1 VSPH 359/2012-A-64
MSPH 94 INS 23746/2011 1 VSPH 359/2012-A-64

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Dasting, a.s., sídlem Praha 8, Dolní Chabry, Spořická 314/42, IČO 26198827, zahájené na návrh navrhovatelů a) Pavla Konečného, bytem Brno, Slepá 702/29, b) Pavla Švarce, bytem Znojmo, Rooseveltova 2326/3, c) Ladislava Hataše, bytem Božice 38, d) Luboše Sladkého, bytem Násedlovice 245, e) Josefa Procházky, bytem Brno-venkov, Želešice 182E, f) Radoslava Vorálka, bytem Brno, Podpěrova 5, g) Pavla Pacase, bytem Brno, Boradinova 7, h) Kolomana Tótha, bytem Mikulov, Na Jámě 73, ch) dlužníka, i) Igora Smetany, bytem Dolní Kounice, Skalní 49, j) Ing. Ladislava Chmelaře, bytem Jeseník, Rudná 385, k) Stanislava Dobiáše, bytem Praha 9, U Školičky 2217/4, l) Jana Brabce, bytem Olomouc, Politických vězňů 567/9, m) Jana Švejdíka, bytem Jeseník, Seifertova 720/3, n) Jaroslava Ratsama, bytem Brno-Žabovřesky, Pod Kaštany 2293/22, o) Ivo Štípka, bytem Praha 5, Stiessova 174, p) Leopolda Přidala, bytem Dolní Újezd 133, q) Josefa Greguše, bytem Příbor č.p. 1487, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2012, č.j. MSPH 94 INS 23746/2011-A-54,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 28.2.2012, č.j. MSPH 94 INS 23746/2011-A-54 v bodě I. výroku rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka Dasting, a.s. (dále jen dlužník), v bodě II. výroku ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jiřího Prokopa (dále jen správce) a v bodě III. výroku konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastaly 27.2.2012 v 15:56 hodin. V navazujících bodech IV. až VI. výroku vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště poskytovaly plnění pouze insolvenčnímu správci, nikoli dlužníkovi. V bodech VII. a VIII. výroku nařídil konání přezkumného jednání na 18.5.2012 a svolal schůzi věřitelů a v bodech IX. až XI. výroku uložil správci a dlužníkovi některé povinnosti a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal s tvrzením, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě podnětu a informací sdělených soudu neoprávněnými osobami, na což byl soud upozorněn podáním ze dne 15.1.2012. Uvedl, že nesouhlasil se zveřejněním údajů v insolvenčním rejstříku, když z písemnosti zaslané soudu je zřejmé, že je učinila neoprávněná osoba.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu věřitelů dlužníka, do něhož posléze přistoupil též dlužník samostatným insolvenčním návrhem ze dne 16.12.2011 (A-17) došlým soudu I. stupně dne 27.12.2011, jenž za něho podepsala advokátka JUDr. Andrea Vovesná (s úředním ověřením jejího podpisu) na základě plné moci ze dne 30.6.2011 udělené jí předsedou představenstva dlužníka JUDr. Milanem Golasem. Za této situace byl dlužníkův insolvenční návrh podán osobou k tomu oprávněnou.

Na účinnosti procesní plné moci udělené advokátce JUDr. Andree Vovesné zastupovat dlužníka v insolvenčním řízení dle názoru odvolacího soudu nic nemění skutečnost, že JUDr. Milanu Golasovi zaniklo členství v představenstvu a funkce předsedy představenstva dlužníka ke dni 11.11.2011 (zápis o tom byl do obchodního rejstříku proveden dne 28.12.2011) ani nedoložené tvrzení Lukáše Zavadila (jediného akcionáře a předsedy představenstva dlužníka v období od 25.1.2012 do 24.2.2012) ze dne 25.1.2012 (A-29) o tom, že zmiňovanou plnou moc vypověděl podáním ze dne 14.12.2011, když jeho doručení advokátce osvědčeno nebylo. Nedoručení výpovědi plné moci advokátce v prosinci 2011 odvolací soud dovodil z vyjádření advokátky ze dne 26.3.2012 (A-61), jemuž nemá důvod nevěřit, jakož i z vyjádření Lukáše Zavadila ze dne 10.4.2012 (A-62), jenž nedisponuje žádným listinným důkazem prokazujícím opak; ostatně jmenovaný dnes již není jediným akcionářem dlužníka ani předsedou jeho představenstva.

Za popsaného stavu nelze přisvědčit odvolací argumentaci dlužníka jednajícího dnes prostřednictvím Naimova Narzulla Nasullajeviče, nového předsedy jeho představenstva (od 24.2.2012, jak vyplývá ze zápisu v obchodním rejstříku učiněným dne 24.4.2012), že by insolvenční řízení bylo zahájeno na základě podnětu a informací sdělených soudu neoprávněnými osobami.

Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné (§ 141 odst. 1 IZ), což v souzené věci znamená, že bod I. výroku napadeného usnesení odvoláním napadnout nelze.

Podle § 136 odst. 2 IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat: a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce, c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání, e) výzvu, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, f) výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, s poučením o následcích nesplnění této povinnosti, g) výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání, h) výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů, i) označení hromadných sdělovacích prostředků, ve kterých bude insolvenční soud zveřejňovat svá rozhodnutí.

Citované obligatorní náležitosti rozhodnutí o úpadku dlužníka jsou svojí povahou usnesením, jímž se upravuje vedení řízení a proti němuž není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a za použití § 7 IZ odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. května 2012

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová