1 VSPH 317/2011-A-11
KSUL 44 INS 2825/2011 1 VSPH 317/2011-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice: Borislava Bočeva, nar. 18. ledna 1965, bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 2825/2011-A-6 ze dne 24. února 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 2825/2011-A-6 ze dne 24. února 2011 se mění tak, že se dlužnici ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem napadeným usnesením uložil dlužnici povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 22.2.2011 mu byl doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž soud předpokládal, že návrhu na povolení oddlužení bude vyhověno, a proto dlužnici uložil povinnost hradit zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,-Kč. Své rozhodnutí podepřel úvahou, že je v insolvenčním řízení nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce a na jeho odměnu za dobu od rozhodnutí o úpadku do okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 750,-Kč + DPH měsíčně a odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že byť byla záloha uložena při dolní hranici sazby, nemůže ji dlužnice uhradit, uhradit by ji mohla jen v případě, že dojde k úhradě dlužných faktur, přičemž v současné době nemá jiný příjem než invalidní důchod a nemá ani zpeněžitelný majetek. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 občanského soudního řádu). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním předpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších předpokladů) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30% jejich pohledávek za dobu 5 let.

Z obsahu spisu plyne, že závazky dlužnice činí asi 1.119.000,-Kč, dlužnice pobírá invalidní důchod ve výši 8.500,-Kč a na základě smlouvy o důchodu se svým synem bude dostávat 6.500,-Kč, očekávaný příjem za následujících 5 let má činit asi 900.000,-Kč.

Podle odvolacího soudu je tu odůvodněný předpoklad, že úpadek dlužnice bude možno s ohledem na očekávané příjmy řešit oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, a proto s ohledem na rozsah insolvenčního řízení (závazky odpovídající pohledávkám 12 věřitelů) má zato, že pro jeho prvotní fázi pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku postačí záloha ve výši 4.000,-Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny z měsíčních splátek.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová