1 VSPH 319/2011-A-18
KSLB 76 INS 11174/2010 1 VSPH 319/2011-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice: Anna Prskavcová, nar. 4. listopadu 1988, bytem Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, korespondenční adresa: Liberec, Dr. M. Horákové 227/51a, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 11174/2010-A-13 ze dne 28. února 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 11174/2010-A-13 ze dne 28. února 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužnice.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 20.10.2010 (A-6) soud uložil dlužnici povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč, přičemž k odvolání dlužnice byla záloha usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1011/2010-A-11 ze dne 6.1.2011 snížena na 10.000,-Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.1.2011, dlužnice však zálohu neuhradila. Proto soud s ohledem na § 108 odst. 3 IZ řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že se domáhala oddlužení plněním splátkového kalendáře a že jí finanční výpomoc slíbil bývalý manžel. Namítala, že jí bylo doručeno usnesení, dle kterého by se její úpadek měl řešit konkursem, ale že žádný majetek nemá, a proto nezaplatila zálohu. Žádala, aby soud vydal rozhodnutí o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že původně stanovená povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč byla k odvolání dlužnice snížena na 10.000,-Kč s ohledem na to, že pravděpodobným způsobem řešení úpadku dlužnice bude nepatrný konkurs nebo oddlužení.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo je nezastaví a event. přikročí k vymáhání vyměřené zálohy. V daném případě měl soud I. stupně zjevně zato, že pro pokračování insolvenčního řízení nemá vytvořeny podmínky, a proto je zastavil, přičemž dlužnice byla o této možnosti v usnesení ze dne 20.10.2010 (A-6) poučena.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů nemůže přihlédnout k odvolacím námitkám dlužnice s ohledem na skutečnost, že pro průběh insolvenčního řízení je třeba vytvořit materiální předpoklady, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby náklady insolvenčního řízení dlužnice nesl stát. Přitom jde o námitky, jež lze uplatnit při rozhodování o výši uložené zálohy, nikoli však za situace, kdy o výši uložené zálohy již bylo rozhodnuto.

Jestliže soud I. stupně za této situace řízení o insolvenčním návrhu dlužnice zastavil, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 12. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová