1 VSPH 330/2018
č. i-KSPH 68 INS 2893/2017 1 VSPH 330 /2018 B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníků: a) Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravcova 856, 280 02 Kolín, b) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravcova 856, 280 02 Kolín,

0 odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 68 INS 2893 / 2017 B 26 ze dne 24. ledna 2018 takto: Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení vedeném na majetek Pavlíny anonymizovano a Jaroslava Vašinky (dále jen dlužníci) usnesením č. j KSPH 68 INS 2893/ 2017 13 26 ze dne 24. 1. 2018 vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce PhDr. Pavel Kórner, Ph.D. (dále jen správce) vydal výtěžek zpeněžení nemovitostí parc. č. 211, č. p. 194 a parc. č. 131/29 v k.ú. Dobřichov zapsaných na LV č. 226 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kolín (dále jen nemovitosti) zajištěným věřitelům Wústenrot hypoteční banka, a. 3. ve výši 1149848, 30 Kč a KAUTELA FINANCE, s. r. o. ve výši 731 453 Kč (bod I. výroku), uložil mu provést úkony s tím spojené (bod II. výroku) a přiznal mu zálohu na odměnu za zpeněžení ve výši 151.554,98 Kč. V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 15. 3 .2017 (č. d. A 10) rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 1. 6. 2017 (č. d. B 12) schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 5. 1. 2018 ho správce požádal o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěným věřitelům. O podání návrhu vyrozuměl soud dlužníky a věřitele vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 10. 1. 2018, žádný z nich proti němu ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění nepodal námitky. Dále soud konstatoval, že souhrn zajištěných pohledávek zajištěných věřitelů činil 1.881.301,30 Kč a nemovitosti byly zpeněženy za 2.200.000 Kč, přičemž náklady spohjené se zpeněžením a jejich správou činily 112.032,79 Kč. Cituje ust. Š 298 odst. 2 a odst. 4 insolvenčního zákona, rozhodl soud o vydání výtěžku zpeněžení, jak uvedeno shora s tím, že podle ust. $ 38 odst. 4 téhož zákona rozhodl o přiznání zálohy na odměnu správce. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze, a to výslovně v rozsahu bodu I. výroku, se dlužníci odvolali a požadovali, aby odvolací soud zrušil platnost úvěrové smlouvy, již dne 25. 2. 2016 uzavřeli se zajištěným věřitelem KAUTELA FINANCE, s. r. 0., aby zrušil zástavní smlouvu vycházející zúvěrové smlouvy, zajistil vyškrtnutí KAUTELA FINANCE, s. r. 0. ze seznamu věřitelů a zajistil vrácení peněz vyplacených společnosti s ručením omezeným KAUTELA FINANCE, s. r. o. V odvolání argumentovali tím, že dodatečně pochopili, že se stali obětí podvodu ze strany jednatele KAUTELA FINANCE, s. r. o. Jindřicha Němce a jeho

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. l. V 01 1; JJU/ aun) známého Matouše Vavrdy, a dne 29. 8. 2017 proto podali na Policii ČR trestní oznámení, v němž okolnosti transakce podrobně popsali.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda za situace, kdy dlužníci nepodali námitky proti návrhu správce na vydání výtěžku zpeněžení ze dne 5. 1. 2018, ač je o oprávnění podat proti němu do 7 dnů od zveřejnění návrhu vyrozuměl insolvenční soud vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 10. 1. 2018 (č. d. B 25), jsou oprávněni podat proti shora uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Podle ust. Š 201 občanského soudního řádu může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Podle ust. Š 298 insolvenčního zákona mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce a částky připadající na uspokojení osoby podle odstavce 8 vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2, mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle ust. Š 157 odst. 1 insolvenčního zákona uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle ust. Š 230 odst. 3 insolvenčního zákona nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odst. 5). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7). Vpřípadě, že je zpeněžena jednotka vdomě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů podle odstavce 1, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení. Ze shora citovaných ustanovení je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud prvního stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle ust. $ 14 odst. 1 insolvenčního zákona jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku) jen ti, kteří proti návrhu správce včas brojili svými námitkami. Opačný výklad, dle něhož by měl legitimaci k odvolání i dlužník, jenž proti návrhu správce nepodal žádné námitky, by byl dle názoru odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Ostatně stejná konstrukce se prosazuje též při projednání a schvalování konečné zprávy (viz ust. Š 304 insolvenčního zákona), když legitimaci k podání odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy mají jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, přičemž v posuzované věci není žádný důvod odchylovat se od ní ani v případě usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Jinými slovy, odvolání proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mohou podat jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 VSPH ssbkzóis

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala v daném případě osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud podle ust. Š 218 písm. b) občanského soudního řádu odvolání dlužníků odmítl.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za nutné dodat, že výsledky přezkumného jednání nelze v dalších fázích insolvenčního řízení revidovat.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 1. března 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátu,!

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. /

_!