1 VSPH 364/2011-A-12
KSLB 76 INS 3014/2011 1 VSPH 364/2011-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka APE GROUP, s.r.o., sídlem Nový Bor, Alšova 884, IČ 27300447, zahájeném na návrh navrhovatele WGW, s.r.o., sídlem Rumburk, Lužické nám. 211, IČ 25459481, o odvolání STRA, s.r.o., sídlem Zbraslav-Březina 300, Zastávka u Brna, IČ 44041802, zast. Mgr. Robertem Cholenským, advokátem, sídlem Brno, Bolzanova 5, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 2. března 2011, č.j. KSLB 76 INS 3014/2011-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 2. března 2011, č.j. KSLB 76 INS 3014/2011-A-6, se v bodu I. výroku mění tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníka APE GROUP, s.r.o. se zastavuje toliko ve vztahu k navrhovateli WGW, s.r.o., v bodu II. výroku se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl, že insolvenční řízení ve věci dlužníka APE GROUP, s.r.o. se zastavuje pro zpětvzetí návrhu (bod I. výroku) a že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 25.2.2011 vzal navrhovatel WGW, s.r.o. návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět z důvodu úhrady pohledávek. Soud I. stupně proto insolvenční řízení s odkazem na § 129 odst. 1 a § 130 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zastavil. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle § 146 odst. 2 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se odvolal jiný navrhovatel STRA, s.r.o. (dále jen odvolatel) a navrhoval, aby je odvolací soud zrušil a řízení nezastavoval a dále v něm pokračoval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 107 odst. 3 IZ platí, že byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání -2-KSLB 76 INS 3014/2011 ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

V dané věci byl soudu I. stupně doručen dne 11.3.2011 insolvenční návrh odvolatele (A-7), a ten tedy dle § 107 IZ tímto okamžikem jako další insolvenční navrhovatel přistoupil k dříve zahájenému insolvenčnímu řízení. Jakkoli pro něj platí stav řízení daný v době jeho přistoupení k řízení (§ 107 odst. 2 IZ), stává se tímto okamžikem jeho účastníkem se všemi procesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnímu navrhovateli, včetně práva podat proti již vydanému rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu odvolání, a jeho insolvenční návrh se stává spolu s původním návrhem procesním podkladem pro zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Podle § 130 odst. 2 IZ platí, že je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na situace, kdy další insolvenční návrh (A-7) je podán (11.3.2011) až poté, kdy insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení (2.3.2011), samozřejmě za předpokladu, že nový navrhovatel podá včas odvolání ve smyslu § 107 odst. 3 IZ, jak tomu bylo i v souzené věci (A-8; 11.3.2011). Pro výsledek odvolacího řízení je tak rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu (§ 154 odst. 1 a § 167 odst. 1 o.s.ř.), kdy není pochyb o tom, že odvolatel je již účastníkem insolvenčního řízení v postavení dalšího navrhovatele, a proto je namístě řízení zastavit jen vůči tomu navrhovateli, který vzal svůj návrh zpět a deklaroval tak, že již účastníkem řízení-na rozdíl od odvolatele-být nehodlá.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku podle § 220 odst. 3 o.s.ř. změnil tak, jak je ve výroku uvedeno, v akcesorickém bodě II. výroku o nákladech řízení je jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31. března 2011

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová