1 VSPH 387/2015-B-53
KSPH 37 INS 14599/2010 1 VSPH 387/2015-B-53

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužnice Markéty Švarcové, bytem Kozomín 12, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Karla Kutálka, sídlem Opletalova 919/5, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 14599/2010-B-34 ze dne 6. února 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 14599/2010-B-34 ze dne 6. února 2015 se m ě n í tak, že se pořádková pokuta ve výši 1.000,-Kč Mgr. Karlu Kutálkovi neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 14599/2010-B-34 ze dne 6.2.2015 uložil Mgr. Karlovi Kutálkovi (dále též odvolatel) insolvenčnímu správci Markéty Švarcové (dále jen dlužnice) pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč a rozhodl, že je povinen zaplatit ji do sedmi dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 37 INS 14599/2010-A-12 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. David Uhlíř. Ten byl usnesením č.j. KSPH 37 INS 14599/2010-B-32 ze dne 18.12.2014 své funkce zproštěn a novým insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Karel Kutálek, kterému soud prvního stupně zároveň uložil povinnost, aby do sedmi dnů od doručení usnesení sdělil insolvenčnímu soudu, zda přijímá ustanovení do funkce, adresu určenou pro doručování soudních písemností, telefonní číslo určené pro komunikaci s insolvenčním soudem, zda je plátce daně z přidané hodnoty a případně o tom předložil osvědčení, číslo svého bankovního účtu zřízeného pro účely tohoto insolvenčního řízení. Toto usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 19.12.2014, lhůta ke splnění uložených povinností uplynula dne 26.12.2014. Odvolatel však požadované povinnosti ve stanovené lhůtě nesplnil, proto mu soud prvního stupně napadeným usnesením v souladu s ust. § 81 insolvenčního zákona uložil pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud je změnil tak, že se pořádková pokuta neukládá. Argumentoval tím, že povinnosti uložené usnesením č.j. KSPH 37 INS 14599/2010-B-32 ze dne 18.12.2014 splnil se zpožděním, za které se omlouvá. K tomuto zpoždění došlo v důsledku toho, že konec lhůty připadl do období vánočních svátků, kdy zároveň vyřizoval zvýšenou agendu v souvislosti s přebráním dalších insolvenčních věcí po JUDr. Davidovi Uhlířovi. Nyní řádně pokračuje v plnění svých povinností v uvedeném insolvenčním řízení. Dále doplnil, že uvedený nedostatek již napravil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato je smyslem uložení pořádkové pokuty výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. § 36 a 37 insolvenčního zákona, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ust. § 11 insolvenčního zákona. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení insolvenčního správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu insolvenčního správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění insolvenčního správce funkce dle ust. § 32 insolvenčního zákona. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností insolvenčního správce.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 18.12.2014 (B-32) soud prvního stupně odvolal z funkce insolvenčního správce JUDr. Davida Uhlíře (bod I. výroku), odvolatele ustanovil novým insolvenčním správcem a v této souvislosti mu uložil povinnosti uvedené v bodě IV. výroku. Toto usnesení bylo odvolateli doručeno dne 19.12.2014, přičemž soudem určená lhůta odvolateli marně uplynula dne 26.12.2014. Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že odvolatel soudem uložené povinnosti dodatečně splnil podáním ze dne 12.2.2015 (B-11), čímž pořádková pokuta splnila svůj donucovací účel, když odvolatel vykonal, co dříve zanedbal.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se pořádková pokuta odvolanému správci neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 2. září 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková