1 VSPH 382/2010-B-46
MSPH 96 INS 3724/2008 1 VSPH 382/2010-B-46

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka KAPPA, s.r.o., sídlem Praha 6, Na Sekyrce 1392/2, o odvolání Zdeňka Kaplana, bytem Praha 4, Nad Obcí II. 361/72, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. března 2010, č.j. MSPH 96 INS 3724/2008-B-39,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. března 2010, č.j. MSPH 96 INS 3724/2008-B-39, se mění jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 10.000 Kč, jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze uložil s odkazem na § 53 odst. 1 o.s.ř. jednateli dlužníka Zdeňku Kaplanovi (dále jen odvolatel) pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 3.12.2008 (A-32) byl zjištěn úpadek dlužníka KAPPA, s.r.o., na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jiří Sehnal. Na základě požadavku správce ze dne 5.1.2009 byl dne 27.1.2009 proveden výslech odvolatele za účelem zjištění majetku dlužníka, při němž se odvolatel mj. zavázal, že do 10.2.2009 předá správci účetnictví dlužníka v místě jeho kanceláře. Dne 14.7.2009 sdělil správce, že mu dlužník účetnictví nepředal. Usnesením ze dne 5.8.2009 (B-28), jež bylo odvolateli doručeno dne 26.10.2009, uložil soud I. stupně odvolateli, aby do 3 dnů od jeho doručení předal správci kompletní účetnictví úpadce s poučením o možnosti uložení pořádkové pokuty, neuposlechne-li příkaz soudu. Dalším usnesením ze dne 13.10.2009 (B-34), jež bylo odvolateli doručeno dne 20.10.2009, byla odvolateli uložena stejná povinnost včetně poučení o pořádkové pokutě. Podáním ze dne 1.3.2010 správce sdělil, že mu odvolatel stále nepředal účetnictví dlužníka. Protože odvolatel opakovně neuposlechl příkaz soudu, uložil mu soud I. stupně pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč a poučil ho o tom, že uložení pořádkové pokuty má donucovací charakter, že při nesplnění pokynů soudu mu může být uložena opakovaně a že uložení pořádkové pokuty nezbavuje odvolatele povinnosti splnit soudem uložené úkoly. 2

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Bránil se tím, že účetní doklady byly archivovány v bývalém areálu v Kutné Hoře, kde byl vypnut elektrický proud a v důsledku toho došlo ke ztrátě dat z počítače a účetní knihy musely být rekonstruovány, o čemž byl správce informován. Vysvětloval, že předáním účetních dokladů pověřil účetní Helenu Kaplanovou, která se dlouhodobě léčí na psychiatrii a není občas schopna komunikace s lidmi a jež správci předala podstatnou část účetních dokladů v období od března do května 2009. Uvedl, že v listopadu 2009 znovu předal správci elektronicky evidenci majetku včetně karet majetku, motorových vozidel a hlavní knihy a že část dokladů byla předána Policii ČR. Popřel, že správce neměl k dispozici dostupné doklady, neboť některé byly zničeny nebo poškozeny v areálu v Kutné Hoře, jenž od prosince 2008 není v provozu. Z toho dovozoval, že mu pořádková pokuta byla uložena neoprávněně.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 53 o.s.ř. může předseda senátu uložit tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294 a § 295 o.s.ř., usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč. Uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Pořádkové pokuty připadají státu.

Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala.

Podle § 210 odst. 1 IZ je dlužník povinen poskytnout insolvenčnímu správci nebo předběžnému správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát pokynů insolvenčního správce nebo předběžného správce. Podle § 210 odst. 2 IZ je-li dlužníkem právnická osoba, mají povinnosti podle odstavce 1 její statutární orgány a jejich členové nebo likvidátor, jde-li o právnickou osobu v likvidaci. Jestliže postavení statutárního orgánu má více osob oprávněných jednat samostatně, lze splnění těchto povinností požadovat od kterékoli z nich. Uvedené osoby mají tuto povinnost i v případě, že jejich postavení zaniklo v posledních 3 měsících před zahájením insolvenčního řízení.

Podle § 211 odst. 1 IZ je východiskem zjišťování majetkové podstaty seznam majetku, který je dlužník povinen předložit současně s insolvenčním návrhem, případně na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. Podle § 211 odst. 3 IZ nemůže-li insolvenční správce nebo předběžný správce dosáhnout úplného zjištění 3 majetkové podstaty proto, že mu nebyla poskytnuta požadovaná součinnost, oznámí to insolvenčnímu soudu a navrhne mu přijetí příslušného opatření.

Podle § 214 odst. 1 IZ může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předvolat dlužníka nebo osoby jednající za dlužníka k výslechu a vyzvat je k prohlášení o majetku. Náležitosti prohlášení o majetku upravuje § 215 IZ. Podle § 216 odst. 1 IZ sepíše insolvenční soud protokol o prohlášení o majetku; předloží-li předvolaný seznam majetku, tvoří tento seznam přílohu protokolu, jestliže předvolaný o něm prohlásí, že obsahuje úplné a pravdivé údaje, popřípadě jestliže jej do protokolu doplní.

Z citovaných ustanovení jsou zřejmé základní povinnosti dlužníka při zjišťování majetkové podstaty.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 3.12.2008 (A-32), jímž byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurs na jeho majetek, uložil soud I. stupně dlužníkovi, aby do 15 dnů ode dne jeho doručení sestavil a odevzdal správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů, že soud I. stupně po provedení výslechu odvolatele za účelem zjištění majetku dlužníka (27.1.2009) v průběhu roku 2009 opakovaně ukládal odvolateli povinnost předložit správci účetnictví, a to usneseními ze dne 5.8.2009 (B-28), ze dne 7.9.2009 (B-30) a ze dne 13.10.2009 (B-34), jež zůstala bez odezvy, neboť správce dosud nemá k dispozici kompletní účetnictví dlužníka.

Pokud jde o výhrady odvolatele spočívající v tom, že účetní doklady byly archivovány v bývalém areálu v Kutné Hoře, kde byl vypnut elektrický proud a v důsledku toho došlo ke ztrátě dat z počítače a účetní knihy musely být rekonstruovány, nebo že některé doklady byly zničeny nebo poškozeny, konstatuje odvolací soud, že bylo především povinností odvolatele zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví (§ 135 odst. 1 obch. zák.), to mj. znamenalo předcházet škodám na účetnictví a účetní dokumenty (v listinné formě) řádně archivovat nebo (v elektronické formě) pravidelně zálohovat. Námitky odvolatele týkající se toho, že předáním účetních dokladů pověřil účetní Helenu Kaplanovou, která se dlouhodobě léčí na psychiatrii a není občas schopna komunikace s lidmi a jež správci předala podstatnou část účetních dokladů v období od března do května 2009, neshledal odvolací soud důvodnými, neboť povinnosti ke zjištění podstaty stíhají osobně odvolatele jako jednatele dlužníka (§ 210 IZ) a nelze se jich zprostit tím, že jejich splněním pověří odvolatel třetí osobu, v daném případě zjevně nezpůsobilou vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu. Důvodnými neshledal odvolací soud ani paušální výhrady odvolatele, že v listopadu 2009 předal správci elektronicky evidenci majetku včetně karet majetku, motorových vozidel a hlavní knihy a že část dokladů byla předána Policii ČR, neboť jimi nebylo nijak vysvětleno, proč tuto evidenci nepředal odvolatel správci již dříve a proč řádně a včas nesplnil povinnosti uložené mu soudem I. stupně.

Podmínky pro uložení pořádkové pokuty tedy splněny byly. Odvolací soud nicméně přihlédl k tomu, že opožděné a částečné plnění odvolatele, nemělo zásadního vlivu na průběh insolvenčního řízení vzhledem k tomu, že soupis podstaty ze dne 5.1.2009 (B-2) nedoznal žádných změn ani po prohlášení odvolatele o majetku dlužníka ze dne 27.1.2009 (B-10) a ani po předložení-byť dosud 4 neúplného-účetnictví dlužníka. Proto rozhodnutí soudu I. stupně podle § 220 odst. 3 o.s.ř. změnil, výši pořádkové pokuty stanovil částkou 10.000 Kč a jinak je jako věcně správné potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24. května 2010

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová