1 VSPH 331/2012-P5-12
KSPA 59 INS 10282/2011 1 VSPH 331/2012-P5-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice: Kateřina Pešková, nar. 5. října 1980, bytem Biskupice 12, Třemošnice, o odvolání věřitelky č. 5 Dany Holečkové, nar. 8. srpna 1960, bytem Smrková 362, Pchery, zast. JUDr. Petrem Folprechtem, advokátem se sídlem Michelská 81, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 10282/2011-P5-5/celk.2 ze dne 5. prosince 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 10282/2011-P5-5/celk.2 ze dne 5. prosince 2011 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitelky Dany Holečkové ve výši 475.526,-Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením rozhodl, že přihláška pohledávky věřitelky se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 20.7.2011 (A-7) rozhodl o úpadku dlužnice a vyzval věřitele, aby své dosud v insolvenčním řízení nepřihlášené pohledávky za dlužnicí přihlásili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, tedy ve lhůtě do 19.8.2011. Z podacího razítka podatelny soudu plyne, že přihláška byla soudu doručena dne 26.8.2011 v 7:00 hodin, tedy opožděně. Proto soud přihlášku postupem podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitelka včas odvolala, namítala, že přihlášku soudu zaslala do 19.8.2011, že soud nezdůvodnil, proč je na přihlášce razítko ze dne 26.8.2011, když od odeslání přihlášky uplynul celý týden. Věřitelka se domnívala, že přihláška zapadla a podatelna ji razítkem označila až po jejím nálezu. Dále namítala, že soud dosud nereagoval na podanou žalobu, ve které je mimo jiné soudu vytýkáno, že dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí ve věci přihlášky. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp.zn. I. ÚS 2536/08).

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 20.7.2011 (A-7) rozhodl soud I. stupně o úpadku dlužnice a současně stanovil, aby její věřitelé přihlašovali pohledávky za dlužnicí ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, tedy ve lhůtě do 19.8.2011. Předmětné usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, jež byla opatřena řádným poučením o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ.

Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. počala běžet následujícího dne po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (tj. ode dne 21.7.2011) a její poslední den připadl na 19.8.2011.

Podle § 136 odst. 2, 05/2001-Org. instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, k podáním došlým poštou připojí zaměstnanec podatelny obálku. Dojde-li v jedné obálce více podání, připojí se obálka k tomu z nich, u něhož pro posouzení, zda lhůta byla zachována nebo z jiných důležitých důvodů, je třeba znát přesné datum, kdy podání bylo odevzdáno na poštu. Na ostatní podání učiní záznam: "obálka připojena k------podle poštovního razítka podáno na poštu dne----" a připojí svůj podpis. Není-li obálky třeba k důkazu, kdy podání bylo podáno na poštu, vedoucí soudní kanceláře obálku ze spisu vyřadí.

Odvolací soud dotazem na soud I. stupně zjistil, že se ve spise nenachází obálka přihlášky pohledávky, ze které by bylo lze zjistit datum podání přihlášky k poštovní přepravě. Na přihlášce pohledávky je uvedeno jako datum sepsání 16.8.2011. Věřitelka jak v odvolání, tak v žalobě ze dne 12.10.2011 o určení, že pohledávka v insolvenčním řízení trvá, tvrdila, že přihlášku podala k poštovní přepravě do uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek stanovené usnesením o úpadku. Protože je zřejmé, že přihláška pohledávky byla na soud I. stupně doručena prostřednictvím poštovní přepravy, což plyne i z razítka soudu I. stupně, nemůže jít k tíži věřitelky skutečnost, že není možno dohledat obálku přihlášky pohledávky a zjistit, zda byla odeslána včas.

Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil napadené usnesení tak, že se přihláška pohledávky odvolatelky neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. března 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva