1 VSPH 342/2012-P1-10
KSPA 56 INS 7832/2011 1 VSPH 342/2012-P1-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem Prachovice, Obchodní 136, o odvolání věřitele č. 1: IT credit, s.r.o., sídlem Praha 8, Pernerova 494/48, IČO 26444437, zast. Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou, sídlem Olomouc, Legionářská 797/3, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 1. února 2012, č.j. KSPA 56 INS 7832/2011-P1-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 1. února 2012, č.j. KSPA 56 INS 7832/2011-P1-5, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužníka Dušana anonymizovano (dále jen dlužník) rozhodl, že odmítá přihlášku pohledávky věřitele č. 1: IT credit, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 24.804,41 Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 21.11.2011 (A-26) byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení a věřitelé byli vyzváni, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 22.12.2011, přičemž odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 783.812,87 Kč dne 30.6.2011 sice včas, avšak navýšil ji o úrok z prodlení ve výši 24.804,41 Kč až dne 6.1.2012, tedy opožděně. Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše s dovětkem, že věřiteli zůstává účastenství v řízení i nadále pro pohledávku ve výši 783.812,87 Kč.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Měl za to, že doplnění jeho přihlášky ze dne 3.1.2012 bylo učiněno v souladu s § 192 odst. 2 IZ, neboť jím bylo toliko vyčísleno příslušenství dříve přihlášené jistiny, a nešlo tedy o uplatnění nového (a tedy opožděného) nároku. Vysvětloval, že částka 24.804,41 Kč představuje úroky z prodlení ve výši 7,75 % p.a. z dlužné jistiny 783.812,87 Kč za dobu od 29.6.2011 (tj. ode dne následujícího po dni započtení pohledávky) do 22.11.2011 (tj. ke dni rozhodnutí o úpadku), jež dříve nemohl vyčíslit. Akcentoval, že úrok z prodlení je akcesorickým nárokem k jistině pohledávky, jež byla řádně a včas přihlášena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (publikované pod zn. R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp.zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužníka bylo zahájeno na návrh dlužníka, jenž došel insolvenčnímu soudu dne 9.5.2011. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 10.5.2011 v 8 hod. 33 min. Usnesením ze dne 21.11.2011 (A-26) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a stanovil lhůtu k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil následujícího dne v 15 hod. 7 min. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na čtvrtek 22.12.2011.

K otázce včasnosti uplatnění příslušenství pohledávky se Vrchní soud v Praze již dříve vyjádřil ve svém usnesení ze dne 13.2.2009, sp.zn. KSPA 48 INS 1646/2008, 1 VSPH 275/2008-B, když uzavřel, že chce-li věřitel dosáhnout toho, aby v insolvenčním řízení byly vedle dlužné jistiny uspokojovány i jeho pohledávky představující příslušenství jistiny (úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení či náklady spojené s uplatněním pohledávky), které vznikly do rozhodnutí o úpadku, musí takové jednotlivé nároky výslovně uplatnit včasnou přihláškou. Tomu odpovídají povinné náležitosti přihlášky vymezené co do údaje o výši pohledávky v § 21 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Dodatečné uplatnění příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky proto není změnou výše přihlášené pohledávky dle § 192 odst. 2 IZ, ale přihláškou nové pohledávky (pohledávky konkrétního příslušenství), jež je dle § 173 odst. 1 IZ včasná, jen je-li podána ve lhůtě k podávání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku.

V dané věci podal dne 30.6.2011 odvolatel přihlášku zajištěné pohledávky ve výši 783.812,87 Kč představující toliko dlužnou jistinu; její příslušenství (kolonka č. 26 zůstala nevyplněna) odvolatel neuplatnil (P1-1). Podáním ze dne 14.7.2011 (P1-2) změnil odvolatel ve své přihlášce toliko to, že přihlášenou pohledávku nadále uplatňuje jako nezajištěnou; její příslušenství (kolonka č. 9 zůstala nevyplněna) odvolatel stále neuplatnil. Odvolací soud dále zjistil, že až podáním ze dne 3.1.2012 doručeným insolvenčnímu soudu dne 6.1.2012 (P1-3), tedy po přihlašovací lhůtě, jež skončila dne 22.12.2011, uplatnil odvolatel nově příslušenství dříve přihlášené jistiny, a to úrok z prodlení ve výši 24.804,41 Kč za období od 29.6.2011 do 22.11.2011 (7,75 %).

Ze shora uvedených zjištění je zjevné, že odvolatel v přihlašovací lhůtě příslušenství přihlášené jistiny nepřihlásil. Závěr soudu I. stupně o opožděnosti přihlášených úroků z prodlení je tedy v dané věci správný a mínění odvolatele, aby se příslušenství považovalo automaticky za přihlášené již uplatněním jistiny, naopak zjevně správný není. Názor prezentovaný např. v usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.10.2008, sp.zn. KSOS 22 INS 1796/2008, 3 VSOL 125/2008-P13 (publikovaném pod zn. R 23/2010), dle něhož přihlášený věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, disponovat s výší přihlášené pohledávky spočívající v jejím snížení či zvýšení, se může prosadit jen tam, kde taková pohledávka byla zavčasu přihlášena. O takový případ však v souzené věci nešlo, když odvolatel ve svých (včasných) podáních P1-1 a P1-2 příslušenství jistiny nikdy neuplatnil.

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o části přihlášky odvolatele-v rozsahu opožděně přihlášeného příslušenství ve výši 24.804,41 Kč (P1-3)-rozhodl podle § 185 IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích. V Praze dne 20. března 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva