1 VSPH 34/2011-P27-10
MSPH 95 INS 11043/2010 1 VSPH 34/2011-P27-10

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka SLOVIMEX Praha, s.r.o., sídlem Praha 4, Jemnická 13, o odvolání Lidové tvorby, družstva umělecké výroby, sídlem Uherský Brod, Vazová 2497, zastoupeného JUDr. Danou Berkovou, advokátkou, sídlem Uherský Brod, Rolnická 2190, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2010, č.j. MSPH 95 INS 11043/2010-P27-3,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2010, č.j. MSPH 95 INS 11043/2010-P27-3, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka SLOVIMEX Praha, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením ze dne 22.11.2010 č.j. MSPH 95 INS 11043/2010-P27-3 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele Lidové tvorby, družstva umělecké výroby (dále jen odvolatel) se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 12.10.2010 (A-14) rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, aby své dosud v insolvenčním řízení nepřihlášené pohledávky za dlužníkem přihlásili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Současně je poučil o tom, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne v 16:05 hodin. Soud I. stupně cituje § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zjistil, že věřitelé mohli své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení nejpozději do dne 11.11.2010. Protože mu přihláška pohledávky odvolatele byla doručena až dne 18.11.2010, soud I. stupně ji jako opožděnou odmítl.

Toto usnesení Městského soudu v Praze napadl odvolatel včasným odvoláním a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a prominul mu zmeškání přihlašovací lhůty, kterou zmeškal o 7 dní, když dne 18.11.2010 podal do soudní podatelny přihlášku pohledávky ve výši 59 628 Kč. Poukazoval na to, že o rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka nevěděl ani Obvodní soud pro Prahu 4, u něhož dne 6.9.2010 podal žalobu proti dlužníkovi, když mu dne 15.10.2010 doručil ve věci vydaný platební rozkaz, v důsledku čehož přestal být obezřetný při prohlížení insolvenčního rejstříku. Z toho dovozoval, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby byl opatrnější než obecné soudy, neboť se v prvé řadě musí starat o to, aby měl co vyrábět a komu své zboží prodat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Z obsahu spisu vyplývá, že dané insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu dlužníka dne 23.9.2010 u Městského soudu v Praze, jenž usnesením ze dne 12.10.2010, č.j. MSPH 95 INS 11043/2010-A-14 (zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne), rozhodl o úpadku dlužníka a současně stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 4 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek. Předmětné usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, jež byla opatřena řádným poučením o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. V této výzvě je výslovně uvedeno, že přihlášky se podávají u Městského soudu v Praze (tj. u podepsaného soudu, u nějž insolvenční řízení probíhá), a je z ní také patrné, že v insolvenčním řízení lze přihlížet jen k pohledávkám přihlášeným u tohoto insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě (počínající běžet od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, kdy dle § 89 odst. 1 IZ nabývá účinků), jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do tohoto řízení.

Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku ze dne 12.10.2010 v daném případě ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. počala běžet následujícího dne po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (tj. ode dne 13.10.2010) a její poslední den připadl na čtvrtek 11.11.2010. Ve shodě s obsahem odvolání ze spisu plyne, že odvolatel podal svoji přihlášku pohledávek za dlužníkem na předepsaném formuláři do soudní podatelny opožděně až dne 18.11.2010. Na věci nic nemění okolnost, že o rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka patrně nevěděl Obvodní soud pro Prahu 4 a že odvolatel v důsledku toho pozorně nesledoval insolvenční rejstřík.

Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky odvolatele je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška odvolatele podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Odvolací soud proto shodně jako soud I. stupně dospěl k závěru, že ohledně přihlášky odvolatele nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a byly tak dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ. Proto postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 12. ledna 2011

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová