1 VSPH 345/2011-P39-24
KSPA 56 INS 4348/2009 1 VSPH 345/2011-P39-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Lamitek, s.r.o., sídlem Praha 1, Politických vězňů 14, IČ 25141619, o přihlášce pohledávky věřitele č. 39 SALVETIUM GmbH, sídlem SRN, Ingolstadt, Hofmillerstrasse 41, HRB 4943, zast. Mgr. Jiřím Vránou, advokátem, sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 33/1661, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 29. září 2010, č.j. KSPA 56 INS 4348/2009-P39-13,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 29. září 2010, č.j. KSPA 56 INS 4348/2009-P39-13 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 39 SALVETIUM GmbH (dále jen věřitel) ve výši 25.995.895,24 Kč se nepřihlíží, přihláška se odmítá a právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 7.1.2010 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 1.819.678,60 Kč, již následně několikrát doplňoval a měnil včetně zajištění, čímž se stala přihláška absolutně nepřehlednou a nepřezkoumatelnou . Proto dopisem ze dne 3.8.2010, jenž byl věřiteli doručen dne 9.8.2010, vyzvala správkyně JUDr. Ilona Dorková (dále jen správkyně) věřitele na opravu přihlášky ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení a zároveň ho poučila, že v případě, že přihláška pohledávky nebude řádně doplněna a opravena, nebude se k ní přihlížet. Dne 24.8.2010 (poslední den lhůty) obdržela správkyně žádost o prodloužení lhůty o 20 dní k doplnění přihlášky, které nevyhověla. Protože věřitel nedodržel správkyní určenou lhůtu pro doplnění přihlášky, postupoval soud I. stupně podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a přihlášku odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že přihlášku řádně doplnil podáními učiněnými od 10.5.2010 do 9.6.2010, že vše bylo řádně učiněno na předepsaných tiskopisech a že až z přezkumného jednání konaného dne 5.8.2010 se dozvěděl o existenci výzvy správkyně, která mu však nebyl doručena do jeho sídla, ale na osobní adresu jeho ředitele v Plzni. Z toho dovozoval, že mu nemohla běžet 15 denní lhůta k doplnění přihlášky. Nesouhlasil s tím, že mu správkyně neumožnila prodloužení lhůty, neboť nebylo v jeho silách dostát požadavku na doplnění přihlášky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud již dříve zaujal stanovisko (viz usnesení ze dne 2.12.2009 sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10), od kterého nemá důvod odchýlit se ani v souzené věci, totiž že pro odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán. To mimo jiné znamená, že v souladu s § 167 odst. 2 a § 157 odst. 2 o.s.ř. insolvenční soud v odůvodnění svého rozhodnutí, jímž přihlášku odmítá, vysvětlí, jaké nedostatky, jež přes výzvu správce nebyly odstraněny, přihláška měla. Tak tomu ale v souzené věci nebylo, neboť z obsahu napadeného usnesení nelze zjistit, které konkrétní vady přihlášky vedly insolvenční soud k závěru o správnosti postupu insolvenční správkyně a o existenci podmínek, za nichž je namístě přihlášku odmítnout.

Ze svazku přihlášky P39 odvolací soud nadto zjistil, že přihláškou ze dne 7.1.2010 doručenou soudu I. stupně téhož dne, přihlásil věřitel řádně 42 jednotlivých pohledávek v celkové výši 1 819 678,60 Kč (P39-1/1 až P39-1/44) a připojil k nim listinné důkazy (P39-1/45 až P39-1/211). Podáním ze dne 12.1.2010 (P39-2) přihlásil věřitel řádně dalších 41 jednotlivých pohledávek v celkové výši 5 701 965,20 Kč (P39-2/3 až P39-2/47) a připojil k nim listinné důkazy (P39-2/48 až P39-2/72). Podáním ze dne 19.1.2010 (P39-3) přihlásil věřitel řádně jen jednu pohledávku ve výši 16 099 532 Kč (P39-3/3 až P39-3/7) a připojil k ní listinné důkazy (P39-3/8 až P39-3/22). Podáním ze dne 9.6.2010 (P39-4) opravil věřitel přihlášku ze dne 7.1.2010 (oprava se týkala 42 pohledávek přihlášených pod č. P39-1, jež byly nově vyčísleny na 1 925 263 Kč. Podáním ze dne 9.6.2010 (P39-5) opravil věřitel přihlášku ze dne 12.1.2010 (oprava se týkala 17 pohledávek přihlášených pod č. P39-2, jež byly nově vyčísleny na 2 697 433,43 Kč). Podáním ze dne 8.6.2010 (P39-6) opravil věřitel přihlášku ze dne 19.1.2010 (oprava se týkala 1 pohledávky přihlášené pod č.

P39-3 nyní nově vyčíslené na 16 548 987 Kč). Bylo zjištěno, že ve svazku přihlášky je pod č. P39-7 až P39-9 duplicitně založeno jen to, co je v něm již založeno pod č. P39-4 až P39-6. Podáním ze dne 8.6.2010 (P39-10) uplatnil věřitel k dříve přihlášené pohledávce P39-3 její zajištění podle § 177 obč. zák.

Ačkoliv by se na prvý pohled-vzhledem k četnosti přihlášených pohledávek-mohl jevit přihláškový spis P39 poněkud nepřehledným, zastává odvolací soud názor, že v něm uvedené pohledávky přezkoumatelné jsou, neboť do seznamu přihlášených pohledávek lze zařadit především ty pohledávky, které byly-po svých posledních změnách-naposledy a včas změněny pod P39-4 až P39-6 a P39-10 (přihlašovací lhůta skončila dne 9.6.2010). Ničím nepodložený závěr správkyně a soudu I. stupně o jejich nepřezkoumatelnosti proto odvolací soud nesdílí.

Dále bylo zjištěno, že výzva správkyně ze dne 3.8.2010 (39-11/2) na paušální doplnění přihlášky je sama o sobě nepřezkoumatelná, neboť z ní nelze zjistit, kterých jednotlivých pohledávek (vyjma jedné pohledávky ve výši 15 874 642 Kč) se týká. Nadto byla nesprávně doručována osobě, která přihlášky jménem dlužníka podepsala (Antonínu Štefánkovi, Plzeň, Kralovická 1478/18), a nikoliv věřiteli jako účastníkovi insolvenčního řízení do jeho sídla, neboť ten jinou korespondenční adresu v přihláškách neuvedl. Pokud jde o správkyní určenou lhůtu k doplnění přihlášky stanovenou v její minimální zákonné délce 15 dnů (§ 188 odst. 2 IZ), považuje ji odvolací soud za nepřiměřeně krátkou v situaci, kdy přihláška obsahuje několik desítek samostatných nároků a kdy věřiteli-zahraniční právnické osobě sídlem v SRN-byla výzva učiněna jen v českém jazyce a navíc v době letních prázdnin.

Z výše uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle § 219a odst. 1 o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová