1 VSPH 349/2012-A-15
KSUL 74 INS 17761/2011 1 VSPH 349/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka: Bohumil Rýdl, nar. 19. února 1974, bytem Bynovec 107, Děčín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 17761/2011-A-10 ze dne 3. února 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 17761/2011-A-10 ze dne 3. února 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením uložil dlužníku povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 3.10.2011 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení konkursem. Dlužník měl závazky ve výši asi 413.000,-Kč, k 22.6.2011 ukončil živnostenskou činnost, jeho majetek tvořily toliko věci osobní potřeby a běžné vybavení domácnosti. Soud odkázal na § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), vyhlášku č. 313/2007 Sb. a uložil dlužníku povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že je schopen uhradit pouze částku 10.000,-Kč a že požadovanou částku není schopen uhradit. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle něhož insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Z obsahu insolvenčního návrhu a jeho příloh se podává, že dlužník má splatné závazky vůči 13 věřitelům ve výši přes 400.000,-Kč, jeho majetek tvoří toliko běžné vybavení domácnosti. Dlužník k 22.6.2011 ukončil výkon živnostenské činnosti.

Záloha na náklady insolvenčního řízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s.ř. ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku na osvobození od placení zálohy.

S ohledem na majetkové a finanční poměry dlužníka soud I. stupně nepochybil, když přistoupil k uložení povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení tak, aby pro další průběh řízení byly zajištěny materiální předpoklady. S ohledem na počet věřitelů, celkovou výši závazků a finanční možnosti dlužníka dospěl soud I. stupně rovněž ke správnému závěru, že pro úhradu prvotních nákladů insolvenčního řízení bude odpovídající záloha ve výši 30.000,-Kč a další náklady řízení budou hrazeny v závislosti na zpeněžení majetku dlužníka.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. března 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová