1 VSPH 373/2011-A-19
KSPA 59 INS 10362/2010 1 VSPH 373/2011-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka TUMMO, s.r.o., sídlem Březiny 49, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 10362/2010-A-14 ze dne 14. března 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 10362/2010-A-14 ze dne 14. března 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že k návrhu dlužníka bylo dne 10.9.2010 zahájeno insolvenční řízení a usnesením ze dne 14.9.2010 (A-6) mu byla uložena povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, přičemž v odvolacím řízení proti tomuto usnesení Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením č.j. 2 VSPH 82/2010-A-11 ze dne 1.2.2011 (správně 2 VSPH 862/2010-A-11), že dlužník je povinen uhradit zálohu ve výši 30.000,-Kč do 10 dnů ode dne právní moci usnesení, přičemž dlužník ničeho na zálohu neuhradil. Proto soud rozhodl dle § 108 odst. 3 IZ a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že mělo být postupováno dle § 144 odst. 1 písm. d) IZ, když dlužník neměl prostředky k úhradě zálohy ani majetek, přičemž tato argumentace byla užita i v předchozím rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Navrhoval, aby bylo napadené usnesení zrušeno a věc byla vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení, případně, aby byl návrh dle § 144 odst. 1 písm. d) IZ zamítnut.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před -2-KSPA 59 INS 10362/2010 rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že původně stanovená povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč byla k odvolání dlužníka snížena na 30.000,-Kč a měla být zaplacena do 10 dnů ode dne právní moci usnesení, která nastala dne 1.2.2011.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo je nezastaví a event. přikročí k vymáhání vyměřené zálohy. V daném případě měl soud I. stupně zjevně za to, že pro pokračování insolvenčního řízení nemá-v důsledku nezaplacení zálohy na jeho náklady-vytvořeny podmínky, a proto je zastavil, přičemž dlužník byl o této možnosti v usnesení ze dne 14.9.2010 (A-6) poučen.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů nemůže přihlédnout k odvolacím námitkám dlužníka s ohledem na skutečnost, že pro průběh insolvenčního řízení je třeba vytvořit materiální předpoklady, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby náklady insolvenčního řízení dlužníka nesl stát.

Jestliže soud I. stupně za této situace zastavil řízení o insolvenčním návrhu, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová