1 VSPH 336/2011-A-23
MSPH 59 INS 2716/2011 1 VSPH 336/2011-A-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Window Holding, a.s., identifikační číslo 28436024, se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, o návrhu insolvenčního věřitele TREGO In, s.r.o., identifikační číslo 64944212, Komunardů 309/6, 170 00 Praha 7-Holešovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2716/2011-A-14 ze dne 10. března 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2716/2011-A-14 ze dne 10. března 2011 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž budou zrušeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména poukázal na to, že usnesením ze dne 22.2.2011 (A-6) byla vyslovena místní nepříslušnost soudu k rozhodnutí o úpadku, protože dlužník má sídlo v obvodu Krajského soudu v Praze.

Návrhem na nařízení předběžného opatření podaným u Krajského soudu v Praze dne 2.3.2011 se dlužník domáhal nařízení předběžného opatření k odklizení účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 82 odst. 1 IZ, neboť návrh považoval za šikanózní.

Městský soud v Praze dovodil, že s ohledem na možné prodlení je třeba mimořádně o podaném návrhu na předběžné opatření rozhodnout, přičemž vyslovil, že nepříslušný soud nemůže předběžným opatřením zrušit účinky zahájeného insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a zejména namítal, že se soud nezabýval věcnými důvody návrhu na nařízení předběžného opatření, že v průběhu odstraňování nedostatku podmínek řízení, mezi které spadá i nedostatek místní příslušnosti, může soud zpravidla pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé (§ 104 odst. 2 o.s.ř.) a odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 26 Cdo 1533/2001 a sp.zn. 23 Cdo 4589/2009, který rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření nepovažuje za rozhodnutí ve věci samé. Z toho dlužník dovozoval možnost soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodnout. Dodal, že účinky insolvenčního řízení již způsobily škodu spočívající ve vyřazení dlužníka ze soutěže o dodávku dlužníkových výrobků. Z výše uvedených důvodů proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a předběžné opatření nařídil. -2-MSPH 59 INS 2716/2011

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle § 105 odst. 2 o.s.ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 22.2.2011 vydal soud I. stupně usnesení č.j. MSPH 59 INS 2716/2011-A-6, kterým vyslovil svoji místní nepříslušnost k rozhodování ve věci insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku, přičemž v bodě II. výroku nařídil, aby po právní moci tohoto usnesení byla věc postoupena místně příslušnému Krajskému soudu v Praze. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22.3.2011.

S ohledem na skutečnost, že Městský soud v Praze své zamítavé rozhodnutí postavil toliko na své místní nepříslušnosti a blíže nezdůvodněné argumentaci, že požadované předběžné opatření nařídit nelze, odvolací soud za dané právní úpravy napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc mu dle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová