1 VSPH 323/2016-B-20
KSUL 79 INS 35366/2013 1 VSPH 323/2016-B-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka Jana Žižky, bytem Mánesova 625, Štětí, doruč. adresa: Litoměřická 502, Štětí, o odvolání insolvenčního správce Ing. Oldřicha Valty, IČO 69901571, sídlem Obora 146, Louny 1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 35366/2013-B-15 ze dne 4. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 35366/2013-B-15 ze dne 4. ledna 2016 se v bodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 79 INS 35366/2013-B-15 ze dne 4. ledna 2016 v bodě I. výroku vzal na vědomí splnění oddlužení Janem Žižkou (dále jen dlužník), v bodě II. výroku přiznal insolvenčnímu správci Ing. Oldřichu Valtovi (dále jen správce ) odměnu a náhradu hotových výdajů za dobu trvání oddlužení, tj. za 18 měsíců (květen 2014-říjen 2015) ve výši 19.602,-Kč, z čehož náhrada hotových výdajů činila částku 3.267,-Kč (včetně DPH) a odměna správce částku 16.335,-Kč (včetně DPH), v bodě III. byl správce zproštěn výkonu funkce a v bodě IV. a V. výroku osvobodil soud dlužníka, popř. ručitele a některé další osoby, od placení v usnesení určených pohledávek.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 3.3.2014 (č.d. A-10) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 22.4.2014 (č.d. B-5) schválil soud oddlužení plněním splátkového kalendáře a v odůvodnění rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů správce za období před schválením oddlužení.

Podáním doručeným soudu dne 25.11.2015 (č.d. B-12) oznámil správce, že dlužník za dobu osmnácti měsíců uhradil 100 % přihlášených nezajištěných pohledávek a splnil tak podmínky splátkového kalendáře.

Protože soud dospěl k závěru, že oddlužení bylo splněno, rozhodl v bodě II. výroku napadeného usnesení i o odměně správce v období po schválení oddlužení. Schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře trvalo celkem osmnáct měsíců. Odměna a náhrada hotových výdajů správce jsou upraveny podle ust. § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Podle těchto ustanovení náleží správci odměna ve výši 750,-Kč (+ DPH) a náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč (+ DPH) isir.justi ce.cz za každý měsíc trvajícího oddlužení. Soud na základě těchto skutečností vypočetl částku uvedenou v bodě II. výroku.

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení se správce včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud toto usnesení změnil. Argumentoval tím, že dne 3.3.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho oddlužení; to trvalo do října 2015, tj. 20 měsíců. Správci tak náleží odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 21.780,-Kč (včetně DPH).

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. § 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 212 o.s.ř. a neshledal odvolání správce důvodným.

Podle ust. § 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Podle ust. § 168 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení se hotové výdaje a odměna insolvenčního správce uspokojují jako pohledávky za majetkovou podstatou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ust. § 7 odst. 4 téže vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 3.3.2014 (č.d. A-10) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 22.4.2014 (č.d. B-5) soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Zároveň v bodu V. výroku přiznal správci odměnu a náhradu hotových výdajů za měsíce březen a duben 2014 v celkové výši 2.115,-Kč. Ve své konečné zprávě ze dne 25.11.2015 (č.d. B-12) správce oznámil soudu, že dlužník uhradil všechny své nezajištěné pohledávky, a to za období od května 2014 do října 2015, tj. za dobu 18 měsíců.

Jak plyne z výše uvedeného, správci byla již dříve přiznána odměna a náklady hotových výdajů za období od povolení oddlužení do jeho schválení, tj. za měsíce březen a duben 2014. Je tedy správný závěr soudu prvního stupně, který napadeným usnesením přiznal správci odměnu a náklady hotových výdajů pouze za období 18 měsíců, tj. od května 2014 do října 2015.

Protože tedy odvolací soud sdílí závěry soudu prvního stupně, postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném bodu II. výroku jakožto věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. § 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková