1 VSPH 381/2010-A-11
KSCB 26 INS 2498/2010 1 VSPH 381/2010-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Ing. Stanislava Šafra, bytem Tábor 1, Horky, V Zahradách 148, zahájené na návrh navrhovatele JUDr. Michala Tintěry, CSc., sídlem Mělník, Pražská 532, správce konkursní podstaty úpadce DEBRA MEDIA, a.s., o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. března 2010, č.j. KSCB 26 INS 2498/2010-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. března 2010, č.j. KSCB 26 INS 2498/2010-A-6, se mění tak, že se místní nepříslušnost tohoto soudu nevyslovuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení uvedl, že se JUDr. Michal Tintěra, CSc., správce konkursní podstaty úpadce DEBRA MEDIA, a.s. (dále jen navrhovatel) domáhal insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 12.3.2010 vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka Ing. Stanislava Šafra (dále jen dlužník), jenž je trvale bytem v Táboře 1, Horky, V Zahradách 148. Soud I. stupně zjistil, že dlužník je evidován jako podnikatel s místem podnikání v Praze 1-Staré Město, V Kotcích 526/1, které se nachází v obvodu Městského soudu v Praze. Proto soud I. stupně s poukazem na § 9 odst. 4, § 85a a § 105 odst. 1 a 2 o.s.ř. rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a Krajskému soudu v Českých Budějovicích uložil jednat o věci samé. Zdůraznil, že dlužník v místě svého podnikání již více jak rok nebydlí ani nepodniká a že není jeho problém to, že nedošlo ke změně údajů dlužníka v živnostenském rejstříku. Uvedl, že jeho pohledávky za dlužníkem nevznikly z podnikatelské činnosti dlužníka, ale z toho, že dlužník byl předsedou představenstva úpadce. Proto znějí oba rozsudky, dle nichž má dlužník povinnost zaplatit navrhovateli pohledávky, pro něž bylo insolvenční řízení zahájeno, na dlužníka jako nepodnikatele. Dle navrhovatele měl soud I. stupně aplikovat § 85 odst. 1 o.s.ř. a nikoliv § 85 odst. 2 o.s.ř.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Odvolací soud vycházel z toho, že podle § 7 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech (insolvenčního soudu), ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.). Ten v § 11 odst. 1 stanoví, že se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný, přičemž pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jako soudy prvního stupně krajské soudy, proto jsou pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle § 84 o.s.ř. řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, významná především ustanovení § 85 a § 85a téhož zákona.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Podle § 85 odst. 2 o.s.ř. obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání; nemá-li místo podnikání, určuje se její obecný soud podle odstavce 1.

Úprava věcné příslušnosti krajských soudů k rozhodování v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech je podle platné právní úpravy oddělena od úpravy věcné příslušnosti těchto soudů k rozhodování ve věcech obchodních (srovnej § 9 odst. 3 a § 9 odst. 4 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto (nového) vymezení věcné působnosti jsou insolvenční řízení a incidenční spory nahlíženy tak, že postrádají prvky charakteristické pro obchodní věci, nelze vzhledem k provázanosti úpravy věcné a místní příslušnosti naplnit druhý z požadavků § 85 odst. 2 o.s.ř., tj. nelze je zařadit mezi věci vyplývající z obchodních vztahů. Aplikace tohoto ustanovení je proto v případě dlužníka-fyzické osoby v insolvenčním řízení vyloučena i tehdy, je-li podnikatelem. V případě insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi-fyzické osobě (bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem) je proto při určení obecného soudu dlužníka a potažmo místní příslušnosti insolvenčního soudu třeba vždy postupovat podle § 85 odst. 1 o.s.ř.

Protože v daném případě odvolací soud zjistil, že dne 12.3.2010, kdy byl Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručen insolvenční návrh, jímž se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, měl dlužník bydliště na adrese v Táboře 1, Horky, V Zahradách 148 a jeho obecným soudem byl Okresní soud v Táboře, dospěl k závěru, že soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení je Krajský soud v Českých Budějovicích. Skutečnost, že v té době byl dlužník též podnikatelem s místem podnikání na adrese v Praze 1-Staré Město, V Kotcích 526/1, na tom nic nemění.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal Vrchní soud v Praze odvolání důvodným. Proto postupoval podle § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. května 2010

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová