1 VSPH 318/2014-A-14
KSLB 82 INS 35972/2013 1 VSPH 318/2014-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Kravaře u České Lípy, Pod Lipou 130, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 28. ledna 2014, č.j. KSLB 82 INS 35972/2013-A-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne

28. ledna 2014, č.j. KSLB 82 INS 35972/2013-A-8, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl insolvenční návrh podaný Františkem anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem podaným dne 13.12.2013 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení a že usnesením ze dne 19.12.2013 (A-5), jež mu bylo doručeno dne 20.12.2013, vyzval dlužníka, aby doplnil svůj návrh o řádný seznam majetku a závazků a o prohlášení, že nemá žádné zaměstnance ani dlužníky, a aby předložil další listiny. Protože dlužník výzvě soudu nevyhověl, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci se dlužník včas odvolal a požadoval jeho přezkoumání, neboť měl za to, že soudu dodal všechny potřebné doklady.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři, v němž v kolonce č. 6 vyznačil, že se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a řádně vylíčil rozhodující okolnosti svého úpadku. K návrhu dlužník připojil mj. též seznam majetku (A-2/68; vybavení domácnosti), seznam svých závazků (A-2/71 až 73) a prohlášení o tom, že nemá žádná zaměstnance (A-2/74); každou listinu podepsal a opatřil prohlášením, že tento seznam je úplný, pravdivý a správný.

Odvolací soud zastává názor, že nebyl žádný důvod vyzývat dlužníka k předložení nových seznamů jen proto, že dlužník u těch původních namísto zákonné dikce o jejich správnosti a úplnosti uvedl, že předložené seznamy jsou úplné, pravdivé a správné (což je v podstatě totéž), neboť i takovou formulaci jeho prohlášení lze v posuzované věci akceptovat, když předložené seznamy mají v zásadě potřebné náležitosti.

Jinak řečeno, že seznamy předložené dlužníkem lze považovat za odpovídající požadavkům uvedeným v § 104 IZ včetně prohlášení o jejich správnosti a úplnosti a na jejich základě lze insolvenční návrh projednat a rozhodnout.

Za popsaného stavu je odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh je projednatelný a na jeho základě lze bez dalšího věcně rozhodnout o úpadku dlužníka. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 17. února 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková