1 VSPH 367/2013-A-11
KSCB 27 INS 32173/2012 1 VSPH 367/2013-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolven ní vďci dlužnice: MUDr. Alena Beutelová, nar. 2. ervence 1963, bytem Volary, sídlištď Míru 280, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v yeských Budďjovicích .j. KSCB 27 INS 32173/2012-A-6 ze dne 31. ledna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v yeských Budďjovicích .j. KSCB 27 INS 32173/2012-A-6 ze dne 31. ledna 2013 se m ď n í jen tak, že se dlužnici ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolven ního ízení ve výši 20.000,-K ve lh tď 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnďní:

Krajský soud v yeských Budďjovicích nadepsaným usnesením uložil dlužnici povinnost uhradit zálohu na náklady insolven ního ízení ve výši 20.000,-K ve lh tď 7 dn ode dne právní moci usnesení.

V od vodnďní usnesení soud zejména odkázal na § 108 IZ, vyložil ú el zálohy, zjistil, že dlužnice má závazky z podnikání ve výši 2.151.411,-K , což iní asi 80 % veškerých závazk , a konstatoval, že proto navrhovanému oddlužení nebude vyhovďno. Proto uložil dlužnici povinnost uhradit shora uvedenou zálohu na náklady insolven ního ízení.

Proti tomuto usnesení se dlužnice v as odvolala a namítala, že výše zálohy je neúmďrná. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospďl k následujícím zjištďním a závďr m:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolven ního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolven ního zákona (dále jen IZ), podle nďjž insolven ní soud m že p ed rozhodnutím o insolven ním návrhu uložit insolven nímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tď zaplatil zálohu na náklady insolven ního ízení až do ástky 50.000,-K . Nebude-li záloha na náklady insolven ního ízení ve stanovené lh tď zaplacena, m že insolven ní soud p ed rozhodnutím o insolven ním návrhu insolven ní ízení zastavit, a neu iní-li tak, m že p ikro it k jejímu vymáhání; o tom musí insolven ního navrhovatele pou it.

Ú elem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finan ních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolven nímu správci výkon jeho funkce a rovnďž poskytnout záruku úhrady odmďny a hotových výdaj insolven ního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolven ního ízení soud nepožaduje po insolven ním navrhovateli, který je zamďstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vďta druhá IZ).

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolven ního ízení lze uložit insolven nímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední vďtď § 108 odst. 1 nebo § 368 odst. 1 IZ), anebo solidárnď všem navrhovatel m, jedinď pokud v daném p ípadď nelze p edpokládat, že budoucí náklady insolven ního ízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prost edky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístď zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané vďci, jež jsou podstatné p edevším pro úsudek o tom, jaký zp sob ešení dlužníkova úpadku i hrozícího úpadku lze o ekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento zp sob pravdďpodobnď vyžádá, a zda i do jaké míry lze p edpokládat uspokojení tďchto náklad z majetkové podstaty. Je p itom z ejmé, že výše náklad insolven ního ízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního zp sobu ešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož zp sobu ešení úpadku je navíc ještď ovlivnďna specifickými pomďry dané vďci. To platí i pro hotové výdaje a odmďnu insolven ního správce, které vždy pat í mezi náklady insolven ního ízení a jejichž výše je pro jednotlivé zp soby ešení úpadku upravena ve vyhlášce . 313/2007 Sb. odlišnď.

Z obsahu insolven ního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a p íloh plyne, že dlužnice má závazky z podnikání ve výši 2.151.411,-K , závazky z nepodnikatelské innosti inily 5.290.936,-K , že podnikání ukon ila a k 1.1.2013 nastupuje do pracovního pomďru. Dlužnice v seznamu majetku uvedla, že žádný majetek nemá.

S p ihlédnutím k neexistenci zpenďžitelného majetku dlužnice a výši závazk z podnikání, které dávají p edpoklad pro ešení úpadku spíše konkursem nežli navrženým oddlužením, je odvolací soud toho názoru, že soud prvního stupnď nepochybil, když jí povinnost uhradit zálohu na náklady insolven ního ízení uložil, a to v etnď její výše.

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že záloha na náklady insolven ního ízení podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani zákon o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imď enď použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy. Ustanovení § 138 o.s. . o osvobození od povinnosti hradit soudní poplatek se vzhledem ke specialitď IZ (§7) neužije ani p imď enď.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora odvolací soud odvoláním napadené usnesení podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . zmďnil jen tak, že prodloužil lh tu ke splnďní uložené povinnosti.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v yeských Budďjovicích dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 18. b ezna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva