1 VSPH 384/2011-B-23
MSPH 60 INS 628/2011 1 VSPH 384/2011-B-23 1 VSPH 385/2011-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka SAZKA, a.s., IČ 47116307, sídlem Praha 9, K Žižkovu č.p. 851, zast. JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, zahájeném na návrh navrhovatelů A) Moranda, a.s., IČ 28171934, sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, zast. JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D., advokátem, sídlem Praha 1, Václavské nám. 1601/47, B) KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED, sídlem Christodoulides Building 8, Alasias Street CY-3095, Limassol, Kypr, IČ HE179840, zast. Mgr. Davidem Koláčkem, LL.M., sídlem Praha 1, Jungmannova 24, a dlužníka, do něhož vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání dlužníka proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. března 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147, a ze dne 29. března 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění usnesení ze dne 29. března 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154,

takto:

I. Odvolání dlužníka proti bodu I. výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. března 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147, se odmítá. II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění usnesení ze dne 29. března 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154, se v bodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 25.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147, Městský soud v Praze v napadeném bodě I. výroku nařídil předběžné opatření, jímž dlužníkovi SAZKA, a.s. (dále jen dlužník) ustanovil předběžného správce JUDr. Josefa Cupku, advokáta, sídlem Praha 2, Trojanova 18 (dále též předběžný správce) s právem výkonu funkce na základě zvláštního povolení dle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., pod bodem II. výroku předběžnému správci uložil, aby mu ve lhůtě 5 dnů zaslal písemné stanovisko k návrhu úvěrové smlouvy, kterou hodlá dlužník uzavřít se společností GLADIOLUS, a.s., a pod bodem III. výroku jmenoval členy prozatímního věřitelského výboru, jimž pod bodem IV. výroku uložil některé povinnosti. V jeho odůvodnění soud I. stupně ozřejmil své skutkové a právní závěry, z nichž dovodil potřebu nařízení předběžného opatření a ustanovení prozatímního věřitelského výboru.

Usnesením ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154, Městský soud v Praze pod bodem I. výroku zjistil úpadek dlužníka a v napadeném bodě II. výroku ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Josefa Cupku (dále též správce) s právem 1 VSPH 385/2011 výkonu funkce na základě zvláštního povolení dle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb. V navazujících výrocích vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, uložil, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale správci. Věřitele též vyzval, aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. V usnesení současně stanovil termín přezkumného jednání, svolal schůzi věřitelů, uložil správci ve výroku uvedené povinnosti, konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 29.3.2011 v 10:00 hodin a že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku a zrušil jednání nařízené na den 21.4.2011.

Jen proti bodu I. výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147, o ustanovení JUDr. Josefa Cupky předběžným správcem a proti bodu II. výroku usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění opravného usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154, o ustanovení JUDr. Josefa Cupky insolvenčním správcem se dlužník včas odvolal (B-13) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Vyjádřil úsudek, že si měl soud I. stupně před ustanovením JUDr. Josefa Cupky předběžným správcem znovu vyžádat určení osoby správce předsedou Městského soudu v Praze, a rozvedl své názory, pro něž se domnívá, že požadavek na nezávislost a nestrannost insolvenčního správce jsou ještě striktnější než u osoby insolvenčního soudce. Namítal, že JUDr. Josef Cupka není osobou nepodjatou, neboť v minulosti působil jako správce konkursní podstaty úpadce bývalého senátora Václava Fischera, jehož největšími věřiteli byly společnosti patřící do skupiny KKCG, a že uvedený konkurs byl mediálně sledovaný a vztahy mezi jeho účastníky byly kontroverzní. Z toho, že významný věřitel ze skupiny KKCG vystupuje též v jeho insolvenční věci a snaží se ho-dle mínění dlužníka-ovládnout, dovozoval, že nestrannost JUDr. Josefa Cupky je v očích veřejnosti vážně narušena.

Navrhovatel B) KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED ve vyjádření k odvolání (B-19, B-20) vyvracel jeho vývody a akcentoval, že nebyl účastníkem zmiňovaného konkursního řízení, že vůči JUDr. Josefu Cupkovi nemá žádný vztah, který by mohl zavdat jakékoliv zdání o jeho podjatosti, a že osoba předběžného správce byla správně určena opatřením předsedy Městského soudu v Praze (A-58). Proto požadoval, aby odvolací soud obě usnesení v napadených bodech potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jejich vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

1) K odvolání proti bodu I. výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147:

Podle § 27 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) vykonává předběžný správce před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezil. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Nestanoví-li insolvenční soud 1 VSPH 385/2011 o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že napadený bod I. výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147, jímž byl předběžným opatřením ustanoven předběžný správce, byl následně konzumován usnesením ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka a byl ustanoven (pravidelný) insolvenční správce s plnou působností (§ 27 odst. 2 IZ). Protože ustanovením JUDr. Josefa Cupky do funkce insolvenčního správce mu zanikla působnost předběžného správce, stalo se odvolání dlužníka v tomto rozsahu bezpředmětným. Odvolací soud proto podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání směřující proti bodu I. výroku usnesení ze dne 25.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147, odmítl.

2) K odvolání proti bodu II. výroku usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154:

Podle § 24 odstavce prvého IZ je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34 IZ. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 26 IZ proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.

V daném případě vystavěl dlužník své odvolání především na tom, že před ustanovením JUDr. Josefa Cupky do funkce předběžného správce si měl soud I. stupně vyžádat jeho nové určení od předsedy Městského soudu v Praze a že JUDr. Josef Cupka působil ve funkci správce konkursní podstaty jiného úpadce, mezi jehož věřiteli byl též věřitel ze skupiny KKCG.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 21.2.2011 (A-59) ve znění opravného usnesení z téhož dne (A-60) byl k návrhu navrhovatele B) předběžným opatřením ustanoven předběžný insolvenční správce JUDr. Josef Cupka v souladu s opatřením předsedy Městského soudu v Praze ze dne 18.2.2011 (A-58). Toto usnesení bylo usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18.3.2011 (A-118) zrušeno jako nepřezkoumatelné a věc byla vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení. Za této 1 VSPH 385/2011 situace vydal soud I. stupně nové usnesení ze dne 25.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-147, v němž pod bodem I. výroku ustanovil předběžným správcem JUDr. Josefa Cupku, a krátce nato usnesením ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění opravného usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154, zjistil úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Josefa Cupku.

Pokud jde o to, že soud I. stupně ustanovil za insolvenčního správce osobu, jež vykonávala funkci předběžného správce, konstatuje odvolací soud, že tento postup je zcela v souladu s § 27 odst. 2 IZ a nelze mu nic vytknout. Výtku dlužníka, že si soud I. stupně měl vyžádat od předsedy insolvenčního soudu (nové) rozhodnutí o určení osoby insolvenčního správce pro své (opakované) rozhodnutí o předběžném opatření, odvolací soud nesdílí, neboť opatření předsedy Městského soudu v Praze ze dne 18.2.2011 (A-58) o určení insolvenčního správce mělo platnost pro (celé) insolvenční řízení, a nikoliv jen pro jedno konkrétní (a posléze zrušené) rozhodnutí, jak se dlužník nesprávně domnívá.

Důvodnými neshledal odvolací soud výhrady dlužníka týkající se toho, že JUDr. Josef Cupka vykonával funkci správce konkursní podstaty (jiného dlužníka) úpadce Václava Fischera a že se uvedeného konkursu měl jako jeden z konkursních věřitelů účastnit též jeden věřitel ze skupiny KKCG (míněn byl patrně navrhovatel B), v situaci, kdy navrhovatel B) popřel, že by měl k JUDr. Josefu Cupkovi jakýkoliv vztah.

Ostatně, i kdyby byl správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů, bylo by lze takový případ řešit standardním postupem podle § 34 IZ a ve věci ustanovit odděleného insolvenčního správce. Jinými slovy řečeno, okolnost, že insolvenční správce v minulosti vykonával funkci správce konkursní podstaty pro jiného dlužníka, není s to otřást jeho důvěryhodností v této věci.

Za situace, kdy v řízení nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, pro něž by bylo lze mít zato, že insolvenční správce nesplňuje podmínky pro své ustanovení nebo že není nepodjatý, neshledal odvolací soud odvolání důvodným, postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadený bod II. výroku usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, ve znění usnesení ze dne 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-154, jako věcně správný potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11. dubna 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová