1 VSPH 37/2014-A-25
MSPH 90 INS 32686/2013 1 VSPH 37/2014-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Anagiro Company, s.r.o., IČO 24202568, sídlem Praha-Kolovraty, Na Července 440/12, zahájené na návrh a) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Kpt. Stránského 996/2, b) Vilmy anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Radotínská 388, o odvolání navrhovatelů a), b) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2013, č.j. MSPH 90 INS 32686/2013-A-12,

takto:

Odvolání se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 4.12.2013, č.j. MSPH 90 INS 32686/2013-A-12 vyzval insolvenční navrhovatele Jiřího anonymizovano (dále též navrhovatel a/) a Vilmu anonymizovano (dále též navrhovatelka b/), aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení doplnili o odvolací návrhy (§ 205 odst. 1 o.s.ř.) svá odvolání proti usnesení ze dne 22.11.2013, č.j. MSPH 90 INS 32686/2013-A-7, jímž byly odmítnuté jejich insolvenční návrhy pro vady. Soud navrhovatele a), b) zároveň poučil o tom, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelé a), b) odvolali (A-14, A-15) a shodně uvedli, že podaná odvolání mají dle jejich přesvědčení všechny potřebné náležitosti a měly být proto předloženy odvolacímu soudu k rozhodnutí. Současně vznesli námitku podjatosti asistentky soudce Mgr. Jitky Pokorné, kterou soud I. stupně důvodnou neshledal usnesením ze dne 6.1.2014 (A-17).

Odvolání není přípustné.

Usnesení, jímž soud I. stupně vyzval navrhovatele a), b) k odstranění vad ve včas podaném odvolání (§ 209 o.s.ř.) je usnesením, kterým se ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. upravuje vedení řízení, tj. usnesením, proti němuž zákon nepřipouští odvolání.

Nepřípustné odvolání proto odvolací soud odmítl podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová