1 VSPH 335/2013-A-17
KSPH 41 INS 29020/2012 1 VSPH 335/2013-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolven ní vďci dlužnice: Eva Polomisová, nar. 10. prosince 1947, bytem Votice, Šrámkova 495, zast. JUDr. Pavlem Sokolem, advokátem se sídlem Tábor, Nerudova 3078, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 41 INS 29020/2012-A-12 ze dne 24. ledna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 41 INS 29020/2012-A-12 ze dne 24. ledna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnďní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolven ní návrh dlužnice.

V od vodnďní usnesení soud zejména uvedl, že dne 21.11.2012 mu byl doru en insolven ní návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužnice v insolven ním návrhu uvedla, že má 17 penďžitých závazk v celkové výši 654.742,-K , které není schopna splácet po dobu delší t í mďsíc .

Soud mďl za to, že dlužnice konkrétnď nevylí ila skute nosti, které by osvďd ovaly její úpadek, zejména neuvedla konkrétní údaje o svých vď itelích a jejich pohledávkách, neuvedla výši a splatnost pohledávek vď itel . Ohlednď splatnosti závazk nebylo lze použít ani p iložený seznam závazk . Proto soud insolven ní návrh dlužnice postupem podle § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice v as odvolala. Namítala, že insolven ní návrh a p ílohy splěovaly všechny zákonné náležitosti podle § 103 IZ a § 104 IZ, že ozna ila všechny své vď itele. Dlužnice namítala nep ezkoumatelnost napadeného usnesení a že závďry soudu jsou obecné a nekonkrétní. Domnívala se, že insolven ní návrh splěoval náležitosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) IZ, § 3 odst. 2 písm. b) IZ a § 3 odst. 3 IZ. Proto dlužnice navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vďc vrátil soudu I. stupnď k dalšímu ízení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospďl p itom k následujícím zjištďním a závďr m: -2-KSPH 41 INS 29020/2012

Podle § 97 IZ insolven ní ízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolven ní návrh dojde vďcnď p íslušnému soudu (odst. 1). Insolven ní návrh je oprávnďn podat dlužník nebo jeho vď itel; jde-li o hrozící úpadek, m že insolven ní návrh podat jen dlužník (odst. 3).

Podle § 103 IZ insolven ní návrh musí kromď obecných náležitostí podání obsahovat ozna ení insolven ního navrhovatele a ozna ení dlužníka, kterého se týká, pop ípadď ozna ení jejich zástupc . Fyzická osoba musí být ozna ena jménem, p íjmením a bydlištďm, a v p ípadď, že jde o podnikatele, též identifika ním íslem. Právnická osoba musí být ozna ena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifika ním íslem (odst. 1). V insolven ním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skute nosti, které osvďd ují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skute nosti, ze kterých vyplývá oprávnďní podat návrh, není-li insolven ním navrhovatelem dlužník, ozna eny d kazy, kterých se insolven ní navrhovatel dovolává a musí z nďj být patrno, eho se jím insolven ní navrhovatel domáhá (odst. 2).

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více vď itel a b) penďžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tď splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit.

Podle odstavce druhého téhož paragrafu se má za to, že dlužník není schopen plnit své penďžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých penďžitých závazk , nebo b) je neplní po dobu delší 3 mďsíc po lh tď splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení nďkteré ze splatných penďžitých pohledávek v i dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolven ní soud.

Chce-li dlužník navrhnout, aby jeho úpadek, pop . hrozící úpadek, byl ešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolven ním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ). Návrh na povolení oddlužení lze podle § 390 odst. 2 IZ podat pouze na formulá i, jehož náležitosti stanoví provádďcí právní p edpis (vyhláška . 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatnď zve ejnďna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Formulá návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 IZ umožěuje, aby byl využit k sou asnému podání insolven ního návrhu, a to prost ednictvím jeho kolonky . 6, jež v souladu s náležitostmi insolven ního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 IZ p edpokládá vyplnďní údaje o tom, eho se jím dlužník domáhá, a uvedení d vod tohoto návrhu, tj. vylí ení rozhodujících skute ností, které úpadek i hrozící úpadek dlužníka osvďd ují. -3-KSPH 41 INS 29020/2012

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolven ní návrh a sou asnď navrhnout povolení oddlužení, m že insolven ní návrh podat bu s využitím formulá e, anebo tak m že u init samostatným podáním, p i emž v obou p ípadech se tak musí stát p edepsaným zp sobem, jenž popsán shora. Nutno zd raznit, že zákonné náležitosti insolven ního návrhu, jímž se insolven ní ízení dlužníka zahajuje, nelze zamďěovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž p edstavuje pouze dlužník v návrh na zp sob ešení úpadku, jehož zjištďní se insolven ním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolven ního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení nahrazeny.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a ur itý insolven ní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména ádnými seznamy svého majetku a závazk ). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolven ní návrh vyvolat v pomďrech dlužníka nebo t etích osob-je nutno i v p ípadď insolven ního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem p edepsaném ádném vylí ení rozhodujících skute ností, které osvďd ují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ).

Co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkovď úpadku i hrozícím úpadku, jež jeho insolven ní návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako sou ást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o vď itelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových pomďrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazk , které spolu s insolven ním návrhem (co jeho obligatorní p ílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ až c/ IZ) p edložil. To však za p edpokladu, že tyto seznamy jsou ádné-tj. opat ené náležitostmi p edepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném smďru) p ihlížet. K tomu nutno zd raznit, že ke splnďní povinnosti p edložit p edmďtné seznamy neslouží údaje o majetku a závazcích obsažené v jiných kolonkách formulá e návrhu na povolení oddlužení-jejich vyplnďním dlužník naplěuje jen obsahové požadavky tohoto návrhu. Seznamy majetku a závazk formulá výslovnď avizuje jako jednu z povinných p íloh insolven ního návrhu. Proto formulá v kolonkách . 12-17 (ani v jiné své ásti) splnďní speciálních náležitostí, jež p íslušejí tďmto seznam m, nep edepisuje a údaje vyplnďné v kolonkách . 12-17 náležitosti seznam závazk a majetku nemají.

Podle § 104 IZ v seznamu závazk je dlužník povinen jako své vď itele ozna it všechny osoby, o kterých je mu známo, že v i nďmu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které v i nďmu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatěují. Jsou-li vď iteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvo í s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skute nosti výslovnď uvést. Dlužník v seznamu závazk stru nď uvede, které z pohledávek svých vď itel popírá co do d vodu nebo co do výše a pro (odst. 3). P edložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovnď v nich uvést, že jsou správné (odst. 4). Soudní praxe pak dovodila, že z ustanovení § 104 odst. 3 IZ nevyplývá povinnost uvést v seznamu závazk i negativní vymezení skute nosti, že žádný vď itel není osobou dlužníkovi blízkou, dlužník nepopírá žádnou z evidovaných pohledávek a nemá žádného -4-KSPH 41 INS 29020/2012 oddďleného vď itele (blíže usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.6.2009, sp.zn. KSOS 33 INS 1974/2009, 2 VSOL 146/2009-A).

V seznamu majetku je dlužník povinen ozna it jednotlivď sv j majetek, v etnď pohledávek. U pohledávek stru nď uvede skute nosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovnď se dále vyjád í k jejich dobytnosti. U majetku, v etnď pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné ízení, nebo ohlednď nichž již bylo p íslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato ízení (rozhodnutí) ozna í (§ 104 odst. 2 IZ).

Ustanovení § 128 odst. 1 IZ stanoví, že insolven ní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neur itý, insolven ní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokra ovat v ízení; u iní tak neprodlenď, nejpozdďji do 7 dn poté, co byl insolven ní návrh podán. Ustanovení § 43 ob anského soudního ádu (dále jen o.s. .) se nepoužije.

K citované právní úpravď t eba zd raznit závďry soudní praxe (sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSCR 7/2008-A-16, ze dne 26.2.2009), podle nichž vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolven ní návrh vyvolat v pomďrech dlužníka, nelze povinnost vylí it rozhodující skute nosti osvďd ující úpadek dlužníka považovat za splnďnou tam, kde insolven ní navrhovatel ohlednď tďchto skute ností odkáže na listinu, kterou p ipojí k insolven nímu návrhu jako p ílohu.

Z obsahu insolven ního návrhu odvolací soud zjistil, že dlužnice v rámci kolonky . 21 formulá e návrhu na povolení oddlužení uvedla, že v sou asné dobď má 17 vď itel s pohledávkami v celkové výši asi 654.742,-K , které jsou delší po dobu po splatnosti a navyšují se o p íslušenství. Dlužnice dodala, že ze svých p íjm není schopna své závazky v plném rozsahu hradit, z ehož dovozovala sv j úpadek. V seznamu majetku dlužnice uvedla, že vlastní nemovitost parc. . 725/3 zapsanou na LV . 416 pro obec Votice, katastrální území Votice, zapsáno u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, Katastrální pracovištď Benešov, kterou pronajímá za ro ní nájemné ve výši 300,-K .

Dlužnice však v rámci kolonky . 21 ádnď neozna ila své vď itele názvem, identifika ním íslem a sídlem, neuvedla konkrétní výši závazk v i jednotlivým vď itel m ani okamžik jejich splatnosti, p i emž tyto údaje nebylo lze nahradit ani údaji uvedenými v seznamech majetku a závazk . Ur ení výše a splatnosti pohledávek vď itel je d ležité, protože v souladu s § 3 IZ lze v insolven ním ízení uplatnit toliko pohledávky po splatnosti déle než 30 dn (§ 3 odst. 1 písm. b) IZ), a dále s institutem splatnosti pohledávek po dobu delší 3 mďsíc nakládá ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) IZ jako s jedním z p ípad úpadku ve formď platební neschopnosti. Splatnost pohledávek proto musí být v insolven ním návrhu ádnď vyjád ena, protože dlužník m že mít v i vď itel m i nesplatné závazky.

Z výše uvedených d vod odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s. . jako vďcnď správné potvrdil. -5-KSPH 41 INS 29020/2012

Pro úplnost odvolací soud dodává, že toto rozhodnutí nezakládá p ekážku vďci rozsouzené, a proto dlužnici nic nebrání v tom, aby po právní moci tohoto usnesení podala insolven ní návrh znova a ádnď.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 8. b ezna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva