1 VSPH 386/2013-P4-13
KSHK 41 INS 22477/2011 1 VSPH 386/2013-P4-13

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Döríla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD. V insolvenčním řízení dlužnice: Mgr. Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Šafaříkova 484/3, 500 02 Hradec Králové, o odvolání věřitelky o. 4: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Trutnovská 1548/4, 500 02 Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu V Hradci Králové ze dne 5. června 2012, č.j. KSHK 41 INS 2247 7/201 1-P4-2, takto:

Usnesení Krajského soudu V Hradci Králové ze dne 5. června 2012, č.j. KSHK 41 INS 22477/2011-P4-2, se p o t V r z uj e .

Odůvodněnü

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení dlužnice Mgr. Lenky anonymizovano (dále jen dlužnice) rozhodl, že se k přihlášce věřitelky č. 4 Hany J arošové (dále jen odvolatelka) ve Výši 783.000,-Kč nepřihlíží, její přihláška se odmítá (bod I. výroku) a právní mocí tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 3.2.2012 zjistil úpadek dlužnice a zároveň povolil jeho řešení oddlužením podle § 389 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). Tímto usnesením byli věřitelé vyzváni, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Lhůta k přihlášení pohledávek počala běžet dne 4.2.2012 a její konec připadl na 6.3.2012. Odvolatelka svou pohledávku za dlužnicí přihlásila dne 28.5.2012, tedy opožděně. Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 IZ a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka Včas odvolala a ve svém odvolání ze dne 12.6.2012, které po výzvě soudu doplnila podáním ze dne 19.7.2012, požadovala, aby je odvolací soud zrušil, nebot se o vydání rozhodnutí o úpadku a své povinnosti uplatnit ve stanovené lhůtě svou pohledávku přihláškou dozvěděla až po uplynutí přihlašovací lhůty. Ve svém odvolání dále poukazovala na skutečnost, že dlužnice neuvedla pohledávku odvolatelky v seznamu svých závazků, čímž porušila svou povinnost dle § 103 odst. 1 a § 104 odst. 1 IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Kpřihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojuj í. Insolvenčním soudem se dle ust. § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

Vrozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 4 IZ).

Podle ust. § 17 3 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášt přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (ust. § 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s Výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášt (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (publikované pod zn. R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp.zn. I. ÚS 2536/08).

Na opožděné podání přihlášky odvolatelkou proto nemohlo mít Vliv neuvedení pohledávky odvolatelky v seznamu závazků dlužnice, nebot insolvenční soud nedoručuje známým tuzemským věřitelům oznámení o zahájení insolvenčního řízení ani usnesení o úpadku s výzvou k přihlášení pohledávek jinak, než jejich zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 3.2.2012 (A-10) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice a stanovil lhůtu k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil téhož dne v 8 hod. 44 min. Přihláška odvolatelky byla podána u soudu osobně až dne 28.5.2012, tedy opožděně, nebot konec stanovené lhůty připadl v dané Věci nejpozději na den 6.3.2012.

Je tedy zřejmé, že odvolatelka lhůtu, stanovenou insolvenčním soudem pro přihlášení pohledávek v souladu s § 136 IZ v rozhodnutí o úpadku, zmeškala. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitel dle § 58 občanského soudního řádu Včas požádal) není podle § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška odvolatelky podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spoj ené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokoj ována.

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 IZ, nebot odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení po uplynutí stanovené lhůty dne 28.5.2012, tedy opožděně.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15. března 2013

JUDr. František K u č e r a, V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová