1 VSPH 350/2015-B-91
KSPA 48 INS 51/2010 1 VSPH 350/2015-B-91

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice Miluše Kockové, bytem Pardubice-Doubravice 47, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 51/2010-B-75 ze dne 22. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 48 INS 51/2010-B-75 ze dne 22. ledna 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením č.j. KSPA 48 INS 51/2010-B-75 ze dne 22.1.2015 rozhodl, že oddlužení Miluše Kockové (dále jen dlužnice) se zrušuje (bod I. výroku), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), dále konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPA 48 INS 51/2010-A-12 ze dne 10.2.2010 zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Bohumila Ježka. Usnesením č.j. KSPA 48 INS 51/2010-B-14 ze dne 1.6.2010 schválil soud oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. Do splátkového kalendáře byly zahrnuty nezajištěné pohledávky v celkovém objemu 988.684,67 Kč, první splátka měla být zaplacena k 1.9.2010 prostřednictvím srážek ze mzdy vyplacených společností Synthesia, a.s.

V průběhu insolvenčního řízení insolvenční správce soudu sdělil, že dlužnice neplní podmínky oddlužení, protože nemá dostatečné prostředky za účelem plnění splátkového kalendáře. Soud proto na den 5.4.2013 nařídil jednání o dosavadním průběhu oddlužení, kterého se dlužnice nezúčastnila. Proto soud usnesením č.j. KSPA 48 INS 51/2010-B-44 ze dne 5.4.2013 dlužnici vyzval, aby do půl roku uhradila jednak aktuální dluh na splátkách ve výši 77.998,05 Kč a dále dluh na odměně a hotových výdajích ve výši 1.816,-Kč. Z následných zpráv insolvenčního správce pak vyplynulo, že nedošlo k úhradě vzniklého nedoplatku na splátkách a naopak dluh vzrostl na částku 105.737,76 Kč s tím, že aktuální příjmy dlužnice umožňovaly srážky pouze ve výši 2.800,-Kč až 3.900,-Kč. Proto soud usnesením č.j. KSPA 48 INS 51/2010-B-50 ze dne 13.1.2014 oddlužení dlužnice zrušil. Usnesením odvolacího soudu 3 VSPH 346/2014-B-66 ze dne 3.10.2014 bylo toto usnesení zrušeno.

V průběhu opětovně nařízeného jednání dlužnice uvedla, že v měsíci srpnu až říjnu 2014 byla práce neschopna a výše nemocenské činila cca 7.000,-Kč měsíčně. Její dcera byla svěřena do výchovy otce a jí bylo uloženo platit výživné ve výši 2.500,-Kč. Poprvé bylo výživné zaplaceno v záři 2014. Dlužnice má nyní u svého zaměstnavatele tzv. souběh pracovních poměrů, což se jí promítlo v čisté mzdě, neboť jinak by mzda činila pouze cca 13.000,-Kč čistého. Dlužnice půjde do důchodu v říjnu 2016. Insolvenční správce uvedl, že dlužnice dále uhradila částky 5.156,-Kč (9.12.2014) a 5.266,-Kč (13.1.2015). Na účtu majetkové podstaty je dostatek finančních prostředků na uhrazení odměny a hotových výdajů správce.

Ze mzdového listu (čl. B-73) soud zjistil, že čistá mzda dlužnice za měsíce leden až prosinec 2014 činila v průměru 10.878,-Kč s tím, že zde je již zahrnuto rovněž to, že dlužnice v důsledku nemoci v některých měsících neměla žádnou či nižší mzdu. V měsících, kdy dlužnice nebyla na nemocenské, činila mzda částku v rozpětí cca 15.300,-Kč až 16.400,-Kč a srážky ze mzdy činily cca 5.100,-Kč až 5.800,-Kč. V měsících 8-10/2014 nebyly provedeny žádné srážky ze mzdy. Celkem bylo sraženo 48.472,-Kč a průměrná srážka za rok 2014 tak činila 4.039,-Kč. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 4.12.2014 (čl. B-72) vyplynulo, že za dobu trvání splátkového kalendáře do ledna 2014 bylo věřitelům uhrazeno 84.948,83 Kč a správci jeho odměna a hotové výdaje ve výši 42.237,-Kč. Za měsíce únor 2014 až listopad 2014 bylo zaplaceno 47.514,-Kč. Pokud by oddlužení v této době nadále probíhalo, správci by vznikl nárok na odměnu a hotové výdaje včetně daně z přidané hodnoty ve výši 10.890,-Kč a ze sražených částek by bylo věřitelů uhrazeno 30.624,-Kč. Z přehledu plateb plyne, že v měsících září až listopad 2014 činily srážky z dávek nemocenského pojištění částky 378,-Kč, 102,-Kč a 278,-Kč. Aktuální výše pohledávek zařazených do splátkového kalendáře činí 959.090,67 Kč. Schválený splátkový kalendář běží od září 2010 a v lednu 2015 tak mělo být zaplaceno již 53 splátek a splátkový kalendář měl být plněn minimálně na 26,50 % a nezajištěným věřitelům tak již mělo být zaplaceno minimálně 254.158,85 Kč (aby byla dodržena hranice 30 % zjištěných nezajištěných pohledávek z celkových 956.090,67 Kč). Dosud však bylo věřitelům zaplaceno celkem 123.817,-Kč. Oddlužení je tak splněno na 12,9 % a dluh na splátkách nyní činí 130.341,-Kč. Aby nedocházelo k dalšímu prohlubování dluhu na splátkách a aby mohly být řádně hrazeny nároky správce, musely by čisté příjmy dlužnice činit cca 16.500,-Kč a srážky ze mzdy by měla činit přibližně 5.900,-Kč. Přitom v měsících srpen až říjen 2014 nebyly ze mzdy dlužnice provedeny žádné srážky, v ostatních měsících se pohybovaly od 5.100,-Kč až 5.800,-Kč a v průměru tak srážky za rok 2014 činily 4.039,-Kč měsíčně. Průměrná čistá mzda za rok 2014 činila 10.878,-Kč s tím, že zde je již zahrnuto rovněž to, že dlužnice v důsledku nemoci v některých měsících neměla žádnou či nižší mzdu. V měsících, kdy dlužnice nebyla na nemocenské, činila mzda částku v rozpětí cca 15.300,-Kč až 16.400,-Kč, s tím, že v tomto plnění je již zahrnut dlužnicí zmíněný souběh pracovních poměrů, neboť jinak by dle dlužnice činily čisté příjmy cca 13.000,-Kč. Na účtu majetkové podstaty je pak dostatek finančních prostředků pro uhrazení odměny a hotových výdajů správce do ledna 2015. Oddlužení by mělo trvat do srpna 2015, tedy již jen sedm měsíců a za tuto dobu by bylo nutno uhradit věřitelům do hranice 30 % celkovou částku 163.910,-Kč a odměnu a hotové výdaje správce ve výši 7.623,-Kč, celkem 171.533,-Kč, což činí cca 24.500,-Kč každý měsíc.

Soud prvního stupně z těchto zjištění dospěl k závěru, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna, neboť dluh na splátkách věřitelům dlouhodobě narůstá a současné příjmy dlužnice neumožňují, aby ze srážek byla doplacena zbývající částka 171.518,-Kč, tedy aby hradila cca 24.500,-Kč měsíčně. Dlužnice v současné době (po zohlednění snížení příjmů v měsících v době nemocenské, kdy příjmy činí cca 7.000,-Kč měsíčně) nemá ani příjmy, které by umožnovaly převádění srážek v takové výši, aby již nedocházelo k navyšování dluhu na splátkovém kalendáři. Není tak v příjmových možnostech dlužnice uhradit alespoň významnou část existující dluhu a současně doplatit splátkový kalendář do 30 % či se této hranici alespoň významně přiblížit. Při současném tempu splácení by bylo možno očekávat uhrazení splátkového kalendáře na cca 14,50 %. Z tohoto důvodu proto podstatná část zůstane neuhrazena. Navíc pokud je dlužnice na nemocenské, tak z dávek nemocenského pojištění lze srážek pouze částky v řádu stokorun, což v daném měsíci nepostačuje ani na odměnu a hotové výdaje správce. Dlužnice sice řádně pracuje, avšak její příjmy nepostačují na řádné plnění splátkového kalendáře, a to s ohledem na relativně vysokou výši nezajištěných závazků.

Vzhledem k tomu, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, soud podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs. Protože dlužnice je fyzická osoba, která není podnikatelem, jsou dány podmínky pro vedení konkursu jako nepatrného (§ 314 odst. 1 insolvenčního zákona). V konkursním řízení bude pokračováno s odchylkami uvedenými v ust. § 315 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání pouze uvedla, že řádně pracuje a snaží se měsíční splátky co nejvíce navýšit za účelem splnění splátkového kalendáře. Kdyby napadené usnesení bylo zrušeno, měla by delší dobu za účelem sehnání finančních prostředků pro úhradu dlužné částky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud prvé řadě konstatoval, že si soud prvního stupně opatřil pro své rozhodnutí dostatek důkazů, z nichž dovodil správná skutková zjištění a na jejich základě dospěl ke správnému závěru, že dlužnice nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna, neboť dluh dlužnice na splátkách věřitelům dlouhodobě narůstá a současné její příjmy neumožňují, aby ze srážek z její mzdy byla doplacena zbývající částka ve výši 171.518,-Kč tak, aby během pěti let uhradila tyto nezajištěné pohledávky v rozsahu minimálně 30 %.

Na jednání nařízené odvolacím soudem na 23.4.2015 za účelem projednání jejího odvolání dlužnice uvedla, že za účelem splnění schváleného oddlužení jí matka poskytne částku ve výši 171.533,-Kč, kterou získá prodejem nemovitostí. Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla dlužnicí stále uhrazena, nařídil odvolací soud další jednání na 18.6.2015. Dlužnice soudu sdělila, že ohledně nemovitostí ve vlastnictví její matky již byla uzavřena kupní smlouva a poté co bude vlastnické právo ve prospěch nového vlastníka k předmětným nemovitostem vloženo do katastru nemovitostí, částku za účelem splnění oddlužení uhradí. Odvolací soud poté zjistil, že ke dni 20.8.2015 dlužnice mimo obvyklé srážky ze mzdy, neuhradila dluh podle schváleného splátkového kalendáře.

Při posouzení odvolání odvolací soud vyšel především z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 12/2013, který byl publikován ve sbírce rozhodnutí pod č. 77/2013, podle něhož lhůta pěti let stanovená insolvenčním zákonem dlužníkovi ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že podle usnesení č.j. KSPA 48 INS 51/2010-B-14 ze dne 1.6.2010, kterým soud schválil oddlužení dlužnice schváleného splátkovým kalendářem byla dlužnice povinna uhradit první splátku ke dni 1.9.2010, proto poslední splátku, kterou by dlužnice mohla splnit schválené oddlužení v rozsahu aspoň 30% zjištěných pohledávek musela být uhrazena nejpozději k 1.8.2015. Vzhledem k tomu, že dlužnice za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nebyla schopna hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv plnila povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Z tohoto důvodu je zřejmé, že v souladu s ust. § 418 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna, a proto odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dovodil, že jsou důvody k postupu dle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona pro zrušení schváleného oddlužení.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v celém v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 31. srpna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná