1 VSPH 385/2013-P5-9
KSPL 54 INS 10785/2012 1 VSPH 385/2013-P5-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolven ní vďci dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Trpísty 18, 349 01, Trpísty, o odvolání vď itele . 5: Citibank Europe plc, se sídlem North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, zastoupen Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 10785/2012-P5-4, ze dne 31. ledna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 10785/2012-P5-4, ze dne 31. ledna 2013, se p o t v r z u j e .

Od vodnďní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolven ním ízení dlužnice Marie anonymizovano (dále jen dlužnice) rozhodl, že se p ihláška vď itele . 5: Citibank Europe plc (dále jen odvolatel) ve výši 19.392,-K odmítá.

V od vodnďní usnesení soud I. stupnď zejména uvedl, že odvolatel p ihlásil dne 13.7.2012 do insolven ního ízení dlužníka pohledávku ve výši 58.618,03 K kterou dne 14.9.2012 doplnil. Po p ezkoumání p ihlášek pohledávek odvolatele p edložila insolven ní správkynď doplnďní p ihlášky pohledávky ze dne 14.9.2012 soudu k odmítnutí, nebo zjistila, že se nejedná o doplnďní pohledávek již p ihlášených, ale o pohledávku novou ve výši 19.392,-K . Soud I. stupnď p ihlášku pohledávky odvolatele do insolven ního ízení ve výši 19.392,-K následnď odmítl, nebo dospďl k závďru, že se jedná o pohledávku p íslušenství k p vodnď p ihlášené pohledávce dne 13.7.2012, jež však p vodní p ihláškou uplatnďno nebylo. Proto p ihlášku novď p ihlášeného p íslušenství ve smyslu ustanovení § 185 insolven ního zákona (dále jen IZ) odmítl jako opoždďnou.

Proti tomuto usnesení se odvolatel v as odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmďnil tak, že se p ihláška pohledávky odvolatele neodmítá, nebo se jedná o pohledávku za náklady ízení p iznanou elektronickým platebním rozkazem .j. 6 EC 73/2012-8 vydaným dne 25.5.2012 Obvodním soudem pro Prahu 6, která vznikla až nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, tedy dne 16.6.2012. Odvolatel tvrdil, že tuto pohledávku nemohl p ihlásit v insolven ním ízení dlužnice v as, nebo pohledávka vznikla až v okamžiku právní moci rozhodnutí a doložka vykonatelnosti byla na tomto rozhodnutí vyzna ena soudem 31.7.2012, tedy po uplynutí p ihlašovací lh ty. Zd razěoval, že postup soudu I. stupnď, který znemožnil odvolateli p ihlásit svou pohledávku, odporuje zásadď spravedlivého insolven ního ízení stanovené v § 5 IZ.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospďl k závďru, že odvolání není opodstatnďno.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ vď itelé podávají p ihlášky pohledávek u insolven ního soudu od zahájení insolven ního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdďji, insolven ní soud nep ihlíží a takto uplatnďné pohledávky se v insolven ním ízení neuspokojují. Insolven ním soudem se dle ust. § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, p ed nímž probíhá insolven ní ízení.

V rozhodnutí o úpadku insolven ní soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve vď itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak u inili ve stanovené lh tď, a pou í je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 mďsíc (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta 30 dn (ust. § 136 odst. 4 IZ).

Podle ust. § 173 odst. 4 IZ má p ihláška pohledávky pro bďh lh ty k proml ení nebo pro zánik práva stejné ú inky jako žaloba i jiné uplatnďní práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolven nímu soudu. P ihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodlenď soudu insolven nímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; ú inky spojené s podáním takové p ihlášky nastávají dnem, kdy p ihláška dojde insolven nímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v pr bďhu insolven ního ízení skute nost, na základď které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolven ní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doru uje zvláš p ihlášenému vď iteli, dlužníku a insolven nímu správci; odvolání proti nďmu m že podat jen p ihlášený vď itel. Právní mocí takového rozhodnutí ú ast tohoto vď itele v insolven ním ízení kon í; o tom insolven ní soud p ihlášeného vď itele uvďdomí ve výroku rozhodnutí.

Z insolven ního rejst íku odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 22.6.2012 (A-12) rozhodl insolven ní soud o úpadku dlužnice a stanovil lh tu k podání p ihlášek. V insolven ním rejst íku výzvu k podání p ihlášek zve ejnil téhož dne ve 13 hod. 05 min. P ihláška odvolatele pro pohledávku ve výši 58.618,03 K , sestávající se z jistiny a p íslušenství (úroku, úroku z prodlení a poplatku), vzniklou z kreditního úvďru, byla podána u soudu dne 13.7.2012. Dne 14.9.2012 odvolatel doplnil svoji p ihlášku pohledávek o další p íslušenství ve výši 19.392,-K uplatnďné z titulu náhrady náklad ízení vedeného ohlednď d íve p ihlášené pohledávky u Obvodního soudu pro Prahu 6 a p iznané elektronickým platebním rozkazem .j. 6 EC 73/2012-8 vydaným dne 25.5.2012, který nabyl právní moci dne 16.6.2012.

Z uvedeného vyplývá, že odvolatel p ihlásil v insolven ním ízení dlužnice ve lh tď pro p ihlášení pohledávek (tedy do 23.7.2012) toliko první ást své pohledávky ve výši 58.618,03 K , sestávající se z jistiny a p íslušenství (úroku, úroku z prodlení a poplatku). Pohledávka z p iznané náhrady náklad ízení p ed soudem v ízení vedeném p ed Obvodním soudem pro Prahu 6 pod sp.zn. 6 EC 73/2012, kterou p ihlásil dne 14.9.2013, není sou ástí p vodnď p ihlášené pohledávky. Pohledávky p íslušenství, mezi nďž náleží dle § 121 odst. 3 ob anského zákoníku (jenž se užije i pro oblast obchodních závazkových vztah ) úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatnďním pohledávky (jednotlivé druhy p íslušenství), jsou totiž samostatné pohledávky, které sice souvisejí s existencí pohledávky hlavní a zásadnď sdílejí i její osud, nicménď je nutno je uplatnit p ed soudem samostatnď. Proto chce-li vď itel dosáhnout soudní žalobou toho, aby mu byly vedle dlužné jistiny p iznány i pohledávky p edstavující její p íslušenství, musí v ní takové jednotlivé nároky výslovnď (a ádnď) uplatnit, a je-li v i dlužníku zahájeno insolven ní ízení, musí tak ve smyslu § 109 odst. 1 písm. a), § 110 odst. 1 a § 173 IZ u init v asnou p ihláškou, jež má pro bďh proml ecích a prekluzívních lh t stejné ú inky jako žaloba nebo jiné uplatnďní práva u soudu.

V daném p ípadď proto odvolatel neprovedl pouze zmďnu výše p vodnď p ihlášené pohledávky p íslušenství (jak nesprávnď v podání došlém dne 14.9.2012 uvedl), ale fakticky p ihlásil další samostatnou pohledávku p íslušenství pohledávky p ihlášené již dne 13.7.2012. Soud I. stupnď proto správnď posoudil tuto p ihlášku odvolatele ve výši 19.392,-K z titulu náhrady náklad ízení jako opoždďnou, nebo se nejedná o p ípustnou zmďnu výše d íve p ihlášené pohledávky dle § 192 odst. 4 IZ, ale o p ihlášku nové pohledávky. Vzhledem k tomu, že tato p ihláška pohledávky byla podána dne 14.9.2012, tedy po uplynutí p ihlašovací lh ty, která skon ila dne 23.7.2012, je závďr soudu I. stupnď, že odvolatel lh tu, stanovenou insolven ním soudem pro p ihlášení pohledávek v souladu s § 136 IZ v rozhodnutí o úpadku, zmeškal. Jelikož prominutí zmeškání této lh ty (i pokud by o nď vď itel dle § 58 ob anského soudního ádu v as požádal) není podle § 83 IZ p ípustné, je nezvratný závďr, že p ihláška odvolatele podaná po uplynutí stanovené p ihlašovací lh ty, nenastolila procesní ú inky zákonem s ní spojené, není p edmďtem insolven ního ízení, a nem že v nďm být p ezkoumána ani uspokojována.

Pokud odvolatel tvrdil, že svoji pohledávku z p iznaných náklad ízení nemohl p ihlásit v as, nebo právní moc byla na platebním rozkazu .j. 6 EC 73/2012-8 ze dne 25.5.2012 vydaném Obvodním soudem pro Prahu 6 vyzna ena až dne 31.7.2012, odvolací soud se s jeho argumentací neztotožěuje.

Pohledávka odvolatele vznikla ke dni 16.6.2012, kdy nabyl platební rozkaz .j. 6 EC 73/2012-8 právní moci. Z insolven ního spisu vyplývá, že usnesení o úpadku bylo zve ejnďno dne 22.6.2012 a lh ta pro p ihlašování pohledávek vď itel v insolven ním ízení dlužnice byla stanovena v délce 30 dn ; uplynula tudíž dne 23.7.2012. Odvolatel proto mohl svoji pohledávku p ihlásit v insolven ním ízení dlužnice ve stanovené lh tď. Skute nost, že se o nabytí právní moci platebního rozkazu dozvďdďl až po uplynutí lh ty, není pro posouzení v asnosti podání jeho p ihlášky rozhodující, nebo jako ú astník ob anského soudního ízení mďl dle § 44 odst. 1 ob anského soudního ádu odvolatel právo nahlížet do spisu v ízení o vydání elektronického platebního rozkazu a mďl též právo vyžádat si vyzna ení doložky právní moci na stejnopisu elektronického platebního rozkazu, jakmile právní moc rozhodnutí nastala, a to bez z etele ke skute nosti, kdy byla doložka právní moci vyzna ena z ú ední povinnosti kancelá í soudu.

V daném p ípadď proto soud I. stupnď nepochybil, když o ásti p ihlášky odvolatele rozhodl podle § 185 IZ, nebo odvolatel podal p ihlášku pro p íslušenství ve výši 19.392,-K do insolven ního ízení po uplynutí stanovené lh ty dne 14.9.2012, tedy opoždďnď.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele d vodným a napadené usnesení podle § 219 ob anského soudního ádu jako vďcnď správné potvrdil.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 18. b ezna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva