1 VSPH 365/2013-A-16
KSPH 41 INS 29544/2012 1 VSPH 365/2013-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužnice: Vendula Knapiková, nar. 17. ervence 1984, bytem Býchory 149, Kolín, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 41 INS 29544/2012-A-11 ze dne 22. ledna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 41 INS 29544/2012-A-11 ze dne 22. ledna 2013 se m Č n í tak, že záloha na náklady insolvenního ízení se dlužnici neukládá.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil dlužnici povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 3.000,-K ve lh tČ 5 dn ode dne právní moci usnesení.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení dorueným soudu dne 26.11.2012 se dlužnice domáhala zjištČní úpadku a povolení ešení oddlužením. Soud odkázal na § 108 odst. 1 IZ, vyložil úel zálohy, dospČl k závČru, že dlužnice disponuje dostateným p íjmem a spl uje podmínky pro povolení oddlužení. S ohledem na sociální charakter zákona, který umož uje dlužníkovi vymanit se z tíživé sociální situace, dospČl soud k závČru, že by nebylo vhodné zálohu neuložit v bec, a proto k zajištČní náklad správce uložil dlužnici povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a namítala, že insolvenní návrh podal i její manžel Alexander Knapik, že není schopna z rodinného rozpotu vydat ástku na zálohy v obou insolvenních ízeních v celkové výši 8.000,-K, odkázala na judikaturu Vrchního soudu v Praze a navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Vrchní soud v Praze, aniž na izoval jednání, p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání je opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí.

Podle § 398 odst. 2 IZ p i oddlužení zpenČžením majetkové podstaty se postupuje obdobnČ podle ustanovení o zpenČžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, p i tomto zp sobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v pr bČhu insolvenního ízení poté, co nastaly úinky schválení oddlužení.

Podle § 398 odst. 3 IZ p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e je dlužník povinen po dobu 5 let mČsínČ splácet nezajištČným vČ itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 obanského soudního ádu). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním p edpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších p edpoklad ) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištČným vČ itel m nejménČ 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Nelze však p ehlédnout, že náklady insolvenního ízení mohou p edstavovat i jiné výdaje, než jaké si vyžádá uspokojení nárok správce, a že v dané fázi insolvenního ízení také není jisté, zda bude oddlužení povoleno (srov. § 395 a § 396 odst. 1 IZ), i zda již povolené oddlužení bude schváleno (srov. § 404 až 406 IZ), a stejnČ tak nelze p edvídat, zda schválené oddlužení nebude v jeho pr bČhu zrušeno (§ 418 IZ). Všechna tato rozhodnutí mají vždy za následek ešení úpadku konkursem, pop . nepatrným konkursem dle § 314 a § 315 IZ, v nČmž jen odmČna insolvenního správce p íslušející dle § 1 vyhlášky . 313/2007 Sb. dosahuje nejménČ 45.000,-K.

Z obsahu insolvenního návrhu a jeho p íloh odvolací soud zjistil, že dlužnice se insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala zjištČní svého úpadku a jeho ešení oddlužením plnČním splátkového kalendá e. Manžel dlužnice Alexander Knapik p ipojil sv j souhlas s oddlužením plnČním splátkového kalendá e.

Manžel dlužnice v ízení vedeném pod sp.zn. KSPH 41 INS 29543/2012 žádal o oddlužení zpenČžením majetkové podstaty za situace, kdy byl zamČstnán u Agentury Global, s.r.o. a pobíral mČsíní p íjem ve výši 17.000,-K. Z odvolání manžela dlužnice ze dne 5.2.2013 plyne, že v souasné dobČ je bez zamČstnání, pracovní pomČr byl ukonen dne 31.12.2012. Jestliže oba dlužníci v souasné dobČ mají p íjmy toliko ve výši 6.900,-K (penČžitá pomoc v mate ství dlužnice), p iemž dlužníci netvrdili opak, nelze p edpokládat, že bude povoleno ešení úpadku oddlužením plnČním splátkového kalendá e.

Pro rozhodnutí o odvolání je ovšem podstatné, že soud prvního stupnČ nedostatenČ zhodnotil okolnost, že souasnČ s dlužnicí podal u téhož soudu insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení též manžel dlužnice. Z obsahu obou návrh (a jejich p íloh) odvolací soud zjistil, že je v nich tvrzen majetek a závazky, jež spadají do SJM ve smyslu § 143a obanského zákoníku (dále jen ob.zák.), nebylo prokázáno zúžení spoleného jmČní manžel ani nebylo tvrzeno, že by spolené jmČní manžel neexistovalo. Proto soudy mohou vycházet z domnČnky stanovené v § 144 ob.zák., podle nČhož platí, že pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvo í SJM. RovnČž nebylo prokázáno, že by nČkteré závazky vznikly ještČ p ed uzav ením manželství a p ed vznikem SJM.

V této situaci je nezbytné, aby insolvenní soud (samostatnČ podané) insolvenní návrhy obou manžel posoudil a projednal spolenČ (v jediném ízení)-vetnČ toho, zda, pop . v jaké výši bude po nich požadovat, aby zaplatili (jednu) zálohu na náklady (spoleného) insolvenního ízení, a také spolenČ o nich rozhodl (nap . tak, že p i splnČní zákonem stanovených podmínek obČma manžel m povolí oddlužení).

Je tomu tak proto, že právní úprava majetkové podstaty v § 205 IZ stojí na zásadČ, že majetek, který je ve spoleném jmČní dlužníka a jeho manžela, náleží do majetkové podstaty, což musí dlužník v manžel (oba manželé) respektovat také v režimu oddlužení, nebo úprava tohoto zp sobu ešení dlužníkova úpadku žádného podkladu pro jinou právní konstrukci majetkové podstaty nedává. Není-li zjištČn jiný stav vČcí, je rozhodující zákonné vymezení SJM, z nČhož soud v této vČci též vychází; i v insolvenním ízení p imČ enČ platí pravidla, která v tomto ohledu stanoví obanský soudní ád v ustanovení § 262a odst. 1.

Jde-li o oddlužení zpenČžením majetkové podstaty, zpenČžuje se všechen majetek ve SJM, který pat í podle výše uvedených zásad do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na to, zda jako dlužníci jsou úastníky jednoho insolvenního ízení oba manželé. SJM m že ovšem tvo it jen majetek již nabytý nČkterým z manžel nebo jimi obČma spolenČ za trvání manželství (viz § 143 odst. 1 písm. a/ ob.zák.). Se z etelem k tomu soudní praxe v souvislosti s postižením mzdy (platu) manžela povinného dovozuje, že mzdový nárok manžela povinného souástí SJM není. Naproti tomu vyplacená mzda nebo plat již je souástí SJM a podle okolností ji lze postihnout nap . p i výkonu rozhodnutí prodejem movité vČci (soupisem penČz v hotovosti) anebo typicky p ikázáním jiných majetkových práv podle § 320 o.s. ., jestliže by již šlo o vyplacenou mzdu i plat, který má manžel povinného uložený na útu u banky.

Ze stejných zásad je t eba vycházet p i posouzení toho, zda a za jakých podmínek mohou (resp. mají) být p íjmy manžela, který není dlužníkem, postiženy plnČním splátkového kalendá e. V návaznosti na výše uvedené jsou to veškeré p íjmy, které náleží dlužníku, pop ípadČ jsou v SJM dlužníka a jeho manžela, a pat í tedy do majetkové podstaty. Smysl oddlužení plnČním splátkového kalendá e zadlužených rodin (domácností) je založen na tom, že manželé mohou být po splnČní splátkového kalendá e osvobozeni od zbytku svých spolených dluh jedinČ za p edpokladu, že po stanovenou dobu odevzdávali na uspokojení pohledávek vČ itel veškeré své p íjmy, vyjma zákonem stanovených ástek zaruujících minimální životní úrove rodiny. Ekonomickou podmínkou úspČšného oddlužení je, že takto se nezajištČným vČ itel m musí dostat minimálnČ 30 % jejich p ihlášených a zjištČných pohledávek. PlnČní splátkového kalendá e pak probíhá po zákonem stanovenou dobu pČti let, ledaže se d íve dostane vČ itel m uvedeným v usnesení podle § 406 IZ plné úhrady (100 %) jejich pohledávek s p íslušenstvím.

Vrchní soud v Praze v insolvenním ízení dlužníka Alexandra Knapika potvrdil usnesení soudu prvního stupnČ ze dne 22.1.2013 (A-11), jímž mu uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. Pro další pr bČh insolvenního ízení dlužnice je podstatné, že projednávaná vČc by mČla být spojena podle § 112 o.s. . s vČcí týkající se dlužníka Alexandra Knapika vedenou pod sp.zn. KSPH 41 INS 29543/2012.

Ze shora uvedených d vod odvolací soud postupem podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . napadené usnesení zmČnil, jak je ve výroku uvedeno.

Pro pot ebu dalšího ízení lze k problematice oddlužení manžel lze odkázat na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.2011 sp.zn. KSHK 34 INS 9061/2009, 3 VSPH 813/2011-B-37, ze dne 22.2.2012 sp.zn. KSUL 71 INS 4409/2010, 3 VSPH 1085/2011-B-44, ze dne 29.6.2011 sp.zn. KSLB 76 INS 12605/2010, 3 VSPH 76/2011-A-11, ze dne 19.4.2011 sp.zn. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B-16, ze dne 6.5.2011 sp.zn. KSHK 45 INS 8999/2009, 3 VSPH 334/2011-P7, ze dne 29.4.2011 sp.zn. KSPH 41 INS 14930/2010, 2 VSPH 240/2011-A, pop . ze dne 5.11.2010 sp.zn. KSUL 77 INS 5819/2010, 3 VSPH 501/2010-A-14.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 18. b ezna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva