1 VSPH 370/2009-A-26
KSUL 70 INS 2660/2009 1 VSPH 370/2009-A-26

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Super Metal, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Červený vrch 944/17, identifikační číslo 25495518, zahájeném na návrh a) Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ústí nad Labem, Červený vrch 944/17, b) Ing. Miloše anonymizovano , nar. 27.11.1952, bytem v Ústí nad Labem, Jizerská 2930/36, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 2660/2009-A-16 ze dne 8. června 2009,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 2660/2009-A-16 ze dne 8. června 2009 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 70 INS 2660/2009-A-16 ze dne 8.6.2009 odmítl návrh dlužníka Super Metal, s.r.o. (dále jen dlužník) na vyhlášení moratoria.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 12.5.2009 k návrhu v záhlaví označených věřitelů. Dlužníku byl návrh doručen dne 21.5.2009 s výzvou, aby se k němu vyjádřil. Současně byl dlužník poučen, že ve lhůtě 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu může dle § 115 a násl. insolvenčního zákona (dále jen IZ) podat návrh na vyhlášení moratoria. Dlužník se podáním ze dne 28.5.2009 doručeným soudu dne 2.6.2009 vyjádřil k insolvenčnímu návrhu, a protože s ním nesouhlasil, soud na den 29.6.2009 nařídil jednání o věci. Předtím ale dlužník dne 5.6.2009 podal soudu návrh na vyhlášení moratoria.

Po přezkoumání dlužníkova návrhu na moratorium soud zjistil, že sice byl podán včas, postrádá však zákonem předepsané náležitosti. Návrh ve smyslu § 116 odst. 2 IZ obsahuje prohlášení většiny věřitelů počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí, toto prohlášení však není opatřeno úředně ověřeným podpisem obou věřitelů, jež je vydali. V návrhu je u souhlasu s vyhlášením moratoria úředně ověřen pouze podpis Ing. Josefa Urbánka, CSc., předsedy představenstva společnosti CHEMOTEX Děčín, a.s., podpis Borise Libensona však úředním ověřením opatřen není. Souhlasné prohlášení jiného věřitele návrh neobsahuje. Jelikož dlužníkův návrh na vyhlášení moratoria pro uvedený nedostatek není právně perfektní (byť ostatní předepsané náležitosti splňuje), postupoval soud dle § 118 odst. 1 (věty za středníkem) IZ a ve lhůtě určené v § 117 téhož zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a moratorium vyhlásil. Uvedl, že Boris Libenson, který jako věřitel udělil souhlas s navrženým vyhlášením moratoria a u nějž soud vytkl absenci jeho úředně ověřeného podpisu na prohlášení, je jeho většinovým společníkem (s podílem 60%) a zároveň jediným jednatelem. Pokud § 116 odst. 2 IZ ukládá opatřit návrh na vyhlášení moratoria souhlasem nadpoloviční většiny věřitelů jejich úředně ověřenými podpisy, není smyslem a účelem této úpravy podle dlužníka nic jiného, než mít za bezpečně prokázané, že uvedení věřitelé skutečně souhlas s návrhem udělili (že jejich podpisy jsou pravé). Jestliže jedním z těchto věřitelů je jediný jednatel dlužníka a jeho většinový společník, který za něj návrh na moratorium podepsal, je zřejmé, že i souhlas s ním vlastnoručně podepsal. Těžko si lze představit, že by návrh za dlužníka (jako osoba za něj jednající) podepsal a zároveň s ním nesouhlasil. Nový souhlas B. Libensona s vyhlášením moratoria opatřený i úředně ověřeným podpisem dlužník nicméně podal soudu dodatečně dne 15.6.2009. Dříve tak učinit nemohl, neboť B. Libenson v mezidobí pobýval v zahraničí. Protože za popsané situace nebyly podle dlužníkova názoru žádné pochybnosti o tom, že B. Libenson návrh na moratorium (jako jednatel), a tudíž i souhlas s ním (jako věřitel) skutečně podepsal, a smysl úpravy § 116 odst. 2 IZ tak byl naplněn, pokládá za nepřípustně formalistický přístup soudu prvního stupně, který na vytčené formální náležitosti-úředním ověřením podpisu jmenovaného-i za těchto okolností trval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci (§ 115 IZ).

Podle § 116 IZ musí návrh na moratorium kromě obecných náležitostí podání obsahovat všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení (odstavec 1). K tomuto návrhu je dlužník kromě seznamů a listin, které je povinen připojit k insolvenčnímu návrhu, povinen připojit poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí; podpisy věřitelů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny (odstavec 2).

O návrhu na moratorium rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 občanského soudního řádu-výzva k odstranění vad podání-se nepoužije (§ 118 IZ). Insolvenční soud vyhlásí moratorium, jestliže jsou splněny předpoklady uvedené v § 115 a 116 a nebylo-li dosud rozhodnuto o insolvenčním návrhu; jinak návrh na moratorium odmítne (§ 118 odst. 1 IZ). Ze spisu odvolací soud zjistil, že v daném insolvenčním řízení zahájeném k návrhu v záhlaví označených věřitelů podal dlužník po doručení jejich insolvenčního návrhu dne 5.6.2009 (v zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě) návrh na vyhlášení moratoria. K němu připojil i písemné prohlášení dvou věřitelů, že s vyhlášením moratoria souhlasí, a to věřitelů CHEMOTEX Děčín, a.s. a Borise Libensona, kteří podle seznamu závazků dlužníka i podle návrhu na moratorium představují většinu dlužníkových věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek. V rozporu s § 116 odst. 2 IZ však podpis věřitele Borise Libensona na prohlášení nebyl úředně ověřen, takto byl ověřen jen podpis osoby jednající za CHEMOTEX Děčín, a.s.-předsedy představenstva Ing. Josefa Urbánka, CSc.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužníkem předložená obligatorní příloha návrhu na moratorium-prohlášení většiny jeho věřitelů, že s vyhlášením moratoria souhlasí -nebyla opatřena předepsanými náležitostmi, když prohlášení věřitele B. Libensona postrádalo úřední ověření jeho podpisu. Bez této náležitosti nelze považovat předmětnou povinnou přílohu návrhu na moratorium za právně perfektní. Z toho hlediska je irelevantní dlužníkova odvolací argumentace, že B. Libenson za něj jako jeho jednatel (a většinový společník) podepsal návrh na moratorium. Okolnost, že věřitel je současně jednatelem dlužníka podepsaným (bez ověření) na návrhu, nic nemění na tom, že souhlas s vyhlášením moratoria uděluje jako dlužníkův věřitel. Pro takovýto úkon věřitele požaduje zákon úřední ověření jeho podpisu bezpodmínečně. Nutno dodat, že dlužník nesplnil řádně ani povinnost předložit poslední účetní závěrku, když závěrku k 31.12.2008 nepředložil kompletní (postrádá povinnou přílohu).

Z uvedených důvodů soud prvního stupně postupoval správně, když dle § 117 a § 118 odst. 1 (věty za středníkem) IZ-aniž určil dlužníku lhůtu k doplnění návrhu-napadeným usnesením bez dalšího návrh na moratorium odmítl. Jelikož vady návrhu na moratorium může navrhovatel odstranit, jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí tohoto návrhu, nemají z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu ta doplnění, jež dlužník učinil k odstranění nedostatků návrhu na moratorium až poté, co byl insolvenčním soudem odmítnut. Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9. listopadu 2009

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová