1 VSPH 366/2013-A-17
KSPH 41 INS 29543/2012 1 VSPH 366/2013-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužníka: Alexander Knapik, nar. 11. dubna 1976, bytem Býchory 149, Kolín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 41 INS 29543/2012-A-11 ze dne 22. ledna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 41 INS 29543/2012-A-11 ze dne 22. ledna 2013 se m Č n í jen tak, že se dlužníkovi ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K ve lh tČ 5 dn ode dne právní moci usnesení.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že 26.11.2012 mu byl doruen insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud vyložil úel zálohy, odkázal na § 108 odst. 1 IZ a s ohledem na p íjem dlužníka, rozsah majetku a poet vČ itel uložil dlužníkovi povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a namítal, že insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podala i jeho manželka Vendula Knapiková, které soud uložil povinnost uhradit zálohu ve výši 3.000,-K, avšak dlužník a jeho manželka nejsou schopni z rodinného rozpotu vydat ástku 8.000,-K. Dlužník namítal, že byl dne 31.12.2012 propuštČn z pracovního pomČru, výše jeho p íjmu poklesla na úrove dávek státní sociální podpory, je zcela bez hotovosti. Odkázal na judikaturu Vrchního soudu v Praze, namítal, že má hodnotnou nemovitost a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a p eklenout tak nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj a odmČny insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí.

Podle § 398 odst. 2 IZ p i oddlužení zpenČžením majetkové podstaty se postupuje obdobnČ podle ustanovení o zpenČžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, p i tomto zp sobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v pr bČhu insolvenního ízení poté, co nastaly úinky schválení oddlužení.

Podle § 398 odst. 3 IZ p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e je dlužník povinen po dobu 5 let mČsínČ splácet nezajištČným vČ itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 obanského soudního ádu). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním p edpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších p edpoklad ) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištČným vČ itel m nejménČ 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Nelze však p ehlédnout, že náklady insolvenního ízení mohou p edstavovat i jiné výdaje, než jaké si vyžádá uspokojení nárok správce, a že v dané fázi insolvenního ízení také není jisté, zda bude oddlužení povoleno (srov. § 395 a § 396 odst. 1 IZ), i zda již povolené oddlužení bude schváleno (srov. § 404 až 406 IZ), a stejnČ tak nelze p edvídat, zda schválené oddlužení nebude v jeho pr bČhu zrušeno (§ 418 IZ). Všechna tato rozhodnutí mají vždy za následek ešení úpadku konkursem, pop . nepatrným konkursem dle § 314 a § 315 IZ, v nČmž jen odmČna insolvenního správce p íslušející dle § 1 vyhlášky . 313/2007 Sb. dosahuje nejménČ 45.000,-K.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení dorueným soudu dne 26.11.2012 se dlužník domáhal zjištČní svého úpadku a jeho ešení oddlužením zpenČžením majetkové podstaty. V insolvenním návrhu dlužník uvedl, že má s manželkou Vendulou Knapikovou závazky ve výši 1.645.796,-K, žádal o spojení svého a manželina insolvenního návrhu. Manželka dlužníka vyslovila souhlas s navrženým oddlužením. Ze znaleckého posudku znalce Zde ka Jedliky plyne, že bytová jednotka ve spoleném jmČní manžel . 4 v domČ . 149 Býchorech a podíl na pozemcích st.parc.. 203, . 86/1, okres Kolín, zapsáno na LV . 732 (bytová jednotka) a 623 a . 743 (pozemky) pro katastrální území a obec Býchory u Katastrálního ú adu pro St edoeský kraj, Katastrální pracovištČ Kolín (dále jen nemovitosti ) byla ocenČna na obvyklou cenu ve výši 750.000,-K. Dlužník v insolvenním návrhu uvedl, že od zamČstnavatele Agentura Global, s.r.o. pobíral mzdu ve výši 17.000,-K mČsínČ, avšak z odvolání plyne, že pracovní pomČr byl ukonen. Manželka dlužníka pobírala penČžitou pomoc v mate ství ve výši 6.900,-K mČsínČ.

Odvolací soud dospČl k závČru, že s ohledem na navržený zp sob oddlužení zpenČžením majetkové podstaty, na obvyklou cenu nemovitostí uvedenou ve znaleckém posudku, na celkový poet vČ itel (5) a souhrnnou výši závazk (1.645.796,-K) soud I. stupnČ nepochybil, když dlužníkovi zálohu uložil. Protože nelze p edvídat skutený výtČžek zpenČžení majetkové podstaty a dlužník v souasné dobČ nepobírá žádný p íjem ze zamČstnání, bylo namístČ uložení zálohy, která byla vymČ ena p i samé spodní hranici zákonné výše a bude sloužit k uspokojení prvotních náklad insolvenního správce.

Ze shora uvedených d vod odvolací soud postupem podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . napadené usnesení zmČnil jen tak, že prodloužil lh tu ke splnČní uložené povinnosti.

Pro pot ebu dalšího ízení lze k problematice oddlužení manžel odkázat na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.2011 sp.zn. KSHK 34 INS 9061/2009, 3 VSPH 813/2011-B-37, ze dne 22.2.2012 sp.zn. KSUL 71 INS 4409/2010, 3 VSPH 1085/2011-B-44, ze dne 29.6.2011 sp.zn. KSLB 76 INS 12605/2010, 3 VSPH 76/2011-A-11, ze dne 19.4.2011 sp.zn. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B-16, ze dne 6.5.2011 sp.zn. KSHK 45 INS 8999/2009, 3 VSPH 334/2011-P7, ze dne 29.4.2011 sp.zn. KSPH 41 INS 14930/2010, 2 VSPH 240/2011-A, pop . ze dne 5.11.2010 sp.zn. KSUL 77 INS 5819/2010, 3 VSPH 501/2010-A-14.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 18. b ezna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva