1 VSPH 332/2010-P44-11
KSCB 25 INS 1337/2009 1 VSPH 332/2010-P44-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: ORTODUM, s.r.o., identifikační číslo 25735969, se sídlem v Humpolci, Pražská 489, o odvolání věřitele: VHH THERMONT, s.r.o., identifikační číslo 25878778, se sídlem Troubelice 352, zast. Mgr. Martinou Vévodovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Slovenská 12, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 1337/2009-P44-5 ze dne 22. ledna 2010

takto:

Odvolání věřitele VHH THERMONT, s.r.o. se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 1337/2009-P44-5 ze dne 22. ledna 2010 v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele VHH THERMONT, s.r.o., a v bodě II. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí se účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitel do řízení přihlásil pohledávku ve výši 386.579,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem i dlužníkem, a žaloba na určení popřené pohledávky nebyla v zákonné lhůtě podána.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a v odvolání uvedl, že je odůvodní ve lhůtě 15 dnů, což však neučinil ani k výzvě soudu ze dne 10.3.2010.

Podle ustanovení § 211 a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Protože podané odvolání neobsahovalo odůvodnění a soud v odvolacím řízení nemohl pro tento nedostatek pokračovat, postupoval podle § 211 ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 6. května 2010

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: V. Chalupová