1 VSPH 377/2012-B-12
KSPL 54 INS 17552/2011 1 VSPH 377/2012-B-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Cheb 2, V Zahradách 1225/17, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. února 2012, č.j. KSPL 54 INS 17552/2011-B-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. února 2012, č.j. KSPL 54 INS 17552/2011-B-5, se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni pod bodem I. výroku prohlásil konkurs na majetek Bohuslava anonymizovano (dále jen dlužník), pod bodem II. výroku rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, pod body III. a IV. výroku konstatoval, že jeho účinky nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, kde budou zveřejňována též další jeho rozhodnutí.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 5.12.2011 (A-17) rozhodl o úpadku dlužníka k návrhu FORP Finance, s.r.o., avšak nestanovil způsob jeho řešení. Dne 3.2.2012 se konalo přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce navrhl řešení úpadku dlužníka konkursem, který bude řešen jako nepatrný. Insolvenční soud proto rozhodl v souladu s § 149 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a prohlásil na majetek dlužníka konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud konkurs zrušil, povolil mu oddlužení a zprostil ho 70 % jeho dluhů stejně jako to udělala Evropská unie vůči Řecku, neboť je také neschopný splácet své závazky. Vysvětloval, že momentálně má pozastavenu živnost. Soudu I. stupně vytýkal, že o jeho úpadku rozhodl v jeho nepřítomnosti, takže se nemohl vyjádřit a nemohl navrhnout povolení oddlužení. Když se to dozvěděl, zkolaboval, dostal infarkt a musel být hospitalizován, a to 3x v nemocnici v Chebu a 2x v nemocnici v Motole, měl strach o svůj život, a nemohl se proto zabývat soudními jednáními.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal usnesení v napadené části i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitel FORP Finance, s.r.o. se insolvenčním návrhem došlým soudu dne 29.9.2011 domáhal rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka. Soud I. stupně usnesením ze dne 26.10.2011 (A-5) vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení předložil seznamy v souladu s § 104 odst. 1 IZ a aby se k insolvenčnímu návrhu písemně vyjádřil, současně ho poučil podle § 390 odst. 1 IZ (strana třetí usnesení), že podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu dlužníku. Dlužník se k návrhu písemně vyjádřil podáním bez data (A-13), v němž uvedl, že s insolvenčním návrhem souhlasí, vyjádřil se k některým svým závazkům, uvedl některé skutečnosti o svém majetku a dodal, že na soudní jednání přijede; požadované seznamy s náležitostmi vyžadovanými § 104 odst. 1 IZ nepředložil a návrh na povolení oddlužení nepodal. Soud I. stupně následně rozhodl usnesením ze dne 5.12.2011 (A-17), jež nabylo právní moci dne 28.12.2011, o zjištění úpadku dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Pavla Tatíčka (dále jen insolvenční správce). Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 31.1.2012 (B-1) se podává, že se do insolvenčního řízení dlužníka přihlásilo 10 věřitelů s přihlášenými pohledávkami v celkové výši 1.049.518,14 Kč, dlužník neposkytl insolvenčnímu správci potřebnou součinnost ke zjištění svého majetku, dlužník je spolu s manželkou vlastníkem zastavené bytové jednotky v Chebu č.p. 1162, 1225, 1226, jejíž hodnota byla dne 5.9.2011 určena znalcem ve výši 760.000,-Kč, dlužník má ode dne 26.11.2011 přerušeno živnostenské oprávnění, a protože návrh na povolení oddlužení dlužník nepodal, je jediným způsobem řešení jeho úpadku toliko nepatrný konkurs.

Z uvedeného plyne, že dlužník, ač řádně soudem I. stupně poučen usnesením ze dne 26.10.2011 (A-5), nevyužil možnosti stanovené v § 390 odst. 1 IZ podat návrh na povolení oddlužení. Ostatně i kdyby dlužník takový návrh podal následně, byl by jako opožděný nutně odmítnut (§ 390 odst. 3 IZ). Vzhledem k tomu, že u dlužníka nepřichází v úvahu řešení jeho úpadku reorganizací (§ 316 odst. 2 IZ), neboť již nepodniká, a nejde ani o situaci předjímanou ustanovením § 316 odst. 5 IZ, soud I. stupně správně rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem a že konkurs bude probíhat v režimu nepatrného konkursu (§ 314 IZ).

K odvolací argumentaci zbývá dodat, že soud musí v řízení postupovat podle insolvenčního zákona a nikoliv podle příkladu Evropské unie, jež Řecku odpustila jeho dluhy. Okolnost, že o úpadku dlužníka bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, nepřísluší odvolacímu soudu přezkoumávat v rámci odvolání proti (pozdějšímu) usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka ze dne 6.2.2012 v situaci, kdy usnesení o úpadku ze dne 5.12.2011 (A-17) dlužník odvoláním nenapadl a nabylo právní moci dne 28.12.2011. Konečně pak ani nepříznivý zdravotní stav dlužníka nemůže být důvodem pro navrácení lhůt k procesním úkonům dlužníka, neboť prominutí zmeškání lhůt není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Odvolací soud proto věcně správné usnesení soudu I. stupně v dotčených výrocích potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného proti potvrzujícímu výroku do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 29. března 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová