1 VSPH 352/2016-A-15
MSPH 96 INS 28691/2015 1 VSPH 352/2016-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Monika Gabrielová, nar. 2. srpna 1966, bytem Praha 4, Jílovská 422/37, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 28691/2015-A-8 ze dne 30. prosince 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 28691/2015-A-8 ze dne 30. prosince 2015, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužnice ze dne 18. 11. 2015.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 16. 11. 2015 spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužnice domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení.

Usnesením ze dne 19. 11. 2015 (A-6) vyzval soud dlužnici k doplnění seznamu majetku, závazků, dlužníků a zaměstnanců, výzva byla dlužnici doručena dne 26. 11. 2015 a lhůta k doplnění příloh marně uplynula dne 3. 12. 2015, dlužnice řádně požadované přílohy nedoplnila. Proto soud insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že neměla finanční prostředky na odbornou pomoc a že více dokumentů již neměla.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern21), musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3).

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu plyne, že dne 18. 11. 2015 byl soudu I. stupně doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dlužnice-jak plyne ze seznamu příloh připojených k návrhu-nepřiložila přílohy podle § 104 IZ, a proto byla k jejich předložení vyzvána usnesením ze dne 19. 11. 2015 (A-6), dlužnice však k výzvě soudu I. stupně předložila jen exekuční příkaz ze dne 19. 5. 2015, přílohu k protokolu o soupisu movitých věcí a výpis z kartového účtu. Dlužnice však nepředložila aktuální seznam majetku, závazků ani zaměstnanců. Údaje uvedené v kolonkách č. 15 až 20 přitom nemohou nahradit podrobné seznamy podle § 104 odst. 1 IZ, k jejichž předložení byla dlužnice vyzvána.

Soud I. stupně proto postupoval správně, když vadný insolvenční návrh, který dlužnice řádně nedoplnila, odmítl.

Věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí, nicméně tato skutečnost nebrání dlužnici v tom, aby nový (řádný) návrh podala znovu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. května 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík