1 VSPH 358/2013-B-101
MSPH 88 INS 6060/2012 1 VSPH 358/2013-B-101

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka: Ing. Radim anonymizovano , anonymizovano , bytem Evropská 96/645, 160 00 Praha 6, o odvolání věřitele č. 19: Ing. Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem 252 64 Noutonice 23, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 6060/2012-B-80 ze dne 13. února 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 6060/2012-B-80 ze dne 13. února 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení ve věci návrhu věřitele č. 19 Ing. Karla anonymizovano (dále jen věřitel) na určení, že jeho přihláška, podaná k poštovní doporučené přepravě dne 29.6.2012, byla podána v zákonné lhůtě.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že věřitel podal jednak dne 29.6.2012 na podací poště 250 70 Odolena Voda doporučenou zásilku č. RR390948920CZ, obsahující přihlášku jeho pohledávek za úpadcem, kromě toho však podal opakovaně svoji přihlášku též dne 12.7.2012 osobně na podatelně insolvenčního soudu, kde je evidována pod č. P19. Návrhem došlým soudu dne 16.8.2012 se věřitel domáhal, aby soud rozhodl, že přihláška jeho pohledávek za úpadcem (podaná dne 29.6.2012) byla podána včas. Soud tento návrh věřitele ze dne 16.8.2012 zamítl, neboť listina obsahující tuto přihlášku pohledávek věřitele nebyla dohledána. Proti tomuto usnesení se věřitel odvolal a odvolací soud svým usnesením č.j. MSPH 88 INS 6060/2012, 1 VSPH 1419/2012-B-46 ze dne 16.10.2012 napadené usnesení zrušil. Své rozhodnutí odůvodnil odvolací soud mimo jiné tím, že otázka včasnosti podání jeho přihlášky bude projednána v rámci řízení o odmítnutí přihlášky pohledávky podané dne 12.7.2012, které v té době probíhalo, a bylo ve fázi rozhodování o odvolání věřitele do rozhodnutí soudu I. stupně. Následně však Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením č.j. MSPH 88 INS 6060/2012, 2 VSPH 1154/2012-P19-12 ze dne 14.1.2013 tak, že odmítnutí přihlášky věřitele a rozhodnutí o jeho účasti v insolvenčním řízení potvrdil aniž se podáním jeho přihlášky ze dne 29.6.2012 zabýval, a zároveň vyslovil názor, že v případě podání přihlášky věřitelem došlé soudu I. stupně dne 29.6.2012 se jedná o přihlášku odlišnou od přihlášky podané dne 12.7.2012, kterou odvolací soud posoudil samostatně. Proto současně uložil soudu I. stupně, aby se opětovně zabýval návrhem odvolatele na určení, že přihláška podaná doporučeně k poštovní přepravě dne 29.6.2012 byla podána včas, o němž dosud pravomocně rozhodnuto nebylo.

Soud I. stupně po vyhodnocení obou předcházejících rozhodnutí odvolacího soudu vyřešil procesní situaci tak, že řízení o včasnosti přihlášky věřitele ukončil pro nedostatek své pravomoci. Proto řízení dle § 104 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) zastavil.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil, neboť o jeho podání odevzdanému k poštovní přepravě dne 29.6.2012, které obsahovalo přihlášku jeho pohledávky, nebylo v důsledku usnesení odvolacího soudu č.j. MSPH 88 INS 6060/2012, 2 VSPH 1154/2012-P19-12 ze dne 14.1.2013 dosud rozhodnuto. Tvrdil, že z dokladu o podání zásilky na poště a kopie přihlášky obsahující doložku ověření podpisu věřitele vyplývá, že přihláška byla na poště podána včas. Proto by dle věřitele měla být tato přihláška zařazena do seznamu pohledávek a přezkoumána, jakmile soud vyřeší předběžnou otázku včasnosti jejího podání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 30.5.2012 (A-12) rozhodl soud I. stupně o úpadku dlužníka a současně stanovil, aby věřitelé přihlašovali pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, tedy od 30.5.2012. Předmětné usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, jež byla opatřena řádným poučením o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Usnesením ze dne 2.8.2012 (P19-3) rozhodl soud I. stupně o odmítnutí přihlášky věřitele. Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání (P19-5), o kterém Vrchní soud v Praze rozhodl tak, že je usnesením č.j. MSPH 88 INS 6060/2012, 2 VSPH 1154/2012-P19-12, ze dne 14.1.2013 potvrdil. Rozhodnutí soudu I. stupně o odmítnutí přihlášky věřitele i rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo toto odmítnutí přihlášky potvrzeno, se vztahují toliko k přihlášce věřitele podané dne 12.7.2012. Soudy obou stupňů se v řízení o odmítnutí pohledávky věřitele nezabývaly jeho podáním, které podal na poště v Odoleně Vodě dne 29.6.2012 označené spisovou značkou MSPH 88 INS 6060/2012 adresované Městskému soudu v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2, jež dle protokolu o sledování zásilek mělo být doručeno prostřednictvím pošty 110 07 a jež obsahovalo též přihlášku pohledávek věřitele v témže insolvenčním řízení.

Z uvedeného vyplývá, že soudem bylo pravomocně rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele za situace, kdy v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 6060/2012, 2 VSPH 1154/2012-P19-12 ze dne 14.1.2013 byl vysloven názor, že věřitel podal v insolvenční věci dlužníka Ing. Radima anonymizovano dvě přihlášky pohledávek, a to dne 29.6.2012 a dne 12.7.2012 a že rozhodnutí o odmítnutí přihlášky věřitele se vztahuje jen ke druhé z uvedených pohledávek. Je tedy mimo veškerou pochybnost, že o pohledávce věřitele podané dne 29.6.2012 dosud rozhodnuto nebylo a tato pohledávka dosud nebyla zařazena do seznamu pohledávek ani přezkoumána.

Dále ze sdělení věřitele ze dne 31.7.2012 došlého soudu dne 2.8.2012 a z obsahu návrhu věřitele ze dne 16.8.2012, jímž se domáhal určení včasnosti své přihlášky pohledávek podané dne 29.6.2012, vyplývá, že se věřitel domáhal posouzení včasnosti takto podané přihlášky pohledávky. Z podání věřitele doručeného soudu dne 6.3.2013 (B-91) dále odvolací soud zjistil, že se věřitel domáhá zařazení této přihlášky pohledávky do seznamu pohledávek a jejího zjištění.

Odvolací soud neshledal správným závěr soudu I. stupně o nedostatku jeho pravomoci. Posouzení přihlášky pohledávky spadá dle shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona do pravomoci soudů a v projednávaném případě je třeba, aby soud svým rozhodnutím postavil najisto, jak bude v rámci insolvenčního řízení s pohledávkou věřitele přihlášenou podáním učiněným na poště dne 29.6.2012 naloženo.

Za vzniklé procesní situace je dle názoru odvolacího soudu třeba hodnotit obsah podání věřitele, jímž se domáhá určení včasnosti podání své přihlášky (s přihlédnutím k jeho podání na č.d. B-91), jako žádost o posouzení otázky zařazení přihlášky věřitele do seznamu pohledávek a o její přezkum. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky věřitele podaná dne 29.6.2012 není dosud v seznamu pohledávek zapsána a nebylo rozhodnuto ani o jejím odmítnutí, je třeba dát věřiteli zapravdu v tom, že nezařazení pohledávky do seznamu se dotýká jeho práv, neboť v důsledku nezařazení pohledávky do seznamu by nemohlo dojít k jejímu přezkumu a věřitel by byl fakticky vyloučen z uspokojení při rozvrhu výtěžku zpeněžení majetku dlužníka. Jak přitom vyplývá již z rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 29 Odo 602/2005 ze dne 22.3.2006 (kde se Nejvyšší soud vyjadřuje k aplikaci § 12 zákona o konkursu a vyrovnání), soud I. stupně rozhoduje o návrhu na zařazení pohledávky do seznamu pohledávek v rámci konkursního řízení rozhodnutím ve věci samé, do něhož je přípustné odvolání, neboť proti závěru správce konkursní podstaty o neprojednání pohledávky věřitele při přezkumném jednání musí náležet věřiteli obrana, jinak by mohl být poškozen na svých právech tím, že by jeho pohledávka nemohla být uspokojena při rozvrhu výtěžku.

Podle názoru odvolacího soudu je tento závěr Nejvyššího soudu vyslovený v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání zcela použitelný i pro řízení insolvenční, neboť nezařazení pohledávky věřitele do seznamu pohledávek by i v insolvenčním řízení vedlo k týmž nepříznivým důsledkům pro věřitele. Ke shodnému závěru dospěl i Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí č.j. KSOS 33 INS 5524/2009, 2 VSOL 13/2010-B-21 ze dne 11.3.2010, v němž jako nejvhodnější prostředek k ochraně práv věřitelů, jejichž pohledávka není insolvenčním správcem v insolvenčním řízení zařazena do seznamu jako pohledávka vyloučená z uspokojení, shledal návrh adresovaný insolvenčnímu soudu, aby jeho pohledávka byla zařazena do seznamu přihlášených pohledávek. I tento soud vyslovil názor, že věřitel musí mít právní prostředek obrany proti takto vyjádřenému stanovisku insolvenčního správce, byť takový postup není insolvenčním zákonem přímo upraven, a argumentoval potřebou naplnit zásahu insolvenčního řízení stanovenou v § 5 písm. a) IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a napadené usnesení o zastavení řízení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, aby tento posoudil včasnost podání věřitele učiněné dne 29.6.2012 na podací poště 250 70 Odolena Voda doporučenou zásilkou č. RR390948920CZ, obsahující přihlášku jeho pohledávek za úpadcem (při němž vezme soud I. stupně v úvahu věřitelem předkládané listinné důkazy), a rozhodl o návrhu věřitele (obsaženém v podání věřitele na určení včasnosti přihlášky jeho pohledávek) na zařazení jeho přihlášky pohledávek do seznamu. Podle výsledku tohoto rozhodnutí soudu I. stupně následně insolvenční správce případně přistoupí k přezkoumání pohledávek věřitele v rámci dalšího přezkumného jednání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. března 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová