1 VSPH 341/2012-B-22
KSPA 56 INS 8722/2010 1 VSPH 341/2012-B-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem Sezemice, Smetanova 734, o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Ilony Dorkové, advokátky, sídlem Pardubice, tř. 17. listopadu 237, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 8. prosince 2011, č.j. KSPA 56 INS 8722/2010-B-17,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 8. prosince 2011, č.j. KSPA 56 INS 8722/2010-B-17, se v bodě II. výroku m ě n í tak, že se schvaluje odměna insolvenční správkyně JUDr. Ilony Dorkové ve výši 5.700,--Kč a náhrada jejích hotových výdajů ve výši 540,--Kč; v bodě III. výroku se m ě n í tak, že dlužník je povinen zaplatit insolvenční správkyni JUDr. Iloně Dorkové částku ve výši 5.160,--Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužníka Dušana anonymizovano (dále jen dlužník) pod bodem I. výroku vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka, pod bodem II. výroku schválil odměnu insolvenční správkyně JUDr. Ilony Dorkové (dále též správkyně) ve výši 1.800,--Kč (včetně DPH) a náhradu jejích hotových výdajů ve výši 180,--Kč (včetně DPH); celkem 1.980,--Kč (z toho již 1.080,--Kč uhrazeno), pod bodem III. výroku uložil dlužníkovi povinnost uhradit správkyni odměnu ve výši 900,--Kč (včetně DPH) do 15 dnů od právní moci usnesení a pod bodem IV. výroku zprostil JUDr. Ilonu Dorkovou funkce správkyně.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 29.9.2010 (A-11) rozhodl o úpadku dlužníka a povolení oddlužení, že usnesením ze dne 2.12.2010 (B-5) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (dlužník měl 5 nezajištěných věřitelů s pohledávkami ve výši 367.005,03 Kč) a že mu podáním ze dne 16.2.2011 a 22.7.2011 sdělila správkyně, že v lednu 2011 dlužník zcela uhradil zjištěné pohledávky, a to jednou řádnou splátkou (ve výši 11.951,--Kč) a jednou mimořádnou splátkou (ve výši 355.054,03 Kč). Protože z obsahu spisu shledal, že dlužník schválené oddlužení splnil, vzal soud I. stupně tuto skutečnost na vědomí (bod I. výroku usnesení) a zároveň rozhodl o zproštění správkyně z funkce (bod IV. výroku).

Pokud šlo o nároky správkyně, vyšel soud I. stupně z toho, že jí náleží odměna za 1 měsíc realizace plnění splátkového kalendáře ve výši 750,--Kč + 20 % DPH a paušální náhrada výdajů ve výši 150,--Kč + 20 % DPH, což jí dlužník již uhradil (celkem 1.080,--Kč). Protože správkyně rozdělovala i mimořádnou splátku, přiznal jí soud I. stupně podle § 38 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zvýšení odměny o dalších 900,--Kč včetně 20 % DPH a dlužníkovi uložil její doplacení, když správkyně další hotové výdaje nevyúčtovala.

Jen proti bodům II. a III. výroku usnesení se správkyně včas odvolala a požadovala, aby jí odvolací soud přiznal odměnu ve výši 12.000,--Kč + 20 % DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 2.400,--Kč + 20 % DPH za dobu od povolení oddlužení (tj. od září 2010) do vzetí na vědomí jeho splnění (tj. do prosince 2011). Uvedla, že po zjištění úpadku uskutečnila s dlužníkem dvě schůzky za účelem získání podkladů pro svoji další činnost, tj. pro sestavení soupisu podstaty a seznamu přihlášených pohledávek včetně jejich přezkoumání. Po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře provedla v lednu první splátku ze mzdy dlužníka, uskutečnila další schůzku s dlužníkem, na níž mu vysvětlila důsledky uhrazení celé dlužné částky z prostředků jeho manželky, a dne 1.2.2011 rozdělila dlužníkovu mimořádnou splátku mezi nezajištěné věřitele. Poté informovala soud o splnění oddlužení a požadovala navýšení své odměny na dvojnásobek, aniž by ji vyčíslila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Podle § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále též vyhláška) činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,--Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podle § 7 odst. 4 vyhlášky náleží insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150,--Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře; tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb.

O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem (popř. i za následnou takovou činnost, typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje dle § 5 vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.5.2011, č.j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27).

V období, kdy v důsledku úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníkovi zanikla jeho povinnost naložit se svými budoucími příjmy způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení splátkového kalendáře (§ 409 odst. 1 IZ), je zjevné, že insolvenční správce již neplní žádné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře (už nevyplácí nezajištěným věřitelům určené částky), neboť ten byl-v důsledku provedeného oddlužení-(fakticky) konzumován. Na věci nic nemění skutečnost, že insolvenční soud vezme splnění oddlužení na vědomí až pozdějším rozhodnutím, s jehož právní mocí je formálně spojeno ukončení (celého) insolvenčního řízení (§ 413 IZ), neboť oddlužení plněním splátkového kalendáře je splněno již dnem, kdy se nezajištěným věřitelům dostalo plného uspokojení jejich zjištěných nebo pravomocně určených pohledávek. Důsledkem uvedeného je nutně to, že po splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře nejsou event. správcovy nároky nadále kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ale za svoji činnost vykonanou v období po splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře do rozhodnutí o vzetí na vědomí splnění oddlužení, lze insolvenčnímu správci přiznat odměnu dle § 5 vyhlášky, tj. s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti, a náhradu hotových výdajů spojených s touto činností v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky.

Pro posouzení práva správkyně na odměnu a náhradu hotových výdajů jsou v dané věci právně významné tyto skutečnosti: -dne 29.9.2010 (A-11) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho oddlužení a dlužníkovi byla ustanovena správkyní JUDr. Ilona Dorková, -dne 2.12.2010 (B-5) bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, -ke dni 28.1.2011 došlo k prvnímu řádnému plnění podle splátkového kalendáře, -dne 1.2.2011 distribuovala správkyně nezajištěným věřitelům mimořádnou splátku dlužníka, čímž došlo k 100 % splnění splátkového kalendáře. Pokud jde o odměnu a náhradu hotových výdajů správkyně za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy za tu část insolvenčního řízení, jež není kryta paušálními částkami podle schváleného kalendáře, vyplývá z obsahu spisu, že správkyně v rozhodné době uskutečnila dvě schůzky s dlužníkem, sestavila soupis majetkové podstaty a seznam přihlášených pohledávek (B-3) a účastnila se schůze věřitelů a přezkumného jednání, na němž přezkoumala přihlášené pohledávky (B-4). Za tuto její činnost jí dle názoru odvolacího soudu náleží podle § 5 vyhlášky s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonané činnosti odměna ve výši 2.000,--Kč + 20 % DPH, tj. celkem 2.400,--Kč. Vzhledem k tomu, že správkyně žádné své hotové výdaje účelně vynaložené v souvislosti s řádným výkonem funkce nevyúčtovala, nelze jí za uvedené období přiznat ani jejich náhradu.

Pokud jde o nároky správkyně za období od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy za období prosince 2010 (oddlužení bylo schváleno dne 2.12.2010) do února 2011 (poslední výplatu nezajištěným věřitelům správkyně provedla dne 1.2.2011), náleží správkyni dle § 3 písm. b) vyhlášky pravidelná paušální odměna ve výši 3 x 750,--Kč a dle § 7 odst. 4 vyhlášky náhrada hotových výdajů ve výši 3 x 150,--Kč, což činí s připočtením 20 % DPH celkem 3.240,--Kč.

V období po splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře (tj. od března 2011) do vydání usnesení o splnění oddlužení (prosinec 2011) správkyně učinila vůči insolvenčnímu soudu jen dvě podání, v nichž mu sdělovala splnění oddlužení (B-15, B-16). Za tuto její činnost jí dle názoru odvolacího soudu náleží podle § 5 vyhlášky s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonané činnosti odměna ve výši 500,--Kč + 20 % DPH, tj. celkem 600,--Kč. Vzhledem k tomu, že správkyně žádné své hotové výdaje účelně vynaložené v souvislosti s řádným výkonem funkce nevyúčtovala, nelze jí za uvedené období přiznat ani jejich náhradu.

Na základě těchto svých zjištění a veden závěry vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání bylo podáno důvodně, neboť správkyni vznikl nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 6.240,--Kč včetně DPH, z nichž bylo podle splátkového kalendáře zapraveno jen 1.080,--Kč. Protože v insolvenčním řízení dlužník nesložil zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 108 IZ), z níž by je bylo lze uspokojit, je na dlužníkovi, aby správkyni doplatil schodek ve výši 5.160,--Kč.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadených bodech II. a III. výroku změnil; ostatní body I. a IV. výroku usnesení zůstaly odvoláním nedotčeny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. března 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva