1 VSPH 34/2014-B-27
KSPH 41 INS 2517/2013 1 VSPH 34/2014-B-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina v insolvenní vČci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Oha e 108, o odvolání JUDr. Ji ího Vody, LL.M., advokáta, sídlem Praha 9, Peluškova 1442, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2013, .j. KSPH 41 INS 2517/2013-B-21,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2013, .j. KSPH 41 INS 2517/2013-B-21, se m Č n í jen tak, že se odvolanému insolvennímu správci JUDr. Ji ímu Vodovi, LL.M., uruje odmČna ve výši 8.470,-K.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze v insolvenním ízení dlužnice Marie anonymizovano (dále jen dlužnice) p iznal odvolanému insolvennímu správci JUDr. Ji ímu Vodovi, LL.M., (dále jen odvolatel) náhradu jeho hotových výdaj ve výši 3.063,72 K a odmČnu ve výši 2.722,50 K.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že usnesením ze dne 16.4.2013 (A-14) ustanovil odvolatele do funkce insolvenního správce a že usnesením ze dne 7.6.2013 (B-8) vzal na vČdomí rozhodnutí sch ze vČ itel z téhož dne o jeho odvolání z této funkce a potvrdil ustanovení nového insolvenního správce JUDr. ŠtČpána KratČny. Soud I. stupnČ citoval § 38 a § 303 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) a právní závČry vyjád ené v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.8.2010, .j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19, podle nichž vČc posuzoval. Konstatoval, že odvolatel podáním ze dne 25.11.2013 (B-20) vyútoval své hotové výdaje ástkou 3.513,72 K vetnČ DPH na cestovném a na poplatku depozitá i cenných papír . Vyšel ze zjištČní, že odvolatel ani p es výzvu nedoložil paušálnČ uplatnČnou náhradu svých hotových výdaj ve výši 544,50 K, a že odvolateli náleží odmČna za dobu od ustanovení do funkce insolvenního správce (od 4/2013) do doby jeho odvolání z této funkce (do 6/2013), tedy za 3 mČsíce jeho innosti podle § 3 písm. b) vyhlášky . 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) ve výši 3x 750 K s p ipotením 21 % DPH. Proto odvolateli p iznal ádnČ vyútované a úelnČ vynaložené hotové výdaje jen v ástce 3.063,72 K a odmČnu za dobu 3 mČsíc v celkové výši 2.722,50 K (vetnČ DPH). Jen proti výši p iznané odmČny se odvolatel vas odvolal a požadoval, aby odvolací soud v tomto rozsahu napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení nebo aby mu uril odmČnu alespo ve výši 17.000,-K + DPH. Argumentoval p edevším tím, že odmČna by mu mČla být urena dle § 6 vyhlášky s p ihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náronosti jeho innosti, což soud I. stupnČ dostatenČ nereflektoval, když akcentoval toliko délku doby jeho innosti. Uvedl, že v poátení fázi insolvenního ízení vykonával celou adu inností (celkem 29 hodin práce), zejména zjiš oval majetek dlužnice (7 hodin práce), p ezkoumal 17 p ihlášek pohledávek v celkové výši 7.320.812,68 K (19 hodin práce), jednal s dlužnicí (3 hodiny), sestavil zprávu pro rozhodnutí o schválení oddlužení a identifikoval jeden p evod nemovitosti, jenž bylo pot eba po dlužnicí vysvČtlit. Poukazoval na to, že v p ípadČ konkursu je po 1.1.2014 urena odmČna správce též z potu p ihlášených vČ itel po 1.000,-K a že hodnota majetku podstaty iní 6 milión K. Proto považoval stanovenou odmČnu za nep imČ enČ nízkou.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i ízení jemu p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Soud I. stupnČ správnČ na vČc aplikoval § 38 a § 303 IZ, podle nichž rozhodoval o právu odvolatele na odmČnu za výkon funkce insolvenního správce za období od povolení oddlužení (co byl odvolatel ustanoven do této funkce) do schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e (resp. do rozhodnutí sch ze vČ itel o tom, že se odvolatel z funkce správce odvolává a novým správcem se ustanovuje jiná osoba). Soud I. stupnČ p itom správnČ vyšel též z právního názoru odvolacího soudu, jenž byl vyjád en usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.8.2010, .j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19, dle nČhož ve vztahu k innosti správce p ed rozhodnutím o schválení oddlužení splátkovým kalendá em náleží insolvennímu správci též odmČna i za úkony uinČné p ed úinností splátkového kalendá e (shodnČ k tomu viz též usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.3.2011, sp.zn. MSPH 79 INS 14408/2010, 3 VSPH 161/2011-B).

P i posouzení výše této odmČny je však odvolací soud-na rozdíl od soudu I. stupnČ-toho názoru, že je t eba ji urit dle § 5 vyhlášky tedy s p ihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náronosti správcem vykonané innosti. Ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky o paušální mČsíní odmČnČ ve výši 750 K, jež soud I. stupnČ na vČc nesprávnČ aplikoval, lze použít jen p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e za každý zapoatý kalendá ní mČsíc trvání úink schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e a nelze je aplikovat na innost insolvenního správce za p edcházející období.

Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud ovČ il rozsah innosti odvolatele za období, kdy vykonával funkci insolvenního správce, a s p ihlédnutím k vyútování odvolatele ze dne 29.10.2013 (B-18) a k obsahu jeho odvolání ze dne 18.12.2013 (B-23) zjistil, že odvolatel vykonával funkci správce 3 mČsíce, zjiš oval majetek dlužnice (viz zpráva odvolatele o stavu ízení ze dne 31.5.2013 založená na B-1), sestavil soupis majetkové podstaty (B-3) a seznam p ihlášených pohledávek (B-2), úastnil se p ezkumného jednání (B-4), na nČmž p ezkoumal (uznal) p ihlášené pohledávky 16 vČ itel , a sch ze vČ itel , na níž došlo k jeho odvolání. Se z etelem ke shora zjištČné délce doby, rozsahu a náronosti odvolatelem vykonané innosti dospČl odvolací soud k závČru, že adekvátní výše jeho odmČny urená podle § 5 vyhlášky iní 7.000,-K, což s p ipotením 21 % DPH (§ 38 odst. 1 IZ) iní celkem 8.470,-K.

K odvolací argumentaci t eba dodat, že odvolateli nelze p iznat odmČnu ve výši, v jaké by ji bylo lze urit v p ípadČ, že by úpadek byl ešen konkursem, nebo v dané vČci je úpadek dlužnice ešen oddlužením, ani ve výši urené podle vyhlášky ve znČní úinném od 1.1.2014, nebo dle l. II. bodu 1. p echodných ustanovení novely . 398/2013 Sb., lze odvolateli urit odmČnu dle vyhlášky ve znČní úinném do 1.1.2014, když v dané vČci bylo do dne nabytí úinnosti novely (1.1.2014) již vydáno rozhodnutí o zp sobu ešení úpadku dlužnice ze dne 16.4.2012 (A-14).

Z tČchto d vod odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a usnesení zmČnil jen v rozsahu výše odmČny p iznané odvolateli, když v rozsahu soudem I. stupnČ p iznané výše náhrady hotových výdaj odvolatele z stalo usnesení odvoláním nedoteno.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání p ípustné (§ 238 odst. 1 písm. c) o.s. .).

V Praze dne 14. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva