a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku,-. usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinymí slovy obsahuje vše, co podle ust. Š 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec lhůty připadl na čtvrtek 23. 11. 2017.

Odvolací soud dále zjistil, že podáním ze dne 3. 11. 2017 (doručenym soudu téhož dne) přihlásila odvolatelka do insolvenčního řízení nezajištěnou pohledávku za dlužníci ve výši 94.758,46 Kč sestávající z jistiny ve výši 51.595,26 Kč a příslušenství ve vyší 43.163,20 Kč (zákonný úrok z prodlení od 1. 12. 2010 do 23. 10. 2017 ve Výši 25.792,47 Kč, kapitalizovany úrok do 30. 11. 2010 ve výši 12.119,33 Kč a náhrada nákladů oprávněného ve výši 5.251,40 Kč). jako důvod vzniku pohledávky označila smlouvu o úvěru č. 3501402853 s tím, že pohledávka je vykonatelná na základě exekutorského zápisu č. j 054 EZ 10153 / 09 ze dne 29. 10. 2009 (a pokračování exekutorského zápisu č. j. 054 EZ 10534/09 ze dne 11. 11. 2009), jenž je přílohou přihlášky. Přihláška odvolatelky byla zaevidována pod č. P15.

Dne 1. 12. 2017 doručila odvolatelka soudu podání ze dne 30. 11. 2017, v němž uvedla, že se omlouvá za administrativní písařskou chybu, již se dopustila v podané přihlášce pohledávky evidované pod č. P15, když vkolonce č. 6 a kolonce č. 11 uvedla chybně číslo smlouvy o úvěru 3501402853, ačkoliv z připojených dokumentů je zřejmé, že smlouva o úvěru je označena číslem 3887606823. Přílohou podání je opraveny formulář přihlášky pohledávky

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková,

11.

12. odvolatelky, jenž se vyjma označení smlouvy o úvěru (v kolonkách č. 6 a č. 11) s obsahem přihlášky založené pod č. d. P15-1 shoduje.

Soudu prvního stupně je třeba dát za pravdu v tom, že doplnit či opravit přihlášenou pohledávku lze pouze ve lhůtě určené k přihlašování pohledávek. Po jejím uplynutí lze měnit toliko výši přihlášené pohledávky, a to až do skončení přezkumného jednání, dokud není pohledávka zjištěna. V daném případě však dospěl odvolací soud k závěru, že se nejedná o změnu důvodu vzniku přihlášené pohledávky, nebot z obsahu přihlášky ve spojení s obsahem připojených příloh (zejména exekutorského zápisu č. 054 EZ 10153 / 09 ze dne 29. 10. 2009) je zjevné, že důvodem vzniku odvolatelkou přihlášené pohledávky je smlouva o úvěru č. 3887606823, a nikoli smlouva o úvěru č. 3501402853.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a podle ust. Š 220 odst. 1 za použití ust. Š 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené usnesení způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má lí být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak,: dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 8. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková MWÍ/