1 VSPH 349/2018-13-32
ě. i-KSPA 56 INS 15190 /2015 1 VSPH 349/2018-13-32

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy jUDr.jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDr. jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Magdalena anonymizovano , anonymizovano , bytem V Ráji 536, 530 02 Pardubice o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 56 INS 15190/2015 43-17 ze dne 5. září 2017 takto: Usneseni Krajského soudu v Hraci Králové, pobočky v Pardubicích č. j KSPA 56 INS

15190 / 2015-13-17 ze dne 5. září 2017 se zmšuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č. j KSPA 56 INS 15190/2015 Bn17 ze dne 5. 9. 2017 zrušil oddlužení Magdaleny ]ašicové (dále jen dlužnice) a zastavil insolvenční řízení (body 1. a II. výroku), insolvenčnírnu správci JUDr. jiřímu Vodoví, LL. M. schválil odměnu ve vyši 2268750 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhradu hotových výdajů ve výši 453150 Kč včetně daně z přidané hodnoty za období od povolení oddlužení do jeho zrušení, zprostil ho funkce a rozhodl, že část odměny a náhrady hotových výdajů ve výši 10.774 Kč, která není kryta příjmy z majetkové podstaty, bude uhrazena z rozpočtových prostředků státu (bod III. až V, výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 6. 8, 2015 (č.d. A-B) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddluženírn a ustanovil správce do funkce a usnesením ze dne 26. 4. 2016 (č.d. B 9) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Součet pohledávek nezajištěnych věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře činil 343.628,61 Kč a v průběhu oddlužení klesl na 342.328,61 Kč, když při schválení oddlužení soud předpokládal, že pohledávky nezajištěných věřitelů budou v oddlužení uspokojeny v rozsahu 36 %. Podánírn doručeným dne 5. 10. 2016 sdělil správce soudu, že dlužnice neplní povinnosti dle splátkového kalendáře, nepředkládá mu přehledy svych příjmů, nesdělila mu změnu zaměstnavatele a nehradí splátky dle splátkového kalendáře. Soud proto usneseními ze dne 21. 10. 2016 (č. d. B-14) a 3. 2. 2017 (č. d. B-15) vyzval dlužníci, aby se ke Sdělení správce vyjádřila, dlužnice však na jeho výzvy nereagovala. Protože dne 2. 6. 2017 sdělil správce soudu, že oddlužení není plněno a eviduje dluh na zálohách na odměnu a hotové vydaje, začal se soud zabyvat tím, zda nejsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení.

Dále soud zrekapituloval průběh oddlužení, přičemž zdůraznil, že podle schváleného splátkového kalendáře měla dlužnice každý měsíc hradit zálohy na nároky správce a zbytek srážek z příjmů dlužnice u Sociální pojišťovny (invalidního důchodu ve výši 137,80 EUR), České správy sociálního zabezpečení (invalidního důchodu ve výši 73? Kč) a mzdy od XAWAX Profi, s. r. o. ve Výši 6.416 Kč měl správce rozdělit na uspokojení pohledávek nezajištěnych věřitelů. Předpokládaná měsíční srážka tak měla činit 3.144 Kč, skutečné příjmy majetkové podstaty však tvořila pouze 1 mimořádná splátka, 2 srážky z podpory v nezaměstnanosti a 1 zálohová splátka ve výši 2.900 Kč, takže za 16 měsíců oddlužení nebylo nezajištěnym věřitelům uhrazeno

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. z. noi 'n ou imo misu; zum nic a na zálohách na nároky správce vznikl dluh 3.605 Kč. Ve zbývajících 44 měsících oddlužení by dlužnice musela měsíčně splácet 3.605 Kč, čehož dle úsudku soudu není schopna. Soud zdůraznil, že mu dlužnice podáním ze dne 10. 6. 2016 sdělila, že ze zdravotních důvodů ukončila pracovní poměr u XAWAX Proti, s.r.o. a uzavřela dohodu o provedení práce s CSCARGO, a. s., správce mu dne 5. 10. 2016 sdělil, že dlužnice nezasílá zálohu ve výši 2.900 Kč, resp. že ji uhradila pouze jednou dne 6. 6. 2016, a nepředkládá přehledy svých příjmů, a dne 1. 6. 2017 mu sdělil, že dlužnice nadále zálohy neplatí a má nového zaměstnavatele (Péči o duševní zdraví), ale pracovní smlouvu ani přehled příjmů mu nezaslala. Soud shrnul, že mu dlužnice oznámila pouze jednu ze dvou změn zaměstnání, nepředložila žádny přehled svých příjmů a nereagovala na jeho výzvy kvyjádření, jež si osobně vyzvedla u poštovního doručovatele.

Cituje ust. Š 418 odst. 1, 4 a 5 insolvenčního zákona, ze shora popsaných skutečností soud dovodíl, že dlužnice nepm podstatné povinností dle schváleného způsobu oddlužení, nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře a v důsledku zaviněného jednání jí po schválení oddlužení vznikl peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (nezaplacené zálohy na nároky správce), a podle ust. Š 418 odst. 1 písm. a), b) a c) insolvenčního zákona proto oddlužení dlužnice zrušil. Spřihlédnutím ktomu, že majetek dlužnice tvoří pouze starší mobilní telefon, televizor, DVD přehrávač a videopřehrávač, od jejíchž ocenění správce upustil, soud vzhledem k jejich obvyklé hodnotě dovodil, že majetek dlužnice nepostačuje na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, a podle ust. Š 418 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil. Současně rozhodl podle ust. 5 38 insolvenčního zákona o nárocích správce a podle ust. Š 418 odst. 5 téhož zákona ho zprostil funkce.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšínm řízení. V odvolání uvedla, že s napadeným usnesením nesouhlasí, a tvrdila, že splátkový kalendář plnila tak, že jednotlivé splátky skládala v hotovosti v bance, neboť sama nemá bankovní účet. Připustila současně, že tak vždy nečinila, a to proto, že trpí depresemi a častou ztrátou paměti. Na výzvy správce a soudu nereagovala údajně proto, že jim nebyla schopna porozumět. V závěru odvolání vyjádřila dlužnice zájem pokračovat v oddlužení, plnit splátkový kalendář a spolupracovat se správcem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 418 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinností podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ti) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm, c), byl-li kjeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddluženini je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí lí, že majetek dlužníka, aniž se příhHží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-lí mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 4). jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

1 VSFI l 549/ 2018 insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla li uplatněna podle Š 390a odst. 5 (odst. 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel, toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský Výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 8).

Ze spisu odvolací soud ověřil, že průběh řízení popsaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí iúdaje vněm uvedené odpovídají jeho obsahu. Pro rozhodnutí o odvolání dlužnice je však zásadní, že soud prvního stupně vrozporu sust. Š 418 odst. ? insolvenčního zákona vydal napadené usnesení a rozhodl o zrušení schváleného oddlužení, aniž by dlužníci (a správce) předvolal k jednání, na němž by projednal okolnosti plnění oddlužení a zjistil aktuální skuthVý stav. Tím zatížil řízení zmatečnostni vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a již odvolací soud nemůže reparovat.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219a odst. 1 písm. a) a b) a 5 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 7. března 2018

JUDr. Jiří Kareta v. i:. předseda senátu' 4 Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. Č/M/É'Z/